Täällä pari yhteisöpedagogiopiskelijaa kirjoittelee. Edelliset kuukaudet olemme olleet Nuoskan Juvenian työyhteisössä suorittamassa opintoihin kuuluvaa harjoitteluamme – viimeisiä viedään ennen valmistumista!  On myönnettävä, että ennen harjoittelun alkua emme olleet kovinkaan hyvin tietoisia Nuoskan toiminnasta, vaikka Juvenia toki oli tullut tutuksi monin eri tavoin opintojen aikana. Kouluihin ja oppilaitoksiin sijoittuva nuorisotyö kuitenkin vaikutti kiinnostavalta, joten valtakunnallisella ja alueellisella tasolla toimiva osaamiskeskus vaikutti sopivalta paikalta suorittaa harjoittelu.

Nuoskan monipuolinen nuorisotyöllinen osaaminen ja ammattitaitoinen sekä asiantunteva työyhteisö edesauttoivat myös meidän harjoittelijoiden ammatillista kehitystä nuorisotyön kentällä. Asioista oppi paljon pelkästään vain kuuntelemalla. Omat työtehtävämme kohdistuivat erityisesti koulunuorisotyön kehittämiseen, ja harjoittelun aikana kokosimme katsauksen opetussuunnitelmapohjaisesta nuoriso-ohjaajan ja oppilaitoksen henkilökunnan välisestä työparitoiminnasta (ks. linkki blogitekstin lopussa). Työparitoiminnan kehittäminen antoi meille mahdollisuuden soveltaa tietämystämme koulunuorisotyöstä käytännön menetelmäksi. Tässä kohdassa varmasti olisi hyvä antaa erityiskiitos Opinkirjon Heikki Korhoselle, jonka materiaaleja me Nuoskan harjoittelijat saimme luvan hyödyntää. Opinkirjon Kasku-malli on ollut keskeisessä asemassa työparitoiminnan kehittämisessä ja pilotoinnissa.

Harjoittelun aikana pääsimme mukaan myös maaliskuussa järjestettyyn Uusi koulu IX / Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -seminaariin. Olimme molemmat apuna seminaarin aikana järjestetyissä verkkotyöpajoissa.

Harjoittelun suurimmat haasteet liittyivät etätyön tekemiseen. Suoritimme koko harjoittelun etätyönä, joka tuntui paikoitellen hieman raskaalta. Varmasti harjoittelusta olisi tullut vieläkin kokonaisvaltaisempi kokemus, mikäli tilanne olisi sallinut työskentelyn työpaikalla. Erilaiset palaverit ja yhteiset kahvihetket kuitenkin piristivät mukavasti etätyöpäiviä. Vaikka harjoittelu toteutettiinkin etänä, pääsimme molemmat hyvin osaksi työyhteisöä. Työyhteisön apu ja tuki olivat harjoittelun onnistumisen kannalta keskeisessä roolissa, sillä ohjausta oli tarjolla aina tarvittaessa.

Parasta harjoittelussa oli, että pääsimme itsenäisen työskentelyn kautta tekemään merkityksellistä työtä koulunuorisotyön kehittämiseksi. Harjoittelu Nuoskalla syvensi ymmärrystämme koulunuorisotyöstä sekä sitä toteuttavista eri toimijoista. Opimme paljon koulunuorisotyön teoreettisesta taustasta sekä sen kehittämisestä toisen asteen oppilaitoksiin. Harjoittelu Nuoskassa antoi hyvän mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä itseä tunnetuksi alan toimijoiden parissa. Nuoskalla on Juvenia mukaan luettuna kymmenen osatoteuttajaa ympäri Suomea, joten konsortion sisältä löytyy hyvin laaja-alaista nuorisotyöllistä osaamista. Harvalla organisaatiolla on näin laajat verkostot! Tulevaisuutta ajatellen harjoittelu Nuoskalla on antanut meille paljon − tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, päädyimme sitten jatko-opintojen pariin tai työelämän koukeroihin. Kiitokset koko Nuoskan väelle harjoittelusta!

 

Vili Antikainen & Krista Sunikka

harjoittelijat ja tulevat yhteisöpedagogit

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Kehittämistehtävä luettavissa: Kehittämissuunnitelma_Antikainen_Sunikka_260321

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.