Yrittäjyyteen kannustaminen, innostaminen ja yrittäjyyden alkutaipaleella opiskelijoiden tukeminen ovat Yrittäjäksi – nuorille tukea yrittämisen alkuun –hankkeen keskiössä. Varmistaaksemme ja tehdäksemme oikeita kehittämistoimenpiteitä, järjestimme opiskelijoille yrittäjyystyöpajan, jossa teemaa pohdittiin opiskelijayrittäjyyden, yrittäjyysaktiviteettien viestinnän sekä yrittäjyystapahtumien näkökulmasta.

Työpajaan osallistui 18 liiketalouden toisen ja kolmannen vuoden opiskelijaa palvelumuotoilun opintojaksolta. Työpaja toteutettiin palvelumuotoilun kokeilemisen periaatteella, tutustuttaen opiskelijat lyhyesti kehityskohteisiin tki-asiantuntija Petteri Tiljanderin johdolla. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään työstämään seuraavia ennalta määriteltyjä aiheita:

Miten Xamk voi edistää opiskelijayrittäjyyttä? Opiskelijayrittäjyys on tärkeä osa yrittäjyyskasvatusta, joka koskettaa kaiken ikäisiä oppijoita.

Global Entrepreneurship Week – mitä GEW viikolla tulisi tehdä? Global Entrepreneurship Week (GEW) on kansainvälinen järjestettävä yrittäjyysviikko. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä tietoutta yrittäjyydestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä sekä rohkaista ja inspiroida ihmisiä yrittämään ja toteuttamaan ideoitaan.

Miten yrittäjyysaktiviteeteista tulisi viestiä? Opiskelijayrittäjyysaktiviteetteja toteutuu paljon perusopetuksen ulkopuolella ja opiskelijoiden tulee tästä syystä itse hakeutua niiden pariin. Näin ollen järjestäjien tulee saada tieto aktiviteeteista opiskelijoille.

 

Palvelumuotoilun opintojakson opiskelijat ideoivat opiskelijayrittäjyyden teemoja työpajassa.

 

Ideoita kehittämiseen

Opiskelijat kirjasivat post it-lapuilla ideoita yllämainittuihin kolmeen teemaan liittyen, jonka jälkeen ryhmät valitsivat kaikista ehdotuksista 5 parasta vaihtoehtoa. Näistä opiskelijat valitsivat vielä parhaan vaihtoehdon, jota jatkotyöstivät ryhmissään pohtien mitä resursseja sekä investointeja idean toteuttaminen vaatii, ja kuinka onnistumista voidaan mitata.

Opiskelijayrittäjyyden kehittämisen näkökulmasta opiskelijat valitsivat viiden parhaat joukkoon seuraavat ideat:

 1. Messuvierailut
 2. Aktiviteetteja liittyen yrittäjyyteen
 3. Pakollisten yrittäjyysopintojen lisääminen
 4. Vierailut puolin ja toisin
 5. Erilaiset infotilaisuudet yrittäjyyteen liittyen

Näistä parhaaksi valikoitui vierailut puolin ja toisin. Yritysyhteistyö yritysten ja opiskelijoiden välillä koetaan tärkeäksi. Opiskelijat toivovat yrittäjien tarinoita opintojaksoille, vierailuja jolloin yrittäjät tulevat kertomaan omista kokemuksistaan yrittäjyydestä. Opiskelijat toivotat myös mahdollisuuksia tutustua yritysten toimintaan yritysvierailujen avulla.

Global Entrepreneurship Weekin ohjelman näkokulmasta parhaiksi viideksi vaihtoehdoksi valikoituivat:

 1. Yrittäjien inspiroivat puheet
 2. Yritysaiheiset pelit/leikit
 3. Ryhmätyöt, joissa perustetaan ”yritys”
 4. Yritysten omat pisteet
 5. Yrityksen perustamisesta kertominen

Vaihtoehdoista parhaat pisteet sai yrittäjien inspiroivat puheet opiskelijoille. Opiskelijat toivovat yrittäjyysteemaista päivä, jonka ohjelma järjestettäisiin isolle yleisölle esim. auditoriossa.

Yrittäjyysaktiviteettien viestinnän osalta parhaan viiden joukkoon valikoituivat seuraavat ideat viestintäkanaviksi:

 1. Yrittäjät / opiskelijat, jotka olleet toiminnassa mukana tulevat kertomaan kokemuksistaan opintojaksoille
 2. Opettajat kertovat opintojaksoilla
 3. Sisällytetään opintojaksoihin (Emma Gaala)
 4. Somen avulla
 5. Erilliset infotilaisuudet

Parhaaksi tavaksi opiskelijat valikoivat, että jo aiemmin toiminnassa mukana olleet olleet yrittäjät ja opiskelijat tulisivat kertomaan aktiviteeteistä enemmän opintojaksoille.

Opiskelijoiden vastauksissa korostuu opiskelijayrittäjyystoiminnan ja aktiviteettien kannalta toive opintojaksosidonnaisuudesta ja toiminnan tapahtumisesta opintojaksoilla ja niiden yhteydessä. Työpajan tulosten pohjalta opiskelijat toivovat myös viestinnän tapahtuvan opintojaksojen kautta.

On hyvä havaita, että hankkeessa jo toteutetut ja suunnitellut tapahtumat vastaavat opiskelijoiden linjaan ja ajatuksiin. Ideoiden keräämisen kautta on helppo lähteä kehittämään ja toteuttamaan opiskelijayrittäjyyttä tukevaa toimintaa. Työpajasta saatuja ideoita ja keskustelua opiskelijoiden kanssa hyödynnetään opiskelijayrittäjyyttä kehittävien toimenpiteiden suunnittelussa. Palautetta kerätään myös jatkossa ajanmukaisen, ajankohtaisen tiedon saamisen varmistamiseksi.

Mikäli sinulla on jokin idea tai toive opiskelijayrittäjyyden kehittämiseen, ota rohkeasti yhteyttä.

 

Kirjoittanut:

Anna-Maija Torniainen

projektipäällikkö

anna-maija.torniainen(a)xamk.fi

Yrittäjäksi – opiskelijoille tukea yrittämisen alkuun –hankkeessa kehitetään yrittäjyyden polkuja opiskelijoille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta (01.05.2017 – 31.08.2019) rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä.