Jatkoväyläopiskelijoiden ohjauksen ja opetuksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jatkoväylä-hankkeen väliarvioinnissa kysyttiin jatkoväyläopiskelijoiden ohjauksen ja opetuksen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta eli Jatkoväylä-hankkeessa mukana olevien oppilaitosten hanketoimijoilta (4 ammattikorkeakoulua ja 7 ammatillisen koulutuksen järjestäjää) kysyttiin kokemuksia jatkoväyläopiskelijoista ja heidän antamista palautteista jatkoväyläopintoihin liittyen. Lisäksi kysyttiin kokemuksia jatkoväyläopiskelijoiden tasavertaisuudesta suhteessa ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoihin.

67 % väliarviointiin vastaajista ajattelee, että jatkoväyläopiskelijat ovat tasavertaisia ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden tasavertaisuuteen vaikuttaa vastaajien mukaan muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun status. Loput vastaajista kokee, että jatkoväyläopiskelijat eivät ole tasavertaisia ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Tähän vaikuttaa muun muassa jatkoväyläopiskelijalle nimetyn opiskelijavastaavan puute ammattikorkeakoulussa sekä jatkoväyläopiskelijoiden suppeampi valintatarjotin.

Opiskelijoiden palautteita jatkoväyläopinnoista

Jatkoväylä–hankkeen opiskelijat ovat kuvanneet kokemuksiaan opettajille ja opinto-ohjaajille suullisesti sekä kirjallisin palautteita väliarvioinnin vastaajien mukaan. Opiskelijat ovat kuvanneet myönteisiä kokemuksiaan opintoihin liittyen onnistumisen kokemuksina, kiinnostuksen heräämisenä amk-opintoihin, itsensä ylittämisenä sekä kehittymisenä. Haasteiksi tai epäkohdiksi opiskelijat ovat nimenneet mm. ruokailun järjestymisen sekä kaksoistutkinto-opiskelijoiden aikatauluista johtuneet poissaolot amk-oppitunneilta. Lisäksi opiskelijat ovat kuvanneet opintojen vaativuutta, päällekkäisiä aikatauluja oman oppilaitoksen kanssa, verkko-opiskelun kokemattomuutta sekä epävarmuutta omasta osaamisestaan.

Vastaajien mukaan jatkoväyläopinnot valmensivat ammattikorkeakouluun, lisäsivät motivaatiota hakeutumiseen sekä pääsykokeisiin tekniikan alalla. Opiskelijat suosittelisivat jatkoväyläopintoja kaikille ammattikorkeakouluun tähtääville. Jatkoväylä-opinnot kuitenkin edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta sekä työtä. Tiedonkulkuun ja aikatauluihin opiskelijat toivovat parannusta jatkossa.

Vastaajilta kysyttiin, ketä jatkoväyläopintoihin lähtevät opiskelijat ovat.

Jatkoväyläopintojen keskeyttämisen syitä

Palkallinen työssäoppimispaikka vei voiton jatkoväyläopinnoista.

 

Väliarvioinnin vastaajien mukaan jatkoväyläopiskeluiden keskeyttämisen suurin syy on erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät syyt, kuten yllättävät elämäntilanteiden muutokset tai haastava elämäntilanne. Osa opiskelijoista on jättänyt jatkoväyläopinnot kesken, koska ovat kokeneet ne vastaajien mukaan liian vaativiksi tai työläiksi. Osa opiskelijoista on kokenut myös verkossa tapahtuvan opiskelun liian vaativaksi itsenäisesti suorittaen. Jatkoväyläopintojen keskeyttämisen syinä oli myös opiskelijoiden työssäkäynti, aikatauluhaasteet ja opintojen päällekkäisyys- sekä maantieteelliset välimatkat oppilaitosten välillä. Lisäksi opiskelijat kuvasivat syiksi, että AMK-opinnot eivät olleet hyödyllisiä, ohjauksen puutetta sekä oppimisvaikeuksia.

Jatkoväyläopiskelijoiden kertomia syitä jatkoväyläopintojen keskeyttämiselle.

Jatkossa olisi tärkeää huomioida ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyö jatkoväyläopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Jatkoväyläopintojen tulisi olla osa ammatillisen koulutuksen toteutussuunnitelmaa, jolloin päällekkäisyyksiä ei opintojen osalta tule. Lisäksi opiskelija tarvitsee ohjauksellista tukea koko jatkoväylä opiskeluprosessin aikana, jottei turhia opiskelun keskeytyksiä pääse syntymään.

 

Opiskelijoiden kokemuksista lisää ymmärrystä

Jatkoväylä-hankkeen neljästä ammattikorkeakoulusta (Xamk, Haaga-Helia, Centria ja Karelia) kerätään ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun siirtyneiden opiskelijoiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta ammattikorkeakouluopintoihin. Artikkeli julkaistaan Jatkoväylä-hankkeen julkaisussa marraskuussa 2018. Opiskelijoiden kokemukset täydentävät hankkeessa toteutettua kehittämistyötä ja lisäävät ymmärrystä ja kenties jatkokehittämiseen liittyviä ajatuksia opiskelijoiden ohjaukseen liittyen.

 

Juttusarjan seuraava, neljäs osa käsittelee väliarvioinnin tulosten pohjalta hankkeen aikana rakentuneita pedagogisia malleja ja oppimisympäristöjä.

 

Piia-Elina Ikonen, Jatkoväylän projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu