Pedagogiset mallit ja työelämälähtöiset oppimisympäristöt

Jatkoväylä-hankkeen väliarviointi toteutettiin kaikille osatoteuttaja oppilaitoksille 14.12.2017-2.2.2018, ja sitä jatkettiin vastaajien toiveesta 7.2.2018 saakka.  Väliarvioinnin tavoitteena oli kerätä osahankkeiden toimijoiden kokemuksia Jatkoväylä-hankkeen aluekokeiluista, arvioida saavutettuja tavoitteita sekä mahdollisuuksia niiden juurtumiseen.

Pedagogiset mallit ja rakenteet

Väliarvioinnin vastaajien mukaan jatkoväylä–hankkeen aikana on kehitetty erilaisia pedagogisia malleja ja käytänteitä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Oppilaitosten yhteistä oppimisympäristöistä hyvinä käytänteinä kuvataan esimerkiksi Haaga-Helian (AOKK & SUS), Keudan ja Hyrian yrittäjyysleiriä sekä Karelian Y-akatemian opintoja.

Vastaajien kuvaamia Jatkoväylä-hankkeen aikana syntyneitä pedagogisia malleja ja käytänteitä.

Rakenteita jatkoväyläopintoihin kuvataan 10-30 opintopisteen laajuisina kokonaisuuksina eri koulutuksiin painottuen (esim. sosiaaliala, liiketalous, tekniikka). Kehittämistyö kokonaisuuksien ja rakenteiden osalta on ollut väliarvioinnin aikaan kesken monessa oppilaitoksessa.

Myös 30 op:n kokonaisuuksia on suunnitteilla koulutuksiin, Työtä tullaan jatkamaan vielä hankkeen loppuaika ja hankkeen jälkeen.

 

Vastaajien mukaan ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden osaamisen näyttöjä on kehitetty, samoin ammatillisen koulutuksen osaamisen tunnistamista ja –näyttöjä eri koulutuksiin liittyen. Yhteisopettajuutta on toteutettu jatkoväyläopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opintojen markkinoimisessa opiskelijoille. Opintojaksoihin liittyen kehittämistyötä on tehty amk-opiskelutaitoja vahvistavien opintojen, verkko-opintojen sekä pääsykokeisiin valmentavien opintojen osalta.

Väliarvioinnissa kysyttiin, minkälaisia pysyviä rakenteita ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun siirtymävaihetta tukevien opintojen toteuttamiseen on Jatkoväylä-hankkeen aikana muotoutunut. Vastaajat erittelivät vastauksissa pysyvinä rakenteina toisen asteen opiskelijoille maksuttomia jatkoväyläopintoja, pääsykokeisiin valmentavia opintoja, toimintamalleja jatkoväyläopiskelijoiden ohjauksesta ja opinnoista. Lisäksi vastaajat kuvasivat verkko-opintoihin, yrittäjyysmalliin, yhteistyökäytänteisiin ja jatkoväylärakenteisiin liittyviä kokonaisuuksia.

Väliarviointi päättyi helmikuussa 2018, jolloin jatkoväylän kehittämistyö oli monessa oppilaitoksessa pysyvien rakenteiden osalta vielä täysin eri vaiheessa kuin tällä hetkellä. Rakenteiden muodostumista, kuten osaltaan myös koko jatkoväylä hankkeen kehittämistyötä on hidastanut myös ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon liittyvät tekijät.

Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen jatkoväylässä

Väliarvioinnin vastaajat kuvasivat työelämälähtöisten oppimisympäristöjen osalta tekniikan alan oppimisympäristöjä, verkko-oppimista, monialaisia oppimisympäristöjä sekä yrittäjyyteen tai projektioppimiseen painottuvia ympäristöjä. Lisäksi vastaajat erittelivät hankkeen aikaisia kokeiluja, joista ei tule pysyviä käytäntöjä. Esimerkiksi tekniikan alan työmaavarjostus ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyönä ei vastaajien mukaan toteudu tarkoituksenmukaisesti työelämäyhteistyön toiveita sekä toisaalta opiskelijan oppimistavoitteita ajatellen.

Vastaajien mukaan työelämän toiveita, tarpeita ja asiantuntijuutta tulisi huomioida jatkoväyläopintoihin liittyvässä suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta pysyviä rakenteita onnistutaan rakentamaan.  Jatkuva vuoropuhelu ja avoimuus on tärkeää.  Jatkoväyläopintojen toteuttaminen työelämäyhteistyössä edellyttää erittäin paljon jalkautumista työpaikoille. Yhteistyön tekemiseen tarvitaan molemminpuolista aikaa, jonka löytäminen on ajoittain haasteellista. Työpaikkojen kiire sekä alakohtaiset erot vaikuttavat opiskelijoiden ohjaamisenresursseihin. Työelämä tarvitsee myös riittävästi perehdytystä. Yhteiset, työelämälähtöiset oppimisympäristöt hyödyttäisivät ammatillisen opiskelijan ja ammattikorkeakouluopiskelijan oppimista sekä mahdollistaisivat opiskelijoiden yhteistyön.

Seuraava väliarvioinnin tuloksiin keskittyvä teksti käsittelee ohjauksen ja opetuksen resursseja jatkoväyläopintojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen.

 

Piia-Elina Ikonen, Jatkoväylän projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu