Ohjauksen ja opetuksen resurssit jatkoväyläopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa

80 % Jatkoväylä-hankkeen väliarvioinnin vastaajista ajattelee, että hankkeen aikaiset ohjaus- ja opetuksen resurssit ovat olleet riittäviä tavoitteiden toteutumiselle. Myös hankkeen päätyttyä jatkoväyläopintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyönä edellyttää ohjaus- ja opetushenkilöstön riittäviä aikaresursseja. Vastaajat toivovat resurssointia jatkoväyläopiskelijoiden ohjauksen eri vaiheisiin, (yhteis-)opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä opinnoista tiedottamiseen. Vastaajien mukaan jatkoväyläopiskelijat tarvitsevat ammattikorkeakoulussa nimetyn opettajan, joka toimii opiskelijan tukena ryhmänohjaajan tavoin. Hankkeen aikana opiskelijoille on myös tarvittaessa tarjottu lisätukea opintoihin.

Lisätuen keinot hankkeen aikana:

  • Ohjaustukea amiksesta
  • Tukiopetus
  • AMK-tutoreiden ohjaus
  • Ammattiopiston opinto-ohjaajien ohjaus ja opintojen seuraaminen
  • Pienryhmäopetus
  • Opintoihin ja opiskeluun orientoivat tilaisuudet
  • Lisäohjauksen ja opetusresurssien mahdollisuus projektiresursseilla

Saattaen vaihtaen – amiksesta ammattikorkeakouluun

Ammatillisen koulutuksen vastuina vastaajien mukaan nähdään opinto-ohjaajan ohjaustyö koko jatkoväyläprosessin aikana. Lisäksi korostetaan ammatinopettajan rinnakkaisohjausta/yhteisopetusta jatkoväyläopintojen aikana. Esimerkiksi jatkoväyläopiskelijan opiskellessa verkko-opintoja, ammatillinen opettaja tukee ja lisäohjaa opiskelijaa tarvittaessa. Edellä mainittuihin jatkoväyläopiskelijoiden yksilöllisiin tukikeinoihin toivotaan resursseja myös jatkossa, ei vain hankkeen aikana.

Preppausta ja ”yhdessä” tekemistä opettajan ja opiskelijan kanssa. Esim. ensimmäinen AMK-verkkokurssi: ammatinopettaja koko ajan käytettävissä tukeen ja ohjaukseen AMK-opettajan lisäksi.

 

Opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja opettajat riittäviä resursseja laadukkaan opiskelijaohjauksen ja opetuksen toteuttamiseen. Hyvänä käytänteenä jatkoväylä hankkeen aikana on havaittu muun muassa malli, jossa opiskelijalle tarjotaan vahvaa ohjauksellista tukea jatkoväyläopintojen alkuvaiheessa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Ammatillinen opettaja antaa opiskelijalle yksilöohjausta ja –opetusta tarvittaessa, etenkin jatkoväyläopintojen alussa. Ammattikorkeakoulun opettaja vastaa luonnollisesti jatkoväyläopintojen toteutuksesta ja arvioinnista. Opetuksen ohjauksellisuus ja yhteisvastuullisuus toteutetaan opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. Lisäksi opiskelijan tukena toimii ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja.

Jotta opiskelijat pysyvät opinnoissa mukana, on tärkeää olla ohjausresurssia, jota ei tavallisesti amk-opetuksessa ole.

 

Kun opiskelijan ohjaukseen panostetaan riittävästi, ennaltaehkäistään jatkoväyläopintojen keskeytyminen sekä varmistetaan opiskelijan eteneminen jatkoväyläopintopolulla kohti ammattikorkeakoulun tutkintopintoja. Sehän on kaikkien etu!

Viimeinen väliarviointi-juttusarjan teksti käsittelee jatkoväyläopintoja kokonaisopiskeluajan näkökulmasta ja ottaa kantaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaan.

 

Piia-Elina Ikonen, Jatkoväylän projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu