Kenttäpostia-blogitekstit tarjoavat kurkistuksia oppilaitosarkeen sekä opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn. Ensimmäisessä kenttäpostissa kuvataan sosiaalipedagogista hevostoimintaa Ylä-Savon ammattiopistolla syksyllä 2021. Kirjoittajina ovat YSAO:n Pitovoimaa Luva-opintoihin -hankeverkoston ja Osaamiskeskus Nuoskan toimijat.

Uusien opiskelijoiden aloittaessa YSAO:lla syksyllä 2021 oli nähtävillä koti-ikävää ja yksinäisyyttä, jotka korostuivat ilta-aikaan. Ratkaisuksi kokeiltiin sosiaalipedagogista hevostoimintaa opiskelijoiden hyvinvointia ja kiinnittymistä tukemaan. Tavoitteena oli, että osallistujat pohtisivat mm. vuorokausirytmiä, toisten huomioimista, ihmisten ja eläinten elekieltä sekä yhteistyön merkitystä. Tärkein tavoite oli tarjota opiskelijoille uusia kokemuksia ja elämyksiä, jotka liittyisivät hevosten ja toisten opiskelijoiden kanssa toimimiseen.

Toiminta toteutettiin paikallisen yrittäjän kanssa kolmena peräkkäisenä maanantaina kouluajan ulkopuolella. Hevostoimintaa markkinoitiin kaikille, mutta siihen osallistuvat pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat. Ensimmäisellä kerralla mukaan tuli 8, toisella 10 ja viimeisellä kerralla 12 opiskelijaa. Toiminta kiinnosti ja aktivoi nuoria kerta kerralta enemmän. Kokeilun jälkeen voidaan todeta, että ryhmäkoko oli iso pelkästään hevostoimintaa ajatellen; oheen piti suunnitella muutakin tekemistä.

Mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tavoitteellista toimintaa hevosten kanssa. Sosiaalipedagogiikan kolme tärkeintä elementtiä eli toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys kuuluvat hevosten kanssa työskentelyyn. Aikuisen läsnäolo oli korvaamatonta: toiminnan herättäessä tunteita ohjaajalla on tärkeä rooli kuuntelijana ja palautteen antajana.

Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla voidaan tukea nuorten kasvua kokonaisvaltaisesti.  Ryhmässä toimimisen taitojen myötä lisääntynyt itsetuntemus ja tunnetaitojen vahvistuminen ovat merkittäviä. Ne kehittävät ammatillista osaamista ja työelämätaitoja. Jotta tulokset olisivat paremmin nähtävissä ja pysyviä, toiminnan pitäisi olla pitkäkestoisempaa ja säännöllistä. Kolmen kerran kokonaisuudella saatiin aikaiseksi pieni pintaraapaisu, joka ei ole merkityksetön sekään!

 

”Unohdin, että olemme koulussa”

Ryhmän alkaessa ohjaaja havaitsi nuorissa epävarmuutta ja jännittämistä. Tästä huolimatta nousi loppukeskustelussa esiin, miten kivalta tuntue, että oli vapaa-ajalla tekemistä. ”Unohdin kokonaan, että olemme koulussa”, sanoi eräs opiskelijoista.

Osallistujilta kerättiin lopuksi kirjallista palautetta. Toimintaa kuvattiin kivaksi ja rentouttavaksi uusien asioiden tekeminen toisten nähden vähän jännittikin. Opiskelijat kertoivat palautteissaan oppineensa hevosiin liittyviä asioita. Loppupalautteessa kiitettiin myös toiminnan monipuolisuutta. Opiskelijat toivoivat ryhmän jatkuvan pidempään. Opiskelijapalautteen voisi tiivistää erääseen vastaukseen: ”6/5”.

Pitovoimaa luvan opintoihin -verkosto

Pitovoimaa luvan opintoihin on Oph:n rahoittama seitsemän osatoteuttajan verkostohanke, jonka tavoitteena on opintojen keskeyttämisen ehkäisy luonnonvara-alalla ohjausta kehittämällä. Luonnonvara-alan opiskelussa korostuu erityispiirteinä alan kausiluonteisuus, työelämässä opiskelu sekä erityisesti nuorten asuntolassa asuminen.

 

Anna Kyllönen

Pitovoimaa luvan opintoihin- hanke/ hankekoordinaattori

 

Kuvat: Eveliina Virtanen, Anna Kyllönen