Kestävä kehitys ja taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta, joka tapahtuu koulun ulkopuolella. Opetus noudattaa tiettyjä opetussuunnitelmia. Vuoden 2017 opetussuunnitelmaan sisältyivät taiteenaloina arkkitehtuuri, kuvataide, käsityöt, mediataide, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Taiteen perusopetus mahdollistaa itseilmaisun ja edistää valmiuksia hakeutua taidealojen koulutukseen.

Taiteen perusopetus huomioi myös kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö (OKKA-säätiö) on kehittänyt oppilaitoksille kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmän. Taiteen perusopetukseen liittyvät kestävyysindikaattorit kehitettiin Kestävä taiteen perusopetus -hankkeessa. Indikaattorien avulla taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset voivat arvioida toimintaansa kestävyyden näkökulmasta.

Kestävän kehityksen kriteerit kattavat ympäristönäkökulman lisäksi sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden, esimerkiksi hyvinvoinnin, syrjäytymisen ehkäisyn ja kulttuuriperinnön. Arvioinnin osa-alueina ovat opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen. Käytössä olevia indikaattoreita ovat mm. kestävyystaitojen oppiminen (taiteenalojen tuomat mahdollisuudet), oppilaitoksen ympäristövastuu (hankinnat, arki) ja henkilöstön osaaminen (globaali näkökulma, ekososiaalinen sivistys).

Opetuksen sisällöissä kulttuurinen kestävyys sisältää esim. kulttuuriperinnön säilyttämisen ja tapojen vaalimisen sekä monikulttuurisuuden. Ihmisarvoiseen, kohtuulliseen, merkitykselliseen ja maapallon kantokyvyn huomioivaan elämäntapaan tähtäävä ekososiaalinen sivistys on keskeinen osa sisältöjä.

Kestävä taidekasvatus edistää myös kulttuurista osallisuutta ja kokemuksia vaikuttamisesta taiteen tekemisen kautta. Kulttuurin kautta maailman merkitykset avautuvat lapsille ja nuorille uudella tavalla. Taidekasvatus edistää itsetunnon kehittymistä, sosiaalista osallisuutta ja kuulumisen tunteita, sekä välittämistä ja vastuullisuutta yhteiskunnallisella tasolla.

 

”Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden kaikenikäisten oppijoiden ajattelun avartamiseen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen, uusien merkitysten rakentamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tämän ajattelun tiivistämme kestävyyskriteereiksi, joiden avulla taiteen perusopetuksen oppilaitokset voivat arvioida toimintaansa sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteita.”  (TPO-liitto, 9.)

Taidekasvatuksen kautta on mahdollista muuttaa vakiintuneita ajatustapoja kohti ympäristölle ja ihmisille kestävää merkityksellistä elämää. Taiteen perusopetus tarjoaa paikan kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen sekä taitojen ja minän kehittämisen kohti vastuullista, hyvinvoivaa ja aktiivista ihmisyksilöä.

 

Kirjoittanut

Laura Lehtinen
TKI-asiantuntija
Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille

 

Lähteet

Indikaattori 1: Opetuksen tavoitteet. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr. Saatavissa: https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-1-opetuksen-tavoitteet/ [Viitattu 1.3.2021].

Indikaattori 2: Opetuksen sisällöt. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr. Saatavissa: https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-2-opetuksen-sisallot/ [Viitattu 1.3.2021].

Kestävän kehityksen sertifiointi. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr. Saatavissa: https://koulujaymparisto.fi/kestavan-kehityksen-sertifiointi/ [Viitattu 1.3.2021].

OKKA-säätiö ja TPO-liitto. Luodaan yhdessä kestävä TPO. Hyvän huomisen harrastus. Verkkosivusto. https://kestavatpo.blogspot.com/ [Viitattu 26.8.2020].

Opetushallitus 2021. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet [Viitattu 1.3.2021].

TPO-liitto s.a. Vuosikertomus 2019. Saatavissa: https://docplayer.fi/190091447-Tpo-liitto-vuosikertomus.html [Viitattu 1.3.2021].