Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen ovat yhä tärkeämpiä monelle koulutusorganisaatiolle. Tutkimus- ja kehityshankkeista, alan trendien seuraamisesta ja muiden koulutusvientitoimijoiden tekemisen benchmarkkaamisesta kertyy signaaleja koulutustarpeista. Ideoita vientikelpoisiin koulutustuotteisiin syntyy monin tavoin ja niiden kehittämisen polut ovat vaihtelevia.

Ideat voivat esimerkiksi kummuta tuotetta kehittävän tiimin osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. Näin lähti liikkeelle Team Leadership in the 21st Century -kurssi, jonka kehittäminen alkoi, kun Xamkin ja Esedun liiketalouden ja johtamisen asiantuntijat tulivat yhteen Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon -hankkeessa. Aluksi visiota kansainvälisille markkinoille sopivan koulutustuotteen teemasta ei ollut, mutta tiimi lähti miettimään heitä yhdistäviä tekijöitä:

Yhteisenä tekijänä tiimiläisillä oli kokemus aikaisemmasta Venäjä-yhteistyöstä ja tästä syystä tuotteen kohdemarkkinaksi valikoitui luonnollisesti itänaapuri. Kävimme vasta sitten miettimään yhdessä koulutusaihiota osaamisiemme pohjalta

 

, kertovat TKI-asiantuntijat Niko Arola ja Elina Pöllänen Xamkin Xentre-yksiköstä. Tuotekehittäjinä olivat myös liiketalouden ja johtajuuden opettaja Jan-Aulis Hiltunen Esedusta sekä TKI-asiantuntija Piritta Parkkari Xentrestä.

Tiimiä yhdistävä johtamisen teema valikoitui nopeasti kehitettävän koulutuksen teemaksi. Tiimityö on universaalisti tärkeä työelämätaito ja modernissa liiketoimintaympäristössä monet organisaatiot luottavat enenevässä määrin tiimien voimaan. Johtamisessa itseohjautuvuus ja valmentava ote ovat sivuuttamassa keskitetyn päätöksenteon, jota haluttiin erityisesti tuoda esille.

 

Antoisaa ideointia ja mahdollisuuksien runsautta

Mahdollisuus miettiä uusia ratkaisuja toteutukseen ja innostus kokeilla uusia toimintatapoja saivat ideoinnin kunnolla käyntiin. Ideoita keksittiin niin runsaasti, että oli jopa haastavaa rajata kehitettävän kurssin sisältöä ja päättää sen kohderyhmä. Koulutus haluttiin pitää kevyehkönä eikä keskittyä liikaa teoriaan.

Jotta tuotteen kysynnästä varmistuttaisiin, haluttiin idea esitellä kohdemarkkinan asiantuntijalle mahdollisimman pian ennen kurssin sisällön syvempää työstämistä. Tuoteidea pitchattiin kahdelle Venäjän markkinan asiantuntijalle. Heiltä saatu palaute selkeytti ideaa ja sitä, mihin siinä kannattaa keskittyä.

Aihe koettiin ajankohtaisena ja mielenkiintoisena, mutta toisaalta haasteeksi nähtiin Venäjän oma tarjolla oleva korkeatasoinen koulutus, sekä liiketalouden alalla oleva laaja kansainvälinen tarjonta. Ulkomaisen toimijan täytyy hioa huolella tuotteensa brändäys, erottautuminen ja jakelukanavat.

Saadun palautteen avulla ymmärrettiin myös, että kurssin teemasta olisi aineista kahdeksi hieman erilaiseksi kurssiksi eri kohderyhmille eli opiskelijoille ja yrityksille, joilla on erilaiset intressit. Kurssin pilotoinnissa päätettiin keskittyä opiskelijoihin.

 

Oivalluksia testiworkshopissa: tiimityö voi olla näin kivaa!

Team Leadership in the 21st Century -koulutuksen teemoja testattiin workshopin muodossa. Workshop järjestettiin etäyhteyksin joulukuun 2021 puolivälissä ja siinä päästiin kokeilemaan sisältöä ja interaktiivista toteutustapaa ryhmälle Pietarilaisia ITMO-yliopiston maisteriopiskelijoita.

Kolmetuntisen workshopin fokus oli tekemisen kautta oivallusten saamisessa. Pajan runko koostui lyhyestä alustuksesta teemaan ja ryhmätöistä. Opiskelijat olivat tehneet workshopia ennen myös ennakkotehtävän (Kuva 1.).

 

Kuva 1. Workshopissa työskenneltiin paljon ryhmissä. Tavoitteena oli tarjota osallistujille ideoita ja oivalluksia johtajuuden murroksesta ja tiimityön voimasta.

Ratkomalla haasteita tiiminä osallistujat oppivat tiimityöskentelystä huomaamattaan, mutta reflektointia tarvitaan myös syventämään oppimista

 

, toteaa workshopia fasilitoinut Piritta Parkkari. Testiworkshopin osallistujat heittäytyivät annettuihin tehtäviin ja olivat aktiivisesti mukana koko workshopin ajan. Ennakkotehtävänä tehty VIA Character Strenghts -testi innosti miettimään omia ja tiimiläisten vahvuuksia ja ratkaisemaan annettuja haasteita tiimin osaamisen perusteella. Näin pyrittiin havainnollistamaan modernin tiimin toimintatapaa (Kuva 2.).

 

Kuva 2. Moderni tiimi on parhaimmillaan itseohjautuva. Sen toiminta koostuu sosiaalisesta päätöksenteosta, jaetusta johtajuudesta sekä kokeilukulttuurista (Alamutka, 2019).

 

Suurin osa testiworkshopin osallistujista koki sisällön hyödylliseksi ja hyvin jäsennellyksi. Tiimijohtajuudesta opittiin uusia asioita ja monet oppivat uutta myös itsestään. Toteutusmuoto koettiin myös toimivaksi. Innostusta herätti ideointi tiimin kesken, rento ja mukava ilmapiiri sekä monikulttuuriset näkökulmat tehtävissä.

Mieltä lämmittävin palaute oli yhden osallistujan ajatuksien muuttuminen siitä, millaista tiimityöskentely voi olla:

Minulla on huonoja kokemuksia tiimityöskentelystä, mutta tämän workshopin ansiosta kävin miettimään suhtautumistani uudelleen.

 

Onnistuneen pilotin ja rohkaisevan palautteen myötä ideaa kehittänyt tiimi huomasi, että suunnitellun opintopisteytetyn verkkokurssin sijaan workshop itsessään on toimiva tuote. Team Leadership in the 21st century tuleekin saamaan jatkoa keväällä 2022 taas työpajan muodossa. Pilotin kokemusten perusteella tiimityöskentelyä tekemisen kautta opettavan työpajan uskotaan soveltuvan korkeakoulujen lisäksi myös yrityksiin ryhmätyöskentelyn ja tiimien toimivuuden vahvistamiseen.

 

Elina Pöllänen ja Piritta Parkkari

Kirjoittajat ovat OVI-hankkeen TKI-asiantuntijoita

 

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon on alueen kolmen oppilaitoksen (Xamkin, Esedun ja SAMIedun) yhteistyössä toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019–2021.