Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa, kun ihmiset elävät pidempään ja haluavat pysyä terveinä. Ihmiset haluavat osallistua aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi mindfulness harjoituksiin, joiden katsotaan hyödyttävän heidän sisäistä rauhaa ja onnellisuuden tunnetta. Tämä suuntaus näkyy myös yhä enemmän matkailualalla, kun ihmiset etsivät keinoja parempaan henkiseen hyvinvointiin. Luonnon myös itsessään tiedetään tutkitusti edistävän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonto- ja hyvinvointimatkailu ovat kovassa nosteessa juuri nyt maailmanlaajuisesti.

Luonnon fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ovat moninaiset. Luonnon tarjoamin keinoin voimme hoitotyössä vaikuttaa muun muassa sydän- ja verisuoniperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä ehkäistä sairauksien pahenemista.  Myös mielenterveyden edistäminen sekä sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen ovat keskeisiä. Luonnon positiivisten merkitysten ymmärtäminen ja eri keinojen hyödyntäminen jo opiskeluvaiheessa, antaa opiskelijoille hyvät valmiudet toteuttaa ihmisen monimuotoista hyvinvointia.

Luonnon merkityksen ymmärtäminen hyvinvoinnin kannalta korostuu sekä matkailussa että hoitotyössä. Tätä taustaa vastaan lähdettiin suunnittelemaan yhteistä oppituntia eteenpäin.

 

Suoraan Saimaalta Kiinaan – kokeilevaa koulutusvientiä

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon hankkeessa (OVI) hoitotyön lehtori Tuulia Litmanen ja matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtori Marjut Kasper yhdistivät voimansa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lopputuloksena kehitettiin vahvasti hyvinvointiin ja luontoon liittyvä oppitunti, jonka erikoisuutena aiempiin opintojaksoihin oli tunnin toteutustapa. Pilottiluennot sekä toiminnalliset harjoitteet lähetettiin ulkoa, suoraan Saimaan rannalta Zoomin avulla Kiinaan, Xamkin partnerikoulun matkailu- ja terveysalan opiskelijoille.

Aluksi ajatuksena oli tuottaa useamman päivän kestäviä koulutusmatkailupaketteja eri teemoin hyvinvoinnin ympärille Savonlinnan seudulle. Kun tieto matkustusrajoitteista maailmanlaajuisesti tuli, oli mietittävä koulutuksen muoto uudestaan. Perinteisen Teams verkkoluennon ympärille kehkeytyi ajatus tuntien lähettämisestä verkon välityksellä suoraan Suomen luonnosta. Kuningasajatuksena oli tarjota kansainvälisille opiskelijoille jotain uutta ja aitoa. Vaikkakin verkon välityksellä. Melko pian kävi ilmi, että muiden tukea tarvitaan. Niinpä mukaan tiimiin saatiin myös toinen hoitotyön lehtori, kaksi tekniikan ja kuvauksen osaajaa, hyvinvoinnin opiskelija juontamaan sekä pitämään harjoituksia kiinalaisille opiskelijakollegoille sekä lisäksi paikallisena yritysyhteistyön edustajana luontojoogan ohjaaja.

Oppitunnin sisältö koostui lyhyistä asiantuntijaluennoista, harjoituksista, mittauskokemuksista etukäteen työstetystä videoklipeistä sekä rentouttavasta luontojoogasta suomalaisessa rantamaisemassa. Oli tärkeää, että mukana oli näyttöön perustuvaa tietoa luentojen ja harjoitteiden tueksi. Kansainväliset opiskelijat voivat hyödyntää saamaansa tietoa ja kokemusta omissa esimerkiksi luontoon painottuvissa matkailutuotteista, hoitotyössä sekä omaa hyvinvointia ajatellen.

Kuva 1. Tuulia Litmanen luennoi sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Onnistumisia ja pohdittavaa pilotoinnin perusteella

Opiskelijat kokivat autenttisen ympäristön mielenkiintoisena, erilaisena vaihtoehtona perinteiseen luokkaopetukseen nähden. Sisältöön oltiin pääosin tyytyväisiä. Lyhyistä esityksistä sai kiinni keskeisimmät asiat, joskin asiaan syvempi perehtyminen tarvitsee enemmän opiskelua. Oli ilo nähdä kiinalaisten opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen harjoitteisiin.

Kokeilun perusteella todettiin, että äänenlaatuun lähetystä tehtäessä tulisi kiinnittää vielä enemmän huomiota. Ulkona pelkkä kameran mikrofoni ei ole tarpeeksi riittävä. Nettiyhteys ja etenkin sen toimivuus on vastaavanlaisissa oppimistilanteissa varmistettava etukäteen. Ja jos mahdollista, englanninkielen tekstitys olisi paikallaan. Tekniikalla olikin yllättävän suuri merkitys oppituntien onnistumiseen.

Vaikkakin ulkona suorana lähetettävät oppitunnit alkavat muistuttaa jo pikkuhiljaa TV-lähetystä ja niiden valmistelut vievät enemmän aikaa ja resursseja, antavat ne kuitenkin lisäarvoa tavanomaiseen luokka tai Teams opetukseen verrattuna.

Tuntien teemasta toki riippuu mistä tunteja kannattaa lähettää. Valmista mallia toteutukselle ei ollut olemassa, joten pilottitunnit toimivat suunnannäyttäjinä. Tämän johdosta luotiin selkeä malli seuraavien toteutusten tueksi. Mallissa kartoitettiin perusrakenne, mitä suoran lähetyksen toteuttaminen vaatii. Tekniikkataiturit, jotka huolehtivat lähetyksen teknisestä onnistumisesta kuten yhteyksistä ja kameratyöskentelystä ovat onnistuneen suoran lähetyksen avaintekijät. Sisällön asiantuntijat voivat näin keskittyä täysiä omaan osioon ja asian esittelyyn.

Kuva 2. Ulkona tuotettavan suoran lähetyksen malli.

 

Uudet avaukset koulutusvientiin ovat tervetulleita. Tämä pilottikokeilu osoitti sen, että erilaisia tapoja oppituntien toteuttamiseen on olemassa – myös kansainvälistä koulutusvientiä ajatellen. Hiomalla lisää niistä voi syntyä timantteja.

 

Lähteet:

Business Finland. 2021. Why is wellness travel becoming a trend? Matkailun ennakointi – Business Finland

Kuuluvainen, V. & Sarén, H. 2016. Luonnon hyvinvointivaikutukset – hyödynnä tietoa matkailuliiketoiminnassa.  Luonnon hyvinvointivaikutukset – mahdollisuus matkailualalle (theseus.fi)

 

Kirjoittajat

Marjut Kasper, Matkailu- ja palveluliiketoiminnan lehtori, Xamk

Tuulia Litmanen, Hoitotyön lehtori, Xamk

 

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon on alueen kolmen oppilaitoksen (Xamkin, Esedun ja SAMIedun) yhteistyössä toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2021.