Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kehittämistehtävän teettämien kyselyiden pohjalta on noussut lisääntyvä tarve alueen ikäihmisille suunnattuun taide- ja kulttuuritoimintaan.

Kyselyvastauksissa painottui tarve kulttuuripalveluiden viemiseen erityisesti ikääntyneiden luo niin koteihin kuin hoitolaitoksiinkin. Kulttuuritoimijoiden ja sote-toimijoiden yhteistyö hoiva- ja asumispalveluja käyttävien kohderyhmien tavoittamisessa ja tarpeiden kartoittamisessa nähtiin tärkeäksi. Ideoina esitettiin mm. henkilökohtaista budjetointia ja asiakkaiden luo meneviä liikkuvia kulttuuripalveluita.

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli Kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on OKM-rahoitteinen, kuntien kulttuurilakiin perustuva kehittämistehtävä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota niihin kuntalaisiin ja ryhmiin, joilla voi olla vaikeuksia saavuttaa haluamiaan kulttuuripalveluja.

Kehittämistehtävä selvitti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kuntien kulttuuripalveluiden nykytilaa ja kehittämisideoita kuntien kulttuuritoimiin kohdistetulla kyselyllä sekä samanaikaisesti avoimella kuntalaiskyselyllä. Kuntakyselyyn vastasivat kaikki kunnat molemmissa maakunnissa. Kysyttyinä olivat mm. millaisena vastaajat näkevät oman kuntansa mahdollisuudet uuden kulttuurilain vaatimusten toteuttamiseen, sekä miten yhteistyö kuntien toimialojen välillä ja toisaalta kuntien välillä toimii kulttuuripalveluiden toteuttamisessa.

Yli puolet vastaajista näki oman kunnan mahdollisuudet kulttuurilain vaatimusten toteutumiseen melko hyviksi, loput vastaajista kohtalaisiksi. Kunnan sisäinen, eri toimialojen välinen yhteistyö kulttuuripalveluiden toteuttamisessa arvioitiin melko hyvin toimivaksi yli puolessa kunnista. Yksi vastaajista koki yhteistyön toimivuuden erittäin hyvänä, loput kohtalaisena. Kuntien välisen yhteistyön kulttuuripalveluiden toteuttamisessa arvioi toimivan melko hyvin yli puolet, loput kohtalaisesti ja yksi vastaaja näkee yhteistyön toimivan melko huonosti.

Yli puolet vastanneista näki oman kuntansa kulttuuripalveluiden saavutettavuuden melko hyvänä, neljä vastaajaa kohtuullisina ja yksi vastaaja erittäin huonona. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että eri väestöryhmien välillä on eroa kulttuuripalveluiden hyödyntämismahdollisuuksissa. Heikoimmassa asemassa kulttuuripalveluiden saavutettavuudessa arvioidaan olevan erityistä tukea tarvitsevat sekä erikoissairaanhoidossa ja ympärivuorokautisessa hoiva- ja asumispalvelussa olevat henkilöt. Lisäksi mainittiin taajamien ulkopuolella vaikeiden kulkuyhteyksien päässä asuvat, vanhukset, maahanmuuttajat ja vähävaraiset ihmiset. Lapset, lapsiperheet, nuoret sekä nuoret aikuiset koetaan myös tärkeänä kohderyhmänä.

Avoimella kysymyksellä vastaajia pyydettiin tuomaan esille tarpeita, toiveita tai ideoita kulttuurin saavutettavuuden kehittämiseksi ja kulttuurilain vaatimusten toteuttamiseksi kunnassa. Vastauksista nousi esille kuntien puutteelliset resurssit sekä tarve yhteistyö- ja verkostomallien rakentamiseen kuntien ja eri toimijoiden välille. Esimerkiksi Luumäen kunnassa kulttuuritoimen suorittavista tehtävistä vastaa ostopalveluna Creative-Kaiku Ky. Kaiku organisoi kunnan tapahtumia yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa, huolehtii kulttuuritoimen tiedotuksesta sekä tekee kehittämisehdotuksia.

Avoimessa kyselyssä haastettiin eri ikäisiä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan asukkaita mukaan ideoimaan ja kehittämään kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden mahdollisuuksia. Kuntalaisilta kysyttiin mm. sitä, millaisia voisivat olla poikkeusajan kulttuurikohtaamiset. Vastauksia saatiin reilusti kaikenikäisiltä kuntalaisilta molemmista maakunnista. Myös kuntalaiskyselyn vastauksissa korostui huoli ikääntyneiden kulttuuripalveluista. Lisäksi korostui taide- ja kulttuuripalvelujen kohtaamisen ja kokemuksellisuuden tärkeys. Kooste vastauksista löytyy täältä.

 

Lisätietoja:
Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille
Projektipäälliköt Piia Kleimola, XAMK, Kymenlaakso, puh. 050 3059392, piia.kleimola@xamk.fi
Sanna-Leena Mikkonen, LAB, Etelä-Karjala, puh. 040 5621460, sanna-leena.mikkonen@lab.fi
#eloailoa #luovaxamk #xamk #LABfinland #okmfi

 

Kuva: Marja Seppälä / Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto