AMK- ja ammatillisen koulutuksen kentällä on toteutettu viime aikoina useampia erilaisia kyselyjä. Jatkoväylä-hanke jatkaa osaltaan kartoituskyselyjen toteuttamista.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi selvitti laajasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen ja koulutusasteiden välisen yhteistyön toimivuutta vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa järjestetyllä kyselyllään. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavan koulutuspolun toimivuudesta. Arvioinnissa analysoitiin koulutuspolkuihin ja työelämän kehittämisen yhteistyöhön liittyvien käytänteiden vahvuuksia ja heikkoja kohtia.

Lopputuloksena Karvi antaa tammikuussa 2016 julkaistussa raportissaan runsaasti kehittämissuosituksia eri aihealueista:

  • opiskelijalähtöisyyden vahvistaminen
  • ohjauksen saatavuuden varmistaminen ja ohjausmuotojen kehittäminen
  • ura-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen järjestelmällinen kehittäminen
  • ohjausresurssien käytön optimointi
  • osaamisperusteisuuden hyödyntäminen
  • opiskelijahaun ja –valinnan kehittäminen
  • opiskelijahakuun liittyvän tiedotuksen tehostaminen
  • yhteistyön lisääminen ja kehittäminen
  • työelämäyhteistyön hyödyntäminen
  • kannusteiden lisääminen.

Opetushallituksen ja Saku ry:n Zoomi -hanke toteutti puolestaan viime vuonna ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheita kartoittavan selvityksen. Zoomi koordinoi kaikkien Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -kokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden toimintaa. Zoomin kyselyssä tarkastelun alla olevia osa-alueita olivat koulutukseen pääsy, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaihe ja koulutukseen kiinnittyminen, henkilökohtaistaminen, yksilöllisyyden toteutuminen ja koulutuksen/tutkinnon suorittamisen aikana tapahtuvat siirtymät, valmistumisvaihe ja jatko-opinnot sekä työelämään siirtyminen ja nivelvaiheisiin liittyvien siirtymien arviointi. Kyselyssä on selvitetty myös keskeyttämistilanteisiin liittyvän ohjauksen toimivuutta. Zoomin kyselytulosten poimintoihin voi tutustua tällä sivulla. Tuloksista julkaistaan kevään aikana kattava raportti verkkojulkaisuna.

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -hanke jatkaa omalta osaltaan valtakunnallisten kartoituskyselyiden tekemistä. Hankkeella on parhaillaan käynnissä kaikille ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille ja ammattikorkeakouluille suunnattu kysely. Kyselyllä selvitetään ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välisen siirtymävaiheen tueksi tarjottavien opintojen järjestämistä, siirtymävaiheen ohjauspalveluiden tarjoamista sekä näihin liittyvän yhteistyön määrää ja laatua koulutuksen tarjoajien välillä. Kyselyn vastauksista toivotaan nousevan esiin vastaajien hyviä käytänteitä sekä vastaavasti vielä kehittämistä tarvitsevia osa-alueita nimenomaan opiskelijalle tarjolla olevien opintojen, ohjauksen ja koulutuslaitosten välisen yhteistyön näkökulmista.

Edellä mainittu Zoomi-hanke koordinoi myös Jatkoväylän toimintaa. Zoomi suositti Jatkoväylän hankehakemuksen viimeistelyvaiheessa tekemään siirtymävaiheen opintoja ja ohjauspalveluja kartoittavan selvityksen valtakunnallisena, jotta tuloksena saatava tilannekuva olisi mahdollisimman todenmukainen ja kattava. Näin tulokset toimivat luontevana pohjana myös hankkeessa laadittaville ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymävaihetta koskeville valtakunnallisille suosituksille. Myös Karvin raportissa luetellut kehittämissuositukset toimivat suunnannäyttäjinä Jatkoväylä-hankkeen kehittämistyölle.

Jatkoväylä-hankkeen toteuttaman kyselyn tulokset ja niiden pohjalta laadittava verkkojulkaisu julkaistaan tiistaina 9.5.2017 Helsingissä järjestettävässä seminaarissa. Tilaisuuden kutsut ja seminaariohjelma lähetetään jakeluun viimeistään maaliskuun lopulla. Osallistumisesta kiinnostuneet voivat ilmoittaa yhteystietonsa kutsun toimittamista varten osoitteeseen tiia.tamlander@xamk.fi.

 

Tiia Tamlander
Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -hanke
projektipäällikkö

Kirjoita kommentti

*