Forssan ammatti-instituutissa asuntolaohjauksen laadun perusta on aktiivinen ja strategian mukainen toiminta syrjäytymisen ehkäisyssä. Laaja-alaista, ennalta ehkäisevää sekä tarpeenmukaista asuntolaohjaajan tukea tarjotaan jokaiselle asuntolan asukkaalle. Asuntolaohjauksen merkitys nähdään tärkeänä osana oppilaitoksen aktiiviseen kansalaisuuteen tukevaa kasvatustoimintaa. Tavoitteellisesti ja laadukkaasti toteutettu asuntolaohjaus on osa oppilaitoskontekstia, omana opintoja tukevana kokonaisuutenaan.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän Forssan ammatti-instituutissa (FAI) on toteutettu Humanistisen ammattikorkeakoulun nuoriso- ja järjestötyön koulutusohjelmassa opinnäytetyönä opiskelija-asuntolan ohjauksen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelman on toteuttanut asuntolaohjaaja, yhteisöpedagogi Ida Luojukoski. Opinnäytetyössä on otettu huomioon FAI:n asuntolatoiminnan historia ja sen nykytila sekä lainsäädännön uudistukset; laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja oppivelvollisuuslaki 1214/2020.

Opinnäytetyössään Asuntolaohjaaja opiskelijan hyvinvoinnin tukena; Forssan ammatti-instituutin asuntolaohjauksen laatusuunnitelma Luojukoski konkretisoi asuntolaohjauksen kehittämispotentiaalin Opetushallituksen julkaiseman Laadukas asuntolatoiminta (2020) -suositusten pohjalta. Laatusuositukset tuodaan ohjauksen konkreettisiksi kehittämiskohteiksi Yhessä eteenpäin -hankkeen asuntolatyön vertaiskehittämisen tueksi luodun VeKe-työkalun avulla. Laatusuunnitelma on luotu kvalitatiivisen tutkimustyön tuotoksena ja se toimii asuntolatoiminnan ohjausosaamisen kokonaisvaltaisen tunnustamisen ja hyödyntämisen suunnitelmana.

Arvojensa mukaisesti, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tavoitteena on toimia ammatillisen koulutuksen edelläkävijänä myös asuntolatoiminnallaan. Yhessä eteenpäin -hankkeen asuntolatoiminnan kehittämisen tueksi luotua vertaiskehittämisen työkalua VeKeä on pilotoitu syksyllä 2021 Forssan ammatti-instituutin opiskelija-asuntolassa ja oppilaitoksen johtotiimissä. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johtotiimi on toiminut tiiviissä yhteistyössä asuntolaohjaajan kanssa opinnäytetyön toteuttamisessa sekä VeKe:n käyttöönotossa ja työssä nousee vahvasti myös organisaation johdon näkökulma laadukkaaseen asuntolaohjaukseen. Asuntolatyö on nostettu tiukasti kiinni oppilaitoksen strategiaan ja sen kehittymistä seurataan vuosittain VeKe-työkalun avulla.

Lisätietoja:

Ida Luojukoski

0400260391

ida.luojukoski@lhkk.fi

Linkki opinnäytetyöhön:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120223204

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on ottanut Juveniassa kehitetyn VeKe-mallin osaksi laatutyötään. Kuvassa vasemmalta rehtori Heli Elo-Vuola, yhtymäjohtaja Maaria Silvius, opiskelijapalveluiden johtaja Sari Saukoniemi ja edessä asuntolaohjaaja, yhteisöpedagogiksi valmistunut Ida Luojukoski.

Kirjoita kommentti

*