Luckan UngInfo erbjuder workshoppar för elever i högstadiet och andra stadiet. Fokus ligger på diskriminerings- och mobbningsförebyggande arbete och på att motverka sexuellt våld.

Den förebyggande verksamheten utvecklar den ungas ansvarskänsla och förmåga att agera och ge verktyg, för att känna igen olika kritiska situationer; genom diskussion, interaktiva övningar och reflektion över sitt eget och andras beteende.

 

Workshopparna är uppbyggda utifrån diskussioner och interaktiva övningar med de unga. Avsikten är  främja ungas förmåga till reflektion över sitt eget och andras beteende, vilket ökar ansvarskänslan och gemenskapen. Det ger dem bättre förutsättningar att verka som aktiva samhällsmedlemmar och lära sig hantera och känna igen diskriminerande företeelser. Det förebyggande arbetet motverkar ensamhet, mobbning och diskriminering bland elever i skolan, vilket i förlängningen stärker det allmänna välmåendet.

 

Workshopparna bygger på en normmedveten pedagogik vilket i praktiken syns bland annat genom medvetenhet om inkluderande ordval, grafik och varierade undervisningsmetoder för att passa olika elevers behov. Att tänka normkritiskt betyder att man väljer att undersöka hur normer påverkar människor; våra värderingar och vardag. Fokus ligger på att analysera frågor om makt och handlingsutrymme samt hur delaktighet och tillhörighet kan skapas. Att arbeta normmedvetet stöder därmed ungas delaktighet, möjligheter att påverka och förutsättningar att verka i samhället, ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter.

 

  1. Respekt

Rubriken inbegriper många delteman och ger verktyg att bemästra och motverka mobbning, främjar diskussioner om rollen som åskådare.

De olika utbildningspaketen inom respekt:

Åskådarens roll

Diskussion kring rollen som åskådare. Gruppen får fundera på socialt ansvar och får praktiska råd och tips på hur man kan handla då man ser något osakligt hända. I samhället är vi alla åskådare och att agera rätt är viktigt men inte alltid lätt. Workshoppen ger de unga möjlighet att reflektera över sin egen roll som åskådare samt vikten av att ta ansvar och ingripa.

Ett jämlikt samhälle
Diskussion om makt, normer och representation. Vi funderar tillsammans på olika gruppers förutsättningar och begränsningar utifrån samhälleliga maktstrukturer. Workshoppen ger eleverna möjlighet att reflektera över privilegier och handlingsutrymme samt på hur man kan arbeta för ett mer jämlikt samhälle.

Skämt och kommentarer
Gruppen får fundera på konsekvenser av att använda nedsättande uttryck och skämta på ett diskriminerande sätt mot en person eller grupp. Vi diskuterar stereotyper och fördomar samt hur skämt och kommentarer kan normalisera ett diskriminerande beteende. Under workshoppen har eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget agerande och på vilken betydelse det kan ha i såväl deras närmiljö som på en samhällelig nivå.

Nätrespekt
Under workshopen Nätrespekt arbetar vi med värderingar, kommunikation, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på sociala medier. Föreläsningens syfte är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Genom interaktiva metoder och diskussioner får de unga en bättre förståelse för hur man kan skydda sig själv och hur man skall handla ifall man som åskådare stöter på kränkningar eller hot på webben.

 

2. Fair Sex

Fair Sex, utarbetat av Ålands fredsinstitut, syftar till att förebygga sexualiserat våld samt främja positiva relationer och jämställdhet. Workshoppen bygger på samtal om sex, relationer, ömsesidighet, sexuella gråzoner och ger unga en möjlighet att diskutera på ett interaktivt och problematiserande sätt. Satsningar görs på utbildning av utbildare och på materialproduktion.

 

3. Ledarskapsutbildningar för vänelever och tutorer

 

Utbildningen fungerar som stöd för skolornas vänelever och tutorer. De elever som kommer att verka som vänelever och tutorer får arbeta med teman som normer, härskartekniker och motstrategier, hur man leder lekar och samarbetsövningar. Med sig får de både teoretiska och praktiska tips.

 

Digitala workshoppar

UngInfo erbjuder även digitala utbildningspaket i två olika format som förädlas vidare under projektet:

a) Digiala workshoppar via Zoom
UngInfo erbjuder även workshoppar på distans inom Respekt och Vardagskompetens.

b) Digitala utbildningar i pdf-format

Dessa utbildningar är skolpaket som skickats ut till skolpersonal i pdf-format. Skolpersonalen kan själva välja om de vill använda paketen i sin helhet eller välja ut relevanta delar från dem.

 

 

Johanna Östling

Utbildningskoordinator
Luckan UngInfo / Föreningen Luckan r.f.

 

 

Kompetenscenter Nuoska – Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar är ett av undervisnings- och kulturministeriets utsedda och finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.