Mentoring NEETs –hankkeeseen mentoreiden rekrytointi on lähtenyt lyhyessä ajassa hyvin vauhtiin. Pidimme Kouvolan Viiraamossa kaksi infotilaisuutta 6.5. ja 7.5. mentoriehdokkaille, joissa oli osallistujia pieni, mutta innokas joukko. Kerroimme rennolla otteella tilaisuudessa yhdessä hankkeen tiimin kanssa koostetun mentorointioppaan pohjalta mentoroinnin periaatteista ja samalla otimme palautetta vastaan hankkeemme mentorointioppaan sisällöstä. Tarkoitus onkin kehittää opasta palautteen ja käytännön kokemusten kautta.

Mentorointioppaan tarkoituksena on opastaa mentoreita mentoroinnin tiellä. Opas sisältää sekä mentoroinnin periaatteita että käytännön ohjeita ja suosituksia. Saimme mentoriehdokkailta hyviä kommentteja ja ehdotuksia oppaan parantamiseksi sekä uusia ajatuksia. Mentorit olivat aktiivisesti mukana keskustelussa ja osalla ehdokkaista oli jo aiempaa kokemusta ryhmämuotoisesta mentoroinnista Matti – Miesten matkat työhön hankkeesta.

Erilaisia mentoreita monenlaisille nuorille

Infotilaisuuksiin saapuneet mentoroinnista kiinnostuneet olivat eri ikäisiä ja eri taustaisia. Tämä on hyvä asia, sillä myös hankkeeseen osallistuvat nuoret ovat erilaisia taustoineen, tarpeineen ja kiinnostuksen kohteineen. Aikaisemmassa Mentoring NEETs –hankkeen blogikirjoituksessa ”Mutkatonta arkea mentoroinnin avulla” puhuttiin NEET-nuorista ja heidän erilaisista lähtökohdistaan. Myös infotilaisuudessa puhuimme nuorten erilaisuudesta, ja siitä että jokaisella on omat vahvuutensa ja haasteensa.

Mentoroinnin onnistuminen riippuu monista asioista, mutta yhteisistä kiinnostuksen kohteista on hyötyä. Olemmekin iloisia, että mentoriehdokkaissa oli erilaisia ammatteja ja aloja edustavia ihmisiä, työelämässä olevia, työttömiä ja opiskelijoita sekä eri elämäntilanteissa olevia aikuisia ja nuoria aikuisia.

Tavallisia mentoreita tavallisille nuorille

Mentori voi tukea nuorta omien kokemustensa kautta. Keskustelua heräsi tilaisuudessa siitä, että kenenkään työ- ja elämänurat eivät ole suoraviivaisia. Nuorelle tämän ymmärtäminen antaa perspektiiviä hänen omaan tilanteeseensa ja mentorin on myös tämän kautta helppo löytää yhtymäkohtia nuoren elämäntilanteeseen.

Ulkoapäin monen elämä näyttää helpolta ja ihanteelliselta, mutta todellisuus voi olla hyvinkin toisenlainen. Joku mentoreista huomautti, että nykyaikana elämä on huomattavasti haasteellisempaa loputtomine vaihtoehtoineen. Mentoriehdokkaat tuntuivatkin olevan hyvin perillä nuorten eri puolista ja haasteista. Teimme myös huomion, että jokainenhan on ollut joskus nuori, joten nuoren maailma ei olekaan niin vieras, mitä ensin saattaa ajatella. Hyvä lähtökohta mentoriksi ryhtyvälle onkin kiinnostus nuorten maailmaan ja valmius tutustua omaan mentoroitavaan nuoreen avoimin mielin.

Matti – Miesten matkat työhön –hankkeen kokemusten pohjalta muodostettujen nuorten profiilien avulla luodut ”esimerkkinuoret” (alla oleva kuva) auttavat hahmottamaan nuorten erilaisia ominaisuuksia. Tätä tyypittelyä käytetään myös mentorointioppaassa auttamaan mentoreita nuorten erilaisten lähtökohtien hahmottamisessa.

Matti – Miesten matkat työhön –hankkeen pohjalta muodostetut ”esimerkkinuoret” Grafiikka: Ilari Salomaa

Nuoren puolestaan voi olla helpompi lähestyä mentoriaan, jos hän tietää jo jotakin hänestä. Haluammekin tehdä nuoren ja mentorin kohtaamisesta mahdollisimman mutkattoman. Tarjoamme mentoreille mahdollisuuden päästä tekemään yhdessä hankehenkilöstön kanssa itsestään esittelyvideon, jossa he voivat kertoa itsestään. Tämän tarkoituksena on luoda kuva mentoreista aitoina persoonina nuorille.

Kirjoittaja Terhi Kivioja, Mentoring NEETs –hankkeen harjoittelija (KM, sosionomiopiskelija Metropolia)