Nuorisoalan asiantuntijoiden osaamista on se, että ilmiöt osataan sitoa laajempaan kehykseen, eikä vain yksilöiden tai ”nuoren” omiksi haasteiksi tai ongelmiksi.

 

Juvenian lähtökohtana on yhdenvertaisen ja osallistuvan nuoruuden edistäminen. Tarkoituksena on siis katsoa nuoruutta positiivisesta näkökulmasta, kohti eteenpäin parempaa tulevaisuutta. Toisaalta sateenvarjomaiset teemat kätkevät laajan joukon eriarvoistavia tekijöitä ja osallistumisen esteitä. Näiden purkamisesta muodostuvat ajankohtaiset tutkimusteemat.

 

Ajankohtaiset teemat liikkuvat ja muuttuvat jatkuvasti.  Sekä nuoria että ajankohtaisuutta määrittää tietynlainen vakiintumattomuus ja molemmat ovat alituisessa liikkeessä ja muutoksessa. Tästä syystä niiden tutkimuksellinen tavoittaminen on erityisen haasteellista. Laaja-alaisuus tarjoaa tarttumapintoja nuoruuden moninaisuuteen, monenlaisiin teemoihin ja kytköksiin, jotka auttavat pysymään kärryillä nuorisoalan keskusteluista niin yhteiskunnallisella, kansainvälisellä, tutkimuksellisessa kuin ajankohtaisellakin tasolla. Nuorisoalan asiantuntijoiden osaamista on se, että ilmiöt osataan sitoa laajempaan kehykseen, eikä vain yksilöiden tai ”nuoren” omiksi haasteiksi tai ongelmiksi. On pohdittava niitä sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvia merkityksiä, jotka vaikuttavat nuorten arjessa.

 

 

Nuorisotutkimuksessa on myös runsaasti pysyvyyttä: siirtymät, koulutusmahdollisuudet, työllistyminen, syrjäytyminen, alakulttuurit koskettavat aina nuoruutta elämänvaiheena. Viime aikojen suuret muutokset kuten alati vahvistuva kaupungistuminen ja alueellinen keskittyminen, digitalisaatio ja vihreä siirtymä luovat omat omanlaisensa kontekstit nuoruudelle ajassa. Nuorista puhutaan liian usein yhtenäisenä joukkona; nuoruus on kuitenkin pitkä ajanjakso, jossa erot ja moninaisuus ovat läsnä.

 

Kirjoitin kollegojen kanssa viimeisimpään artikkeliimme siitä, kuinka ymmärrämme tietämisen vaihtoehtoisten maailmojen keksimisenä, vaikuttumisena ja ajatteluna yhdessä tutkittavan kohteen kanssa. Ihmettelyämme taustoittaa nuorisotutkimuksellinen ja etnografinen oletus siitä, että nuorten arkeen liittyy runsaasti sanallistamatonta hiljaista tietoa. Tätä tietoa on sen itsestäänselvyyden vuoksi usein vaikea lähestyä suorilla kysymyksillä ja vastaavasti myös vaikea sanallistaa. Siksi nuorilähtöinen ote, kanssatutkijuus, etnografia ja laadulliset menetelmät avaavat ymmärrystä nuorten arkeen ja sen yhteiskunnallisiin kehyksiin.

 

Aloitin syyskuun alussa Juvenian tutkimuspäällikkönä ja omissa tutkimuksissani keskeisinä teemoina ovat olleet alueellisuus, digitaalisuus sekä osallisuus. Olen tutkinut syrjäkylien nuoria, digitaalista eriarvoisuutta, maahanmuuttajanuorten osallisuutta kuin alueellisen eriarvoisuuden kasvua – kaikki liittyvät vahvasti eriarvoisuuden tunnistamiseen ja vähentämiseen, ja näin myös yhdenvertaisuuden edistämiseen.

 

Sari Tuuva-Hongisto
Tutkimuspäällikkö

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia