Osaamiskeskus Nuoskan koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämistoiminnassa on havaittu tarve kerätä kentän palautetta ja olemme nyt kokoamassa kumppanusverkostoa. Verkoston tulisi olla koko Suomen kattava ja koostua sekä opetus- ja koulutushenkilöstön että nuorisopalveluiden ammattilaisista suomen ja ruotsinkielisillä alueilla. Myös yhteisöllisissä oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmissä toimivat ammattilaiset halutaan mukaan. Nuoskalle olisi tärkeää kuulla myös nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa ja tavoittaa heitä verkoston jäsenten kautta.

Nuoska ottaa yhteyttä kumppanuusverkostoon kehittämistoiminnan yhteydessä ja pyytää verkoston jäseniä kommentoimaan eri vaiheessa olevia toimintaideoita ja materiaaleja. Nuorten kuuleminen tapahtuu kumppanuusverkoston ammattilaisten ohjauksessa. Verkostossa mukana oleminen ei ole sitovaa ja jäsenet osallistuvat työskentelyyn resurssiensa puitteissa. Jokainen palaute kehittämistyömme tueksi on tärkeä.

Työskentely tapahtuu pääosin sähköposti- ja webropol -kyselyin, mahdollisesti myös muulla teknisellä alustalla.

Ilmoittaudu mukaan Nuoskan kumppanuusverkostoon: https://link.webropolsurveys.com/S/12186EC874AD7FC5

Tiedämme että kaikilla nuorten kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevillä ammattilaisilla on paljon annettavaa!

— — —

I kompetenscenter Nuoskas arbete inom utvecklandet och främjandet av ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar har det uppstått ett behov av att få mer feedback från fältet. För att svara på behovet bygger vi upp ett partnerskapsnätverk. Nätverket omfattar hela landet samt beaktar tvåspråkigheten till viss mån. Nätverket önskas bestå av lärar- och skolpersonal, personal inom elev- och studerandevård och yrkesverksamma inom ungdomstjänsten. En viktig del är att höra barn och unga i skolor och läroinrättningar, och vi hoppas kunna nå dem via nätverksmedlemmar.

För att främja Nuoskas utvecklingsarbete är det möjligt för oss att kontakta partnerskapsnätverket och be medlemmarna i nätverket att utifrån sin egen synvinkel kommentera idéer och material i olika skeden. Samråd med ungdomar sker under ledning av yrkesverksamma från partnerskapsnätverket. Deltagande i nätverket är inte obligatoriskt och var och en deltar utgående från sina egna resurser. All feedback för att stödja vårt utvecklingsarbete är viktig.

Arbetet sker till stor del med hjälp av e-post och Webropol -enkäter som riktas till nätverksmedlemmarna. Eventuellt skapas även en gemensam teknisk arbetsplattform.

Gå med i Nuoskas partnerskapsnätverk här: https://link.webropolsurveys.com/S/12186EC874AD7FC5

Vi vet att varje professionell som arbetar med unga i skolor och läroinrättningar har mycket att erbjuda!

 

 

Heikki Kantonen, Veronica Hellström & Sanna-Mari Pöyry

TKI-asiantuntijat / FUI-specialister

Osaamiskeskus Nuoska / Kompetenscenter Nuoska

Juvenia, Xamk