Nuoska kartlade fortbildningsbehoven för dem som arbetar i skolor och läroanstalter i oktober 2022. De mest efterfrågade utbildningarna gällde arbete med ensamma och tillbakadragna unga och unga med neuropsykiatriska utmaningar. Det fanns också behov av fortbildning inom främjande av den psykiska hälsan och förebyggande rusmedelsarbete. Metoder för mobbnings-, diskriminerings-, och våldsförebyggande arbete efterfrågades såväl som för övergripande samarbete och för stärkande av skolgemenskapens välbefinnande.

Voit myös lukea tämän blogin suomen kielellä tästä linkistä.

 

Hur genomfördes kartläggningen?

Kartläggningen genomfördes genom en webbenkät på finska och svenska. 222 svar inkom på finska, 13 på svenska. Svaren visade på likartade utbildningsbehov. Nuoskas fortbildningar för år 2023 planeras utifrån resultaten, med hänsyn till tvåspråkighet. Fortbildningar, skräddarsydda för skol- och läroanstaltsmiljöer, kommer att anordnas kring teman som främjandet av psykisk hälsa, förebyggande rusmedelsarbete, övergripande välfärdsarbete, mobbnings-, diskriminerings-, och våldsförebyggande arbete samt kring övriga aktuella teman inom ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. Utbildningarna är kostnadsfria för deltagarna.

Enkäten besvarades av yrkesverksamma inom olika områden som möter ungdomar i skolor och läroanstalter

De flesta av de tillfrågade var representanter för undervisningsväsendet (56 % av de finsk-, 46 % av de svenskspråkiga). Från ungdomsväsendet kom 34 % av dem som svarade på finska, 23 % av dem som svarade på svenska. De övriga respondenterna var anställda i organisationer eller församlingar, som arbetade i skolor och läroanstalter. Svar mottogs från alla sex RFV-områden. De flesta av respondenterna arbetade inom den grundläggande utbildningen (se tabell 1).

 

Tabell 1. Respondenter efter skolnivå

Den finskspråkiga enkäten Den svenskspråkiga enkäten
Lågstadium 34 % 46 %
Högstadium 57 % 38 %
Gymnasium 23 % 15 %
Yrkesskola 23 % 23 %

 

Åtta procent av de tillfrågade i den finskspråkiga kartläggningen uppgav att de arbetar inom övergångsskeden. Två av dem arbetar också på svenska.

Efterfrågan på fortbildning inom stärkande av den mentala hälsan var stor

Inom temat för främjande av mental hälsa, var fortbildningen Nepsyn MIELI – Hur stödja en ung med neuropsykiatriska funktionshinder och hens pykiska hälsa i skolvardagen, den som intresserade flest. Fortbildningen är en 3-4 timmars introduktion till ämnet. Den näst populäraste var den tre timmar långa vägledningen om hur man bemöter och stödjer unga i krissituationer. Den tredje mest populära var Psykisk hälsa som livskraft inom ungdomsarbete, som kan organiseras som en 5-6 timmars närutbildning eller en 3-4 timmars distansutbildning. Båda ger grundläggande information och arbetsredskap för att stärka ungas psykiska hälsa.

Man vill bli bättre på att göra förebyggande rusmedelsarbete i skolmiljöer

Det två timmar långa informationspaketet Ungas kultur och rusmedel var den mest efterfrågade av utbildningarna för förebyggande rusmedelsarbete. Det är en utbildning baserad på en kartläggning som genomförs vartannat år av Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) där tyngdpunkten ligger på ungas uppfattning om rusmedelstrender. Vad tycker de unga är in och vad är out? Även utbildningarna Förebyggande rusmedelsarbete inom ungdomsarbete (3 h): Info och metoder som stöd för det förebyggande rusmedelsarbetet och Rastmaterial för rusmedelsdiskussioner intresserade mycket.

Utbildningar för att stödja mobbnings-, diskriminerings-, och våldsförebyggande arbete

Enligt resultaten var ett av de mest önskade utbildningsinnehåll relaterat till arbete med ensamma och tillbakadragna unga, vilket önskades av 63 % av de finska och 80 % av de svenska svarande. Nuoska kommer att anordna ett evenemang inom temat under hösten 2023. Även utbildning för att utveckla känslomässiga färdigheter samt främjande av delaktighet önskades.

Övergripande samarbete i skolans vardag

Utbildningen Främjandet av välmående i skolgemenskapen intresserade många. Andra utbildningar som önskades var Stöd till den unga i stadieövergångar och Samarbete med föräldrar. Även utbildningen Kamratsstödsgrupper och målinriktad smågruppsverksamhet i högstadiet liksom Kreativa metoder inom ungdomsarbete i skolan väckte intresse.

Utbildningsplanering för året 2023 är igång

Vi fortsätter att planera utbildningarna för våren och hösten 2023 bland annat på basen av kartläggningen. Det lönar sig att boka in följande evenemang i kalendern och anmäla dig. Märk att många av våra utbildningar genomförs på finska. Enligt möjligheter strävar vi efter att även kunna erbjuda svenskspråkigt innehåll.

 

14.2.2023 klo 12.30–15.30 Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä

15.2.2023 klo 14–15.30 Keskustelutilaisuus nuoriso- ja opetustoimen työntekijöille

23.3.2023 klo 8.30-15.45 Uusi koulu XI-seminaari (I årets Uusi koulu -seminarium erbjuds för första gången även svenskspråkigt innehåll, workshoppen om mångprofessionellt samarbete i den ungas vardag)

28.3.2023 klo 13-15.30 KAMU Kaveri mielessä -tuntien ohjaajakoulutus

5.4.2023 klo 14.30–16 Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskustelu

 

Mer information om utbildningarna finns på Nuoskas hemsida www.nuoskainfo.fi. Information om Nuoskas utbildningar och annat aktuellt inom ungdomsarbete i skolor och läroanstalter kan också fås genom att prenumerera på Nuoskas nyhetsbrev.

Beställ nyhetsbrevet här.

 

Utbildningsbehov och önskemål kan anges till Nuoska även efter att kartläggningen avslutats genom att fylla i kontaktförfrågan.

Ta kontakt här.

 

Mer information tillhandahålls av

Veronica Hellström (på svenska) och Sanna-Mari Pöyry (på finska)

 

Omslagsbild: Aktuella teman som nämns av dem som arbetar med unga i skolor och läroanstalter.

Källa: Kartläggningen av Nuoskas fortbildningsbehov i oktober 2022.