Yksi Nuoskan keskeisin toimenpide on koulutusten järjestäminen. Koulutukset ovat yksi keino nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyvien käytäntöjen tunnetuksi tekemisessä ja levittämisessä. Koulutukset ovat maksuttomia ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi ne järjestetään pitkälti verkkovälitteisesti. Koronatilanteesta johtuen tämä on ainoa toimintatapa. Koulutukset ovat avoimia kaikille teemasta kiinnostuneille.

Suurimmassa osassa kouluja ja oppilaitoksia toteutetaan jo nuorisotyötä eri muodoissa. Kunnissa voidaan olla hyvinkin eri vaiheissa koulunuorisotyössä ja sen toteuttamisessa eri kouluasteilla. Olemme tehneet koulutustarvekyselyn Avien kautta koulunuorisotyötä tekeville sekä yhteisöllisille opiskeluhuoltoryhmille. Okm:n erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön myönnettiin 114 hakijalle ympäri Suomea. Vuoden loppuun mennessä erityisavustuksella palkatut työntekijät pääsevät aloittamaan tämän kehittämistyön. Nuoska tukee heidänkin toimintaansa koulutuksilla.  Koulutuksiin ovat tervetulleita koulujen ja oppilaitosten henkilöstön lisäksi järjestö- sekä muut nuorten parissa toimijat ja opiskelijat. Yhteisökasvatuksen periaatteisiin painottuvat koulutukset vahvistavat yhteisöllistä kulttuuria ja toimintatapoja kouluissa ja oppilaitoksissa.

Keväällä 2021 tulossa

Keväälle on jo rakennettu koulutuskokonaisuuksia. Tammikuussa aloitetaan Tervetuloa koulunuorisotyöhön –tilaisuudella, joka on tarkoitettu koulunuorisotyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille. Koulutus on suunniteltu palvelemaan erityisesti koulu- ja oppilaitosympäristöissä juuri aloittaneita nuorisotyöntekijöitä. Keskeiset sisällöt ovat: koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijän tehtävänkuva, yhteistyösuunnitelma koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä, koulunuorisotyön aloittamisen vaiheet, oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden parantaminen, opettajien kanssa tehtävä yhteistyö, yhteisöllinen oppilashuoltotyö ja moniammatillisuus, verkostot ja tuki koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijälle. Kouluttajina toimivat Ulla-Riitta Moilanen Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunasta ja Heikki Korhonen Kehittämiskeskus Opinkirjosta. Molemmilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus nuorisotyöstä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Helmikuun koulutuksessa, Mielenterveyden edistämisen teoriaa ja menetelmiä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävässä nuorisotyössä, avataan mielenterveyden käsitettä sekä tutustutaan mielenterveyteen voimavarana ja resurssina sekä opittavana taitona. Koulutuksessa esitellään keskeisimpiä mielenterveystaitoja ja mielenterveyden edistämisen materiaaleja ja työvälineitä, joilla nuoren mielenterveyttä voidaan edistää koulu- ja oppilaitosympäristössä. Kouluttajana toimii Mieli ry:n Marja Snellman-Aittola.

Maaliskuussa vuorossa on valtakunnallinen Uusi koulu –seminaari yhteistyössä Itä-Suomen Avi:n sekä Yhessä eteenpäin! – Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa (ESR) hankeen kanssa. Vuoden 2021 seminaarissa kantavat teemat ovat yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen vaikutukset sekä lisävoimaa ennaltaehkäisevään yhteisölliseen oppilas- ja opiskelijahuolto. Mukana on niin nuoriso-kuin opetustoimenkin edustajia. Iltapäivällä teemoihin pääsee syventymään työpajoissa. Seminaarisarjan seuraava osa Uusi koulu X / Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa (osa 2 / 2) tullaan toteuttamaan 17-18.3.2022, jolloin pääosaan nousevat Suomessa käytännön yhteistyötä toteuttaneet ja juurruttaneet nuorisoalan- ja koulujen ammattilaiset.

Loppukevään koulutusten teemoja ovat mm. yhteisökasvatus kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorten osallisuuden vahvistaminen sekä nuorisotyö lukioissa. Koulutustarvekartoituksen perusteella Nuoska jatkaa uusien koulutusteemojen työstämistä. Avien kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä koulutusten järjestämisessä ympäri Suomea. Tarpeet ja teemat voivat painottua alueittain, mutta myös valtakunnallisia koulutuksia järjestetään. Koulutukset palvelevat tiedon levittämistä sekä verkostoitumista nuorison parissa työskentelevin kesken.

Kiitokset vielä kaikille koulutustarvekyselyyn vastanneille ja lämpimästi tervetuloa Nuoskan koulutuksiin! Osassa on jo ilmoittautumiset avoinna. Tutustu koulutuksiin: nuoskainfo.fi –sivulla.

 

Mirka Lähdeniemi

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemästä ja rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.