Yrittäjäksi -hankkeessa tavoitteena on tukea myös opiskelijoiden ja nuorten kesäajan työllistymistä ja yrittäjyyttä. Hankkeessa pilotoitiin toukokuussa intensiiviopintokokonaisuus ”Oma osaaminen euroiksi”. Kolmen opintopisteen kokonaisuudessa valmentajina toimivat yrittäjyyden ja kaupallistamisen lehtori Marjaana Roponen sekä tki-asiantuntija Petteri Tiljander.

 

Opintojaksolle osallistui monialaisesti opiskelijoita tekniikan, hyvinvoinnin ja liiketalouden aloilta. Opintojaksolla paneuduttiin mm. oman osaamisen tunnistamiseen ja liikeidean tuotteistamiseen. Läpikäydyt teemat liittyivät mm. ideointiin, hinnoitteluun ja kustannustehokkaaseen markkinointiin. Opintojakson aikana vierailijoita kävi kertomassa mm. UKKO-kevytyrittäjyydestä ja yrittäjien tukipalveluista (Etelä-Savon Yrittäjät, Mikkelin seudun Uusyrityskeskus Dynamo, Miksei). Lisäksi kuultiin yrittäjätarinoita.

 

Opintojakson suorittamisen tavoitteena oli, että opintojakson käytyään opiskelija:

  • pystyy työllistämään itseään myymällä omaa osaamistaan esimerkiksi Kevytyrittäjyys-palveluja hyödyntämällä.
  • tuntee oman työmarkkina-asemansa (ml. kevytyrittäjyyden vaikutus) sekä yhteiskunnan tarjoamat yrittäjyyspalvelut.
  • osaa tunnistaa ja tuotteistaa omaa osaamistaan.
  • osaa markkinoida ja myydä osaamistaan.

 

Opiskelijoiden ja valmentajan näkemyksiä

Opiskelijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esille muutamia teemoja. Käytännönläheisen intensiivikurssin avulla pystyttiin luomaan positiivista kuvaa yrittäjyydestä – muutama opiskelija totesi kurssin päätyttyä, että ei se yrittäjyys olekaan niin pelottavaa ja sitä voi oikeasti pitää yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona tulevaisuudessa. Lisäksi opiskelijat olivat sitä mieltä, että yrittäjyyttä tulisi opettaa juuri näin. Mahdollisimman konkreettisesti heidän omiin ideoihinsa sitoen ja mahdollisimman käytännönläheisesti. Muutama yrittäjyyden verkkokurssille osallistunut totesi, että verkkokursseilla tämä ei toteudu.

Valmentajan näkökulmasta tällainen toteutus tuo mukanaan myös haasteita. Valmentajalla tulee olla hyvä käytännön osaaminen yrittäjyydestä sekä kyky monialaiseen yrittäjyysneuvontaan, koska opiskelijoiden omia ideoita työstettäessä voi opiskelijoiden ongelmat ja kysymykset koskea melkein mitä tahansa alaa. Hyvänä ytimenä tällaisille opintojaksoille sekä valmennuksille toimii oman osaamisen tunnistaminen ja sen tuotteistaminen sekä kaupallistaminen.

 

 

Palaute rohkaisee uuteen toteutukseen

Opintojakson sisällöt rakennettiin yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä käyttäen eli lähiopetuksessa hyödynnettiin esimerkiksi tekemällä oppimista, tiimioppimista ja vertaisoppimista. Samalla pyrittiin hyödyntämään ja käyttämään ideoiden kehittämisessä ja oppimisessa erilaisia valmiita canvaksia sekä pohjia, muun muassa palvelumuotoilun kentältä, jotta jokaiselle opiskelijalle jäi opintojakson päätteeksi portfolio, jossa omia yritysideoita oli kehitetty varsin pitkälle valmiiksi. Tähän portfolioon opiskelijan on hyvä palata, jos ja kun yrittäjyys tulee ajankohtaiseksi opiskelun päätyttyä tai jo opintojen aikana.

”Monipuolinen ja mielenkiintoinen opintojakso, jonka jälkeen helppo hahmottaa kuinka olisi mahdollista työllistyä yrittäjänä.”

Palaute opintojaksosta oli hyvää, ja sen pohjalta opintokokonaisuutta pääsee myös kehittämään. Usea osallistuja toivoi opintojakson olevan hieman pidempi, jonka vuoksi kokonaisuus kannattaa tulevissa toteutuksissa laajentaa viiden opintopisteen laajuiseksi.

 

Kirjoittanut

Anna-Maija Torniainen & Petteri Tiljander

Opintojakso järjestettiin osana Yrittäjäksi – nuorille tukea yrittämisen alkuun –hanketta, jossa kehitetään yrittäjyyden polkuja opiskelijoille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta (01.05.2017 – 31.08.2019) rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä.