Opinnäytetöiden tulosten näkyvyyttä ja merkitystä haluttiin tuoda esille toimeksiantajiin päin. Nykyisin Seamkissa opinnäytetyö jää yritykseen raporttina tutkimustuloksista. Haluttiin, että tulokset olisivat paremmin tiedossa ja käytössä yrityksessä prosessin jälkeen. Haasteena IB-opiskelijoiden seminaariesityksissä on se, että noin puolet opinnäytetyön tekijöistä on ulkomailla joko vaihto-opintoja tai työharjoitteluaan suorittamassa silloin, kun opinnäytetyö on valmistumassa. Opinnäytetyöt ovat myös hyvin eri vaiheissa. Ulkomaista toimeksiantajaa taas on vaikea tai melkein mahdoton saada paikalle seminaariin tai Skype-yhteyteen. Seminaarien yleisö jää usein pieneksi. Seminaareja on myös usein, mikä osaltaan vaikuttaa yleisömäärään. Pohdittiin, että suomalaisia yritystoimeksiantajia voisi olla mahdollista saada tilaisuuksiin mukaan, sekä myös koulun muita opinnäytetyöprosessissa olevia opiskelijoita. Toimeksiantajien läsnäolo nostaisi seminaarin merkitystä paljon opiskelijoiden silmissä ja samalla yritykset saisivat kuulla tulokset toimeksiannostaan.

Kokeilut tehtiin Seamkissa syyslukukauden 2017 aikana. Vaatimuksia seminaareihin osallistumisesta selkeytettiin ja yhdenmukaistettiin ja osallistumisseurantaa tarkennettiin. Skype-yhteydellä seminaareihin osallistumista ulkomailta kokeiltiin ja tästä saatiin hyviä kokemuksia. Opinnäytetyötä tekevät opiskelijat ovat usein vielä suorittamassa työharjoitteluaan tai vaihto-opintojaan ulkomailla. Osa opinnäytetyöntekijöistä tekee myös kaksoistutkintoa ulkomaisen yhteistyöyliopiston kanssa ja kirjoittaa opinnäytetyötään ulkomailla. Opiskelijat olivat tyytyväisiä mahdollisuuteen esittää työnsä Skype-yhteydellä ulkomailta tai toiselta paikkakunnalta.

Kolmeen opinnäytetyön toimeksiantajaan oltiin yhteydessä. Toimeksiantajat kutsuttiin seminaariin kuuntelemaan oman toimeksiantonsa tuloksia. Kaksi yritystä ilmoitti osallistumisen esteeksi mm. ongelmallisen aikataulun, päällekkäiset tapahtumat kalenterissa sekä kiireen yrityksessä. Mahdollinen Skype-yhteys ratkaisee kyllä sijaintiongelman, muttei aikatauluongelmia. Yksi toimeksiantaja halusi mieluummin lukea tulokset rauhassa sopivana ajankohtana. Yksi toimeksiantaja oli sitä mieltä, että jos aihe on yritykselle tärkeä, niin pitää löytyä aikaa mennä kuuntelemaan tuloksia. Sama toimeksiantaja oli myös sitä mieltä, että lukee itse työn joka tapauksessa tarkasti läpi, koska siinä on yrityksen kannalta tärkeää tutkimustietoa. Ihmetteli ajatusta, ettei toimeksiantajayritys kävisi opinnäytetyön tuloksia läpi omin päin.

Eräänä ideana opiskelijan kanssa käydyssä keskustelussa nousi esille se, että voisiko opiskelija esittää opinnäytetyönsä tulokset yrityksessä sovittuna aikana, tallentaa esityksen videolle ja esittää videon Seamkin opinnäytetyöseminaarissa omana esityksenään. Näin aikataulu ei olisi enää ongelma yritykselle, yritys saisi esityksen toimeksiannon tuloksista ja video nostaisi myös seminaarissa opinnäytetyön tulosten merkittävyyttä opiskelijoiden mielissä.

Etäyhteydellä IB-opiskelijoiden osallistumista seminaareihin helpotettiin paljon ulkomailta. Kaikkia opiskelijoita voidaan tiedottaa mahdollisuudesta tulla seuraamaan seminaareja vuosikurssiin katsomatta. Osa toimeksiantajista oli kiinnostuneempi osallistumaan seminaariin, kuin toiset. Kaikki toimeksiantajat olisi hyvä kutsua seminaariin. Uutena ideana pohdittiin sitä, että opinnäytetyön tulosten esitys voitaisiin pitää yrityksessä tai se voitaisiin videoida ja esittää tallenne seminaarissa.

Miia Koski
Lehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu