Viime aikoina on käyty keskustelua hallituksen kaavailuista oppivelvollisuuden laajentamiseksi 2. asteelle ja sen myötä 2. asteen opintojen maksuttomuudesta. Kaikille maksuttoman toisen asteen lisäksi on tärkeää kohdistaa katseet niihin 16 %:een 2. asteen opiskelijoista, jotka jättävät tutkinnon suorittamatta ja 40.000 Neet-nuoreen, jotka ovat kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.

Syyt 2. asteen tutkinnon keskeyttämiseen tai opintoihin hakeutumatta jättämiseen vaihtelevat. Suurimmalla osalla keskeyttäneistä tutkinto jää suorittamatta väärän alavalinnan takia. Oppivelvollisuuden laajentaminen 2. asteelle edellyttää vahvempaa tukea opintojen loppuunsaattamiseen. Keskeyttämisuhassa olevien nuorten haasteet ovat usein kasautuneita ja ketjuuntuneita. Nuori tarvitsee rinnalleen välittävää ja kuuntelevaa aikuista sekä vahvaa vertaisryhmää tueksi elämänhallintaan ja opintojen etenemiseen. 2. asteen oppilaitoksiin tarvitaan lisää keinoja ja resursseja kohdata nuoret opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvine pulmineen ja saada niiden avulla kaikki nuoret kiinnittymään oppilaitokseensa.

Jos oppivelvollisuus halutaan ulottaa 2. asteen opiskelijoihin, tarvitaan uusia keinoja lisätä ja ylläpitää nuorten opiskelumotivaatiota ja ehkäistä opintojen keskeytykset. Tämä onnistuu lisäämällä oppilaitosten ohjausresurssia. Karvin helmikuussa 2020 julkaiseman arviointiraportin ”Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa” tuloksista käy ilmi, että nuoret tarvitsevat enemmän kokonaisvaltaista kohtaamista. Raportissa peräänkuulutettu kokonaisvaltainen kohtaaminen on perinteisesti kuulunut nuorisotyön osaamisalaan. Viemällä nuorisotyö osaksi 2. asteen oppilaitosten rakenteita pystytään varmistamaan jokaiselle nuorelle 2. asteen tutkinto. Nuoren kokonaisvaltaisesti kohtaava ja vertaisryhmiä vahvistava nuorisotyö tukee nuorta koulunkäynnissä samoin kuin hänen elämäntaitojaan.

Yhessä!-hankkeessa on kehitetty nuorisotyötä osana 2. asteen oppilaitosten toimintaa ja opintojen suorittamista Etelä-Savon alueella. Hankkeen aikana on havaittu, että 2. asteen lisäksi nuorisotyöllisiä menetelmiä pitäisi käyttää myös nivelvaiheen tuessa opiskelijan siirtyessä perusasteelta 2. asteelle. Osallistujapalautteen mukaan hankkeeseen osallistuneet nuoret kokevat koulupäivän muuttuneen mukavammaksi nuorisotyön myötä. Vaihtoehtoiset, yhteisölliset mahdollisuudet toteuttaa osa opinnoista ovat olleet suosittuja. 2. asteen opiskelijat ovat toivoneet niiden jatkuvan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Nykyhallitukselta voimme me hanketyöntekijät toivoa päätöksiä saada yhteisöllinen oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö osaksi koulujen arkea valtakunnallisesti.

Yhessä!-hanke

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö

Sanna-Mari Pöyry, tki-asiantuntija

 

Kirjoita kommentti

*