OAJ valitsi vuoden kouluksi 2021 Könönpellon koulun Varkaudessa. Tapasimme Könönpellon koulun rehtori Päivi Malkin onnitellaksemme valinnasta ja kuullaksemme lisää Könönpellon toimivista käytänteistä.

Vuoden koulua on jo juhlittu

Könönpellon koulussa on jo ehditty juhlia vuoden koulun titteliä. Aivan ensimmäisenä juhlimaan pääsivät lapset. Oppilaille järjestettiin toiveviikko, jolloin tehtiin lasten toivomia asioita, mm. paistettiin makkaraa. Aikuisten juhlallisuuksien vuoro tuli vasta lasten toiveviikon jälkeen. Lapset ja nuoret ovat myös muussa toiminnassa etusijalla.

Taustalla toimintakulttuurin kokonaisvaltainen muutos

Päivi Malkki kertoi, että nimitystä edelsi monivuotinen toimintakulttuurin muutosprosessi koulussa ja työyhteisössä. Muutos alkoi keskittymällä hyvään käytökseen ja positiiviseen palautteeseen. Työyhteisössä harjoiteltiin hyvää käytöstä ensin aikuisten kesken vuoden ajan. Vasta tämän jälkeen oletettiin, että lapset voivat oppivat aikuisilta saman. Työhön kuului paljon materiaaleja, kuten päiväkirjan pitoa, harjoittelua tunti kerrallaan ja 10 positiivisen huomion antamista yhden tunnin aikana. Onnistunut muutos edellytti määrätietoista toimintaa ja harjoittelua koko työyhteisöltä. Käytännön harjoittelu oli tärkeää aikuisten oppimisessa. Muutosprosessi oli pitkä ja työläs; vasta viiden vuoden jälkeen Päivi-rehtori saattoi olla täysin tyytyväinen lopputulokseen.

 

Könönpellon koulun rehtori Päivi Malkki (Seppälän koulukuvat)

 

Nuorisotyö läsnä koulussa viikoittain

Könönpellon alakoululla tehdään yhteistyötä nuorisotyön kanssa. Kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijät kohtaavat lapsia ja nuoria välitunneilla. Korona-aikana työ ei ole päästy toteutumaan toivotussa laajuudessa. Normaalioloissa nuorisotyö on mukana viikoittain. Nuorisotyöntekijät osallistuvat ryhmäytyksiin syksyisin. Seurakunnan nuorisotyö on osallistunut erilaisiin ryhmäkohtaisiin toimintoihin pitkin lukuvuotta.

Koululla on ollut nuorisotilat, minne oli mahdollista mennä koulun jälkeen. Nyt tila on lakkautettu. Eri luokka-asteille oli omat nuokkaripäivät. Tiloissa järjestettiin koulun jälkeen vapaampaa toimintaa. Tällä hetkellä Könönpellon koululle suunnitellaan uutta koulurakennusta. Myös sen yhteyteen rakennetaan nuorisotilat – totta kai!

Lapset ja nuoret mukana päätöksenteossa

Lapset ja nuoret ovat mukana kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa. Tämä ei tarkoita sitä, että vastuu koulun toiminnoista siirtyisi lapsille. Aikuiset voivat linjata toimintaa parempaan suuntaan, jos lasten ja nuorten etu tai hyvinvointi ovat uhattuina.

Oppilaiden edustaja on mukana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Oppilaskunnan edustajat osallistuvat uusien työntekijöiden rekrytointiin esittämällä työhaastatteluiden ensimmäiset kysymykset.

Oppilaskunta tekee välituntisäännöt, joita kaikki sitoutuvat noudattamaan. Oppilaat ovat olleet mukana myös muiden heitä koskevien toimintaohjeiden laatimisessa. Toimintaohjeiden päivitykset käsitellään oppilaskunnassa.

Monimenetelmäisesti kiusaamista vastaan

Kiusaamiseen puututaan aina. Ensimmäisenä kasvatusohjaaja on yhteydessä asianosaisiin ja alkaa ratkaista ongelmaa. Könönpellon koululla käytetään useita erilaisia menetelmiä kiusaamisen lopettamiseksi.

Kiva koulu -malli on käytössä. Erityisesti CICO (check in, check out) ja CICO+ on todettu tehokkaiksi menetelmiksi käyttäytymisen ohjaamisessa. Koulunkäynnin ohjaajat toimivat CICO-vastaavina. Henkilökunta on koulutettu erilaisten menetelmien käyttöön, viimeisimmäksi ART:iin (aggression replacement training).

Kaikki menetelmät eivät toimi kaikissa tapauksissa. Sopivaa menetelmää etsitään niin pitkään, että ratkaisu löytyy. Koulun kaikki aikuiset tietävät, miten kiusaamisen ilmetessä toimitaan. Tästä on laadittu yksiselitteiset toimintaohjeet. Näin varmistetaan, että toimitaan aina yhdenmukaisesti.

 

Sanna-Mari Pöyry

TKI-asiantuntija

Xamk / Juvenia / Osaamiskeskus Nuoska

 

Blogijulkaisun yläkuva: Laura Voutilainen

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.