Kati Viljakainen, Aii Corporation Oy,

tulevaisuusverstaan pääfasilitaattori

 

Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaan (16.9.2020) loppuraportin löydät tästä linkistä. Raportissa on esitetty myös klusterikohtaiset tulokset. Seuraavassa on raportin yhteenveto.

 

Etiäinen – koulutustarpeiden ennakointi -hankkeen tavoitteena on ollut luoda oppilaitosten prosesseihin kytkeytyvä ennakointimalli, joka reagoi nopeasti alueen yritysten ja työnantajien tarpeisiin. Tulevaisuusverstastyöskentely nähdään tässä keskeisessä roolissa yhdessä muiden menetelmien kanssa: uuden synnyttäminen ja olemassa olevan vahvistaminen on iteratiivinen prosessi, jossa tieto kytkeytyy tulkintaan ja toimeenpanoon. Aiempien tulevaisuusverstaiden tulokset ja muun tutkimuksen vuoropuhelu synnytti myös millenniaali-näkökulman tämän 16.9.2020 pidetyn tulevaisuusverstaan lähtökohdaksi. (Myllylä, Huisko, Arola, Mustapää & Vänttinen, 2020.) Kohderyhmäymmärryksen syventäminen mahdollistaa oikeanlaisen viestinnän ja auttaa tavoittamaan Kymenlaakson alueelle tärkeitä osaajia. Samalla se myös herättää ajatuksia laajemmasta viestien ja toimenpiteiden vaikuttavuuden huomioimisesta ja jopa systeemisen kehittämisen tarpeen.

Työpajoissa (millenniaali)työnhakijan toivotuiksi ominaisuuksiksi nousivat erityisesti jatkuvan oppiminen sekä halu henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kehittämiseen, oikeanlainen asenne työtä kohtaan sekä muutoksen kohtaamisen taito. Nämä heijastavat yleisesti tunnistettua tarvetta elinikäiselle oppimiselle ja työelämän muutokselle (ks. esim Sitran selvityksiä 150 – Kohti elinikäistä oppimista, 2019), mutta myös Etiäinen -hankkeessa Kymenlaaksolle merkittäviksi koettuja asioita. Vuorovaikutus, sosiaalinen pääoma sekä yhteistyökyky kuvastavat niitä kanssakäymisen taitoja, joita entistä vahvempi yhdessä tekeminen ja tiedon välittäminen vaativat. Digitaalinen osaaminen näkyy erittäin vahvasti työskentelyyn osallistuneiden yksilövastauksissa, ja on toki noussut myös usealle TOP 3 -listallekin.

Toisessa tehtävässä ryhmät valitsivat muodostamansa TOP 3 -listauksen ja keskustelun perusteella yhden millenniaali-työnhakijaprofiilin, jonka näkökulmasta työskentelyä jatkettiin. Suosituimmaksi osoittautui realisti suorittaja Suski. Myös itsevarma menestyjä Petelle löytyi kannattajia. Näiden kahden profiilin Must Have -prioriteetit on esitetty kuvassa 23 teemoittain.

Kuva 23. Must Have- teemoittelu. Priorisoinnissa pakollisiksi asioiksi luokitellut asiat kahden eri profiilin näkökulmista (Viljakainen, 2020).
Kuva 23. Must Have- teemoittelu. Priorisoinnissa pakollisiksi asioiksi luokitellut asiat kahden eri profiilin näkökulmista (Viljakainen, 2020).

Tässä tulevaisuusverstaassa tehtävät 1-3 oli suunniteltu toisiaan tukevaksi jatkumoksi. Tehtävä 3 nähtiin jo lähtökohtaisesti tiukan aikarajoitteen vuoksi ns. ylimääräisenä tehtävänä, jonka pariin ryhmä saattoi siirtyä, jos aikataulu niin sallisi. Tämä ei kuitenkaan laske tehtävä 3. arvoa – päinvastoin. Olisi erittäin suositeltavaa, että työskentely työnhakijanäkökulmaa hyödyntäen jatkuisi tehtävän puitteissa. Monitasoisten prosessien ja eri sidosryhmien huomioiminen laajassa mutta kuitenkin käyttäjälähtöisessä kontekstissa mahdollistaa työnhakijan prosessien ymmärtämisen ja Kymenlaakson vetovoimaisuuden parantamisen kokonaisuutena.

Ensimmäisinä askelina tällä Unelmien työelämäpolulla ryhmät näkivät muun muassa vierailemisen Kymenlaaksossa (ennen työllistymistä), kiinnostavat opinnot tai työharjoittelupaikat alueella ja ylipäätään näkyvästi avoimet työpaikat. Alueelle hakeutuva työnhakija saa Unelmien polulla tarvitsemansa tiedot helposti Kymenlaaksoa yhtenäisesti markkinoivan viestinnän kautta tai suoraan alueella olevien mielenkiintoisten yritysten rekrytointi-ilmoituksien välityksellä. Verkostojen merkitys mainitaan useissa ryhmissä.

Tärkeä askel työssä viihtymisessä on onnistunut kaksisuuntainen perehdytys, ja jatkuva mentorointi mainitaan myös. Työnantajalta odotetaan myös tukea epävirallisempien verkostojen luomiseen. Tiivis vuorovaikutus työntekijän ja työnantajan välillä nähdään tärkeänä. Yhtä lailla korostetaan paikallisten julkisyhteisöjen sosiaalisen median kanavia sekä urheiluseurojen ja muiden harrastustoimijoiden merkitystä työnhakijan toimien tukijana.

Unelmien työelämäpolulle mahtuu edellä mainittujen asioiden lisäksi varmasti monta muuta kontaktipistettä ja tausta toimijaa. Polun tarkkuus ja pituus on määriteltävissä yhä uudelleen. Voisiko kanvaasin täyttäminen synnyttää myös keskustelun avauksia uusille tahoille? Työnhakijaan suoraan vaikuttava tai taustalla toiminnan mahdollistava uusi taho (=uusi merkintä polulla) kutsuttaisiin rohkeasti ”saman pöydän ääreen” keskustelemaan, ja näin sidosryhmien vuorovaikutus laajenee entisestään!

Osaava Kymenlaakso 2030_ tulevaisuusverstas_loppuraportti.

_

Aiheeseen liittyvät muut blogiartikkelit:

(blogiartikkelin toimittanut Yrjö Myllylä 28.9.2020)