Tämä yhteenveto liittyy Osaava Kymenlaakso 2030 –tulevaisuusverstaan 16.9.2020 palautteeseen. Verstas pidettiin verkkototeutuksena Zoom-verkkoympäristön toimiessa pääympäristönä. Työryhmätyöskentelyosuudessa oli lisäksi käytössä mural.co –alusta. Alun perin tulevaisuusverstas oli tarkoitus pitää 1.4.2020, mutta covid-pandemian vuoksi toteutus siirtyi syksyyn. Tilaisuuteen ilmoittautui 164, Zoom-ympäristöön rekisteröityi 140 ja parhaimmillaan yhtä aikaa verkossa oli 120 osallistujaa. Tämän Xamkin liiketoiminnan alan opiskelijoiden työn tilaajan edustajana toimi Yrjö Myllylä Xamkista, joka toimi tulevaisuusverstaan järjestelijöiden koordinaattorina ja järjestävän päähankkeen Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi -projektipäällikkönä. Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastasi osaltaan Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanke projektipäällikkö Erika Vanhalan ja asiantuntija Sanna Kaupin tuella (Xamk). Varsinaisen tulevaisuusverstaan sisällöllisestä ja operatiivisesta fasilitoinnista vastasi palvelumuotoilija (yamk) Kati Viljakainen (Aii Corporation). Viljakaisen tekemä varsinainen tulevaisuusverstaan tulosten loppuraportti löytyy tästä linkistä. Tässä blogiartikkelissa esitetyt tulokset palvelevat tulevaisuusverstaan palautetarvetta osallistujille ja tulevien verstaiden suunnittelijoita. Opiskelijat työstävät aineistosta vielä tarkemman raportin opiskeluihinsa liittyen.

Alkuperäiset raportit, joita alla on referoitu, löytyvät seuraavista linkeistä:

Analyysin perusteella erinomaisia arvosanoja  saivat ajankohta, tulevaisuusverstaan vetäjän asiantuntevuus, ja väite, että tulevaisuusverstas sopii hyvin maakunnan yhteiseen koulutuksen kehittämiseen. Yleisarvosana oli hyvä. Vapaat kommentit olivat voittopuolisesti positiivisia. Verkottumisessa live-verstaan katsotaan toimivan verkkototeutusta paremmin. Erityisesti tekstianalyysissa sana ”mielenkiintoinen” nousi ylitse muiden.

 

Samu Junkkari & Joni Tamminen

Tulevaisuusverstaan vastaajien enemmistö 50 % kuului oppilaitoksen edustajiin. Seuraavaksi suurin luokka on työnantajan edustajat 20 % osuudella. Loput 30 % vastaajista jakaantui seuraaviin luokkiin: muu, oppilaitosten sidosryhmän edustaja ja opiskelija. Kysymykseen vastasi yhteensä 30 vastaajaa.

 

Palautekyselyn kysymyksissä vastaajilta tiedusteltiin heidän mielipidettänsä tulevaisuusverstaasta. Arvosteluasteikkona käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa.

 1. täysin eri mieltä
 2. osittain eri mieltä
 3. ei samaa eikä eri mieltä
 4. osittain samaa mieltä
 5. täysin samaa mieltä

Tulevaisuusverstaan mielipidekyselyn yleisarvosana on varsin miellyttävä viitaten kuvaan 2. Kaikkien kysymysten keskiarvo on 4.3. Kysymysten keskiarvoja vertailemalla voimme havainnoida erojen olleen varsin marginaalisia. Keskiarvoltaan korkeimman ja matalimman ero on vain yhden yksikön. Yhdeksään kysymykseen kymmenestä on jokainen kolmestakymmenestä vastaajasta löytänyt sopivan vastauksen Likert-asteikolta. Kysymykseen ”Tulevaisuusverstas sopii hyvin maakunnan yhteiseen ennakointityöskentelyyn” on yksi vastaajista jättänyt vastaamatta.

 

Kuva 1. Tulevaisuusverstaan mielipidekysymyksien keskiarvot vertailussa.

 

Myös tulevaisuusverstaan käytännön järjestelyt onnistuivat palautteen mukaan hyvin.  Kysymyksessä numero neljä käytettiin samanlaista viisiportaista Likert -asteikkoa kuin edellisessä kysymyksessä. Yleisarvosana järjestelyistä on hyvinkin positiivinen ja kysymysten keskiarvoissa ei juurikaan ole eroja. Järjestelyihin viittaavien kysymysten keskiarvoksi muodostuu 4.1. Kolmeen kysymykseen neljästä on jokainen vastaaja saanut vastauksensa annettua.

 

Kuva 2. Tulevaisuusverstaan järstelyihin liittyvien kysymyksien keskiarvot vertailusa.

 

Taulukkomatriisista numero 3. on nähtävillä kysymyksen numero neljään saadut vastaukset prosentteina ja kysymyksen keskiarvo sekä mediaani. Taulukosta on havainnoitavissa kolmen kysymyksen saaneen lähes saman määrän havaintoja Likert -asteikolla. Kysymykseen ”Osallistun mielummin verkko- kuin live verstaaseen jatkossa” ovat vastaukset hajaantuneet enemmän Likert -asteikolla kuin muissa kysymyksissä.

Taulukko 3. Kysymyksen numero 4 saadut vastaukset havainnoitu taulukkomatriisissa.

Viidennessä ja viimeisessä kysymyksessä annettiin yleisarvosana Tulevaisuusverstaasta, vastauksia annettiin 29 kappaletta ja keskiarvoksi muodostui 4,2. Viidennessä kysymyksessä käytettiin myös viisiportaista Likert -asteikkoa.

 1. Huono
 2. Tyydyttävä
 3. Neutraali
 4. Hyvä
 5. Erinomainen

 

Palautelomakkeen laadullisessa kysymyksessä oli vastaajalla vapaa palaute Tulevaisuusverstaasta ja tällä pyrittiin saamaan kirjallinen palaute tapahtumasta. Sanapilvi analyysimenetelmällä toteutettu palautteesta nostaa esiin palautteesta useimmiten esiintyvät sanat. Avoimesta palautteesta saatu sanapilvi -analyysissä nousee esiin sanat ”mielenkiintoinen” ja ”tilaisuus”.  Nopeana johtopäätöksenä ja sanapilveä tutkiessa voidaan löytää useampi positiivinen adjektiivia kuvailemaan Tulevaisuusverstasta.

 

 

Kuva 3. Sanapilvianalyysin tuloksia.

 

Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaan 16.9.2020 avoin anonyymisti kyselylomakkeella annettu palaute (kaikki):

 

 • Mielenkiintoinen
 • Informatiivinen ja ajatuksia herättävä tulevaisuusverstas.
 • Opin paljon uutta milleniaaneista ja heidän suhtautumisestaan työelämään.
 • Hyvällä asialla.
 • Hyvä verstas, hyvää keskustelua, joskin tekniikka tökki pikkuisen.
 • Toimintatapa oli tosi mielenkiintoinen.
 • Sopivasti taustoittavat alkupuheenvuorot.
 • Erinomainen tilaisuus sisällöllisesti ja toteutuksen suhteen.
 • Mukava tapahtuma. Ei erityisen informatiivinen. Menetelmällisesti opin uutta.
 • Mielenkiintoinen ja antoisa iltapäivä.

 

 • Innovatiivinen.
 • Kiitos! Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja toimiva. Työpajaosiot menivät aika nopsaan ja syvempien tulosten
  aikaansaamiseksi olisi ehkä tarvittu vielä pidempi työskentelyaika. Toimi kyllä näinkin.
 • Hyvin järjestetty verstas.
 • Hyviä näkökulmia, Ville Kaunisto jäi mieleen.
 • Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä päivä.
 • Erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen tilaisuus.
 • Hyvä konsepti, jossa tässä pilottitoteutuksessa aikaa meni ymmärrettävästi tekniseen säätämiseen.
 • Tulevaisuusverstas oli sekä sisällöllisesti että tekniseltä toteutukseltaan hieno kokemus.
 • Mielenkiintoinen.
 • Mielenkiintoinen aihe, hieno kokemus pelkän ”kuunneltavan” webinaarin sijaan päästä yhdessä
  työskentelemään mural-alustalle.

 

 • Innostava päivä, tärkeä näkökulma työhön.
 • Hyvä tapahtuma ja hyvin järjestetty ja fasilitoitu.
 • Mukava tilaisuus ja toimivat järjestelyt.
 • Meillä valtion hallinnossa on erittäin tiukat tietoturvasäännökset. Zoom-ohjelman lataaminen on kiellettyä
  työkoneille. Mural-alusta oli erittäin toimiva ja ensikertalainenkin oppi sen nopeasti. Moderaattorit hoitivat
  taitavasti hommansa. Kiitokset koko työryhmälle!
 • Huippuhyvä ja selkeä fasilitointi työskentelyssä. Verkkotilaisuuteen sopivanpituisia puheenvuoroja. Kiitos
  kaikille järjestäjille!
 • Erinomainen ja onnistunut tilaisuus! Hienoa, että juuri etäyhteydellä oli toteutus ja siinä onnistuminen.
 • Tilaisuus oli hyvä, erityisesti asiantuntijapuheenvuorot. Itselläni oli tekniikkaongelmia, niin työryhmätyöskentely
  oli hankalaa ja muutenkin sitä osuutta olisi voinut typistää lyhyemmäksi. Olisi varmasti toiminut paremmin, jos
  olisimme olleet fyysisesti samassa paikassa. Muutenkin pitkät tilaisuudet etäyhteyden päässä on aika raskaita
  eli mielestäni koko tilaisuus olisi pitänyt typistää, kun se pidettiin kokonaan verkossa.
 • Kompakti ja informatiivinen sisältö josta hyötyä omassa työssä. Työskentely Muralissa sopivan napakkaa.
  Kiitokset.