Itäsuomalaiset nuoret ovat huolissaan jaksamisesta ja tulevan työelämän vaativuudesta. Juuri julkaistu valtakunnallinen Nuorisobarometri tarkastelee nuoria ja työelämää, Itä-Suomen nuorisopuntarissa kysyttiin vuonna 2018 nuorten odotuksia työelämästä ja siihen liittyvistä huolista.

Itä-Suomen nuorisopuntarin mukaan nuoret odottavat työelämältä joustavuutta ja he näkevät myös oman roolinsa joustavana. Liikkuvuus on itäsuomalaisille nuorille merkittävä työuraa koskeva odotus ja nuoret ovat valmiita muuttamaan töiden perässä. Työllistymiseen vaikuttavina tekijöinä painottuvat osaamisen ja koulutuksen merkitys. Nuorilla on vahva usko siihen, että koulutus on parhain keino työllistyä tulevaisuudessa. Sosiaalisten verkostojen merkitystä nuoret eivät kuitenkaan koe merkittävänä työllistymiseen vaikuttavana tekijänä.

Itäsuomalaiset nuoret odottavat työuran olevan vaihteleva, ja näin ollen vaativan runsaasti resilienssiä ja muutoskykyä, “uramukautuvuutta” (career-resilience). Työurat eikä työurien kehitys ole lineaarista tai nousujohteista, vaan moniulotteista, epävakaata, syklistä sekä monenlaisia ja monensuuntaisia urasiirtymiä sisältävää. Tämä myös asettaa suuria vaatimuksia nuorten omille työelämätaidoille, jotta he pystyvät navigoimaan muuttuvan ja pirstoutuvat työuran pyörteissä.

Nuoret ovat huolissaan jaksamisestaan ja työelämän vaativuudesta. Jos toisaalta työstä toivotaan elämänsisältöä ja mielekkyyttä, asettuu tähän valtava paine, josta nuoret kokevat olevansa yksin vastuussa. Monissa nuorten työelämää koskevissa kyselyissä, kuten Itä-Suomen nuorisopuntarissakin tulee esiin, että menestymisen katsotaan olevan vain itsestä kiinni. Individualistiset arvot ja tuen, ohjauksen ja verkostojen puute näkyvät nuorten elämässä.

Itä-Suomen nuorisopuntari on laaja kysely itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnista, arvoista ja asenteista. Nuorisopuntarin kohderyhmänä ovat Itä-Suomen (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo) oppilaitosten 15–25-vuotiaat nuoret yläkoulun 9. luokasta aina toisen asteen oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi mukana ovat nuorten työpajoilla työskentelevät nuoret. Kysely selvittää kuvaa itäsuomalaisista nuorista keskittymällä vuosittain tiettyihin vakioteemoihin, kuten työhön ja koulutukseen. Samalla nostetaan esille tärkeitä erityisteemoja, kuten nuorten poismuutto. Viimeisimmän kyselyn kohteena olivat itäsuomalaisten nuorten työelämää koskevat näkemykset. Vuoden 2018 kyselyaineistoon vastasi 1000 peruskoululaista sekä lukiolaista. Puntarin tulokset julkaistaan vuoden 2020 aikana.

Katso myös Nuorisobarometri: https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri-2019-tyo-on-nuorille-merkityksellista-mutta-erot-sukupuolten-valilla-ovat-suuria/

Sekä Itä-Suomen nuorisopuntari vuodelta 2011: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63282/URNISBN9789515883803.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Sari Tuuva-Hongisto ja Piia-Elina Ikonen