Savonlinnan Matkailufoorumissa 6.-7.4. Maisa Häkkinen esitteli brändityöryhmän ehdotuksen Saimaa-brändin arvoiksi: kestävyys, vieraanvaraisuus ja yhteistyö. Foorumin osallistujien mielestä ne ovat kohdallaan. Loistavaa!

Foorumin ensimmäisen päivän päätteeksi pohdittiin sitten ryhmätyönä, kuinka vastuullisuus näkyy ja kuinka sen tulisi näkyä Saimaa-brändissä. Seuraavan päivän digiklinikassa tarkasteltiin yrittäjien kanssa vastuullisuuden näkymistä heidän nettisivuillaan.

Keskustelua Saimaa-brändin attribuuttien taustalla olevista arvoista käytiin jo aiemmassa työpajassa Mikkelissä. Vastuullisuuden pohtiminen on erityisen tärkeää suhteessa lupaukseen vapaudesta. Onko matkailijoilla oikeus toimia millä tavalla tahansa nauttiakseen alueen hiljaisuudesta ja rauhasta ja tavoitellessaan voimaantumista ja harmoniaa?

 

 

Vastuullisen matkailun edellytys on, että vastuullisuus koskee kaikkia – niin matkailijoita, matkailuyrityksiä kuin niiden sidosryhmiäkin.  Vastuullisuus arvona tarkoittaa sen huomioon ottamista strategiatasolla sekä käytännön toimenpiteissä. Saimaa-brändin kehittämistyössä on nyt juuri oikea aika pohtia, mitä vastuullisuus arvona tarkoittaa ja miten se käytännössä näkyy. Tähän työhön Kohti vastuullista matkailua tarjoaa resursseja ja osaamista.

 

Ryhmätyössä mietittiin vastuullisuutta Saimaa-brändissä

 

Foorumin ensimmäisen päivän ryhmätyön alustukseksi Kohti vastuullista matkailua -hankkeen Hanna-Maija Väisänen kertasi lyhyesti, mitä tiedetään vastuullisuuden vaikutuksesta matkailijoiden ostopäätöksiin (ks. hankeblogin edellinen postaus).  Sen jälkeen ryhmät pohtivat, mitä vastuullisuus tarkoittaa Saimaa-brändissä ja mikä/mitkä vastuullisuuden osa-alue(eet) on/ovat erityisen tärkeä/tärkeitä ja miksi. Osa ryhmistä mietti sitten, missä asioissa vastuullisuus korostuu (asiakkaan näkökulmasta) ja kuinka vastuullisuuden tulisi näkyä Saimaa -brändissä. Lisäksi kysyttiin, millainen on maakunnan yhteinen vastuullisuusviesti ja pyydettiin tuottamaan  muutama vastuullisuutta kuvaava lause. Muiden ryhmien tehtävänä oli miettiä, kuinka asiakkaille osoitetaan alueen matkailun vastuullisuuden taso, mitkä voisivat olla Saimaan matkailun yhteiset vastuullisuuden indikaattorit ja tulisiko sitoutua johonkin vastuullisuusohjelmaan/-sertifikaattiin – jos, niin millaiseen.

Sanapilvestä nähdään, mitkä asiat nousivat eniten esille ryhmien keskusteluissa. Tuloksia analysoidaan myös vielä tarkemmin.

 

 

Kun Saimaa-brändin logossa jo näkyy puhtaus (Purest Finland), ei ole yllätys, mikä sana pilvessä korostuu eniten. Seuraavaksi vahvimmista sanoista kiinnittää huomiota erityisesti paikallisuus. Vastauksissa näkyi vahva tahto huolehtia paikallisen kulttuurin säilymisestä, työpaikoista paikallisille ihmisille sekä  matkailupalvelujen kehittäminen paikallisiin vahvuuksin tukeutuen. Yhteistyö ei sanapilvessä korostu, mutta ilman sitä on vaikea kuvitella Saimaa-brändin rakentamista yhteisesti sovittujen arvojen ja brändiattribuuttien mukaisesti.

 

digiklinikalla  analysoitiin yritysten vastuullisuusviestintää

 

Matkailufoorumin toisena päivänä järjestetyn digiklinikan rasteilla käsiteltiin markkinointiviestinnän sisältöä vastuullisuuden näkökulmasta. Lyhyen johdannon jälkeen ryhdyttiin keskustelemaan rastille tulleiden yrittäjien kanssa siitä, miten heidän yrityksessään vastuullisuus toteutuu ja kuinka se näkyy heidän neittisivuillaan. Ensin on tietysti tarpeen päättää, onko yrityksellä edellytyksiä tai tarvetta saada vastuullisuudesta kilpailuetua, vai onko sen kilpailuetu jokin muu, esimerkiksi hinta. Mutta silloinkin, jos kahden samanlaisen tuotteen hinta on sama, voi vastuullisuus ratkaista ostopäätöksen.

Aluksi analysoitiin, mikä näkökulma yrityksen vastuullisuusviestinnässä on vahvin: yrittäjän arvomaailma, yritykselle koituva liiketoiminnallinen etu vai asiakkaalle koituva hyöty. Asiakkaallehan on tärkeintä se, mitä hyötyä – aineellista tai aineetonta – hänelle yrityksen vastuullisuudesta on. Tätä yrittäjä ei aina tule ajatelleeksi kertoessaan innokkaasti siitä, mitä kaikkea yrityksessä tehdään.

Vastullisuusviestinnällä voidaan saavuttaa kilpailuetua silloin, kun todella toimitaan vastuullisemmin kuin muut yritykset ja/tai vastuullisuudesta viestitään tehokkaammin kuin muut. Klinikalla käyneiden yritysten toiminnassa oli paljon sellaista, mitä hyvin voisi nostaa vielä tehokkaammin esille, esimerkiksi omin käsin rakennetut mökit, vanhan rakennuksen suojelu, yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa, läheltä tulevat elintarvikkeet ja itse tehty ruoka.

 

 

Joskus vastuullisuutta voi olla vaikea löytää nettisivuilta, koska se viestit siitä ovat niin monen klikkauksen takana.  Jos vastuullisuudesta halutaan kilpailuetua, sen täytyy näkyä yrityksen sivuilla ilman erillistä hakua, esimerkiksi tuotekorteissa tuotteen sisällön kuvauksessa. Vastuullisuudesta kertovan tekstin on hyvä olla selkeätä ja yksiselitteistä, ei ympäripyöreitä ilmaisuja. Toisaalta tekstit on kirjoitettava niin, että ne vetoavat asiakkaisiin myös tunnetasolla. Kuvien merkitys on erittäin suuri, mutta sitä ei varsinaisesti käsitelty tällä klinikalla.

Toivomme, että klinikalle osallistuneille yrittäjille jäi kytemään ajatus, kuinka kehittää yrityksensä vastuullisuusviestintää. Meille hanketoimijoille klinikka oli antoisa, sillä saimme keskusteluista paljon tietoa vastuullisuusviestinnän ajatuksista yrityksissä ja pääsimme samalla testaamaan vastuullisuusviestinnän kehittämisen yhtä työvälinettä, Pereiran (2016) arviointikehikkoa

Vastuullisuusviestintä -rastin aineisto

Savonlinnan Matkailufoorumin järjestämisessä yhteistyö on voimaa

Savonlinnan Matkailufoorumi on jo vakiinnuttanut paikkansa alueen matkailuyritysten ja sidosryhmien jokakeväisenä tapahtumana. Xamkin (aiemmin Mamkin) matkailu- ja ravitsemisala oli nyt Savonlinnan Yrityspalvelujen kanssa toista kertaa mukana järjestelyissä ja ohjelman kokoamisessa. Mukana oli Kohti vastuullista matkailua -hankkeen lisäksi vastuullisuusteemaan liittyen Vastuullisuudesta valttia -hanke ja reitistöjen kehittämiseen kohdentuva Outdoors ESA-hanke – kaikki vahvasti Saimaa-brändiin liittyviä teemoja. Käytännön järjestelyissä oli mukana tammikuussa aloittaneita restonomiopiskelijoita. He saivat foorumilta sekä ajankohtaista tietoa että tilaisuuden verkostoitua yrittäjien kanssa.

 

Eeva Koivula

Projektipäällikkö

Kohti vastuullista matkailua -hanke