Matka2018 –messuilla toteutetun minikyselyn mukaan suomalaiset matkailijat ovat kiinnostuneita vastuullisesta matkailusta ja etsivät siitä omien sanojensa mukaan tietoa matkustuspäätöstä tehdessään. Suomalaiset matkailijat ovat kohtalaisen hyvin perillä siitä, mitä vastuullisella matkailulla tarkoitetaan. He yhdistävät vastuulliseen matkailuun erityisesti ekologisen vastuullisuuden, mutta ymmärtävät vastuullisuuden sisältävän muitakin osa-alueita, kuten paikallisväestön huomioon ottamisen, eettisyyden ja moraalisuuden sekä taloudellisen kestävyyden. Matkailijat liittävät vastuullisuuteen vahvasti myös matkustamisen turvallisuuden.

 

Vastuullisuus vahva kehittämisen teema

 

Matkailun kestävyys ja vastuullisuus ovat vahvasti nousussa olevia teemoja sekä matkailututkimuksen että kehittämisen rintamalla tällä hetkellä. Esimerkiksi Visit Finland on käynnistänyt vuosille 2018-2019 Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projektin, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta entistä kestävämpi matkailukohde ja lisätä myös Suomen tunnettuutta vastuullisena matkailumaana. Meillä on kuitenkin hyvin vähän tietoa vielä siitä, mitä matkailijat tietävät kestävästä ja vastuullisesta matkailusta ja mitä se heille merkitsee.

Tähän liittyen Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus toteutti Matka2018-messuilla tammikuussa messukävijöille pienen kyselyn, jolla selvitimme, missä suomalaisten matkailijoiden osalta mennään kesävyyden ja vastuullisuuden rintamalla. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 164 henkilöä, joista 64 prosettia oli naisia ja 35 prosenttia miehiä.

 

 

 

Mitä vastuullisuus matkailussa merkitsee suomalaisille matkailijoille?

 

Pyysimme messukävijöitä ensin kertomaan, mitä vastuullisuus matkailussa heille merkitsee. Tässä vaiheessa heille ei annettu minkäänlaista määritelmää vastuullisesta matkailusta vaan he saivat kirjoittaa, millaisia asioita heille spontaanisti tuli mieleen kysymykseen liittyen. Vastaukset olivat hyvin moninaisia, mutta valtaosa vastaajista oli aihepiirin kanssa täysin oikeilla jäljillä. Kommentit olivat pääosin hyvin yleisellä tasolla, eikä yksityiskohtaisiin esimerkkeihin juuri menty. Vastaajista ainoastaan 38 (23,2 %) oli sellaisia, joiden vastauksen eivät liittyneet vastuullisuuteen tai niitä ei voinut luokitella mihinkään yleisimmästä viidestä kategoriasta, koska ne olivat esimerkiksi liian yleisellä tasolla.

Suurin osa vastaajista mainitsi korkeintaan yhteen tai kahteen vastuullisuuden osa-alueeseen liittyviä asioita. Suurin osa liitti vastuullisuuden ekologisiin ja ympäristönsuojelullisiin asioihin (83 vastaajaa; 50,6 %). Tällaisia kommentteja olivat muun muassa

 

-Pyyhkeiden yms. vaihto vain tarvittaessa, ei joka päivä. Jätteiden kierrätystä, luonnonvarojen säästämistä.

-Yritän suunnitella matkan siten, että se olisi ekologisia ja eettisiä näkökulmia huomioon ottava. Esim. yritän miettiä, olisiko kohteeseen mahdollista kulkea muuten kuin lentäen. Jos kohde on suht lähellä, juna on mainio kulkuväline.

-Ei pidä matkailla ollenkaan, valita kohteita ja matkustustapoja, mitkä vaikuttaa negatiivisesti mahdollisimman vähän.

-Kierrätys

-Ennen kaikkea hiilijalanjäljen minimointia

 

Tämän jälkeen vastuullisuuteen liittyen mainittiin useimmiten kulttuuriin ja paikallisuuteen liittyviä seikkoja (58 vastaajaa; 35,4 %).

-Että kunnioittaa muiden maiden kulttuuria uskontoa ja tapoja.

-Paikallisten ihmisten ja kulttuurien kunnioittamista ja niistä oppimista.

-Kannattaa valita hotelli, joka ei kuulu kansainväliseen ketjuun, jotta rahat menisi paikallisille. Samasta syystä kannattaa ostaa paikallisten käsitöitä ym. tuliaisia.

-Vieraan kulttuurin huomioimista ja kunnioittamista.

 

Jonkin etiikkaan ja moraaliin liittyvän asian mainitsi 32 henkilöä (19,5 %), turvallisuuden 26 henkilöä (15,9 %) ja taloudellisen kestävyyden 25 henkilöä (15,2 %).

-On hyvä välttää turistikohteita/aktiviteetteja, joihin liittyy eläimiä, joiden hyvinvointi laiminlyödään tai eivät saa toteuttaa lajille tyypillisiä tarpeita. Ihmiskauppaa ei saa tukea.

-Sitä, että matkakohteen ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä ei riistetä matkailun vuoksi.

-Eläinten oikeudet ja sosiaalinen vastuu, kuten työntekijöiden olot, ovat myös tärkeitä.

 

-Paljon, mukava matkustaa, kun vakuutukset kunnossa ja itse tehnyt voitavansa vastuulliseen ja turvalliseen matkailuun.

-Rokotukset

-Matkustusturvallisuutta

 

-Pyrin matkustamaan turvallisiin maihin poliittisesti epävakaiden paikkojen sijaan ja paikan päällä yritän tukea pieniä yrittäjiä luksusrikkaiden yrittäjien sijaan

-Kannattaa valita hotelli, joka ei kuulu kansainväliseen ketjuun, jotta rahat menisi paikallisille.

 

 

Vastuullisuus osana matkustuspäätöksentekoa

 

Tämä avoimen kysymyksen jälkeen vastaajille annettiin seuraavanlainen vastuullisen matkailun määritelmä:

”Vastuullisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä matkakohteen tai matkailuyrityksen tekemiä toimenpiteitä ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden eteen. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luonnon- ja ympäristön suojelu, kasvihuonepäästöjen vähentäminen, veden ja energian säästäminen, paikallisen työvoiman ja osaamisen hyödyntäminen, lähiruuan käyttäminen, paikallisen kulttuurin vaaliminen sekä paikallistalouden tukeminen. Vastuullisuuteen kuuluu myös eettinen ja moraalinen tapa toimia.”

Tämän jälkeen heiltä kysyttiin muutamien väittämien kautta vastuullisuuden merkitystä heidän matkustuspäätöksentekoprosessissaan eli vaikuttaako vastuullisuus matkakohteen valintaan tai etsivätkö he ylipäätään tietoa vastuullisuuteen tai kestävyyteen liittyen.

Vastuullisuuteen ja kestävyyteen näytetään kiinnittävän huomioita yleisellä tasolla, kun etsitään tietoa eri matkakohteista verkosta ja se vaikuttaa myös melko usein matkakohteen valintaan. Aktiivisesti tietoa vastuullisuudesta etsitään kuitenkin harvemmin. Kun mennään kohti yksityiskohtaisempaa vastuullisuuteen liittyvää tietoa, kuten sertifikaatteihin, kiinnostus vähenee ja myös vaikutus ostopäätöksiin pienenee.

 

 

Vaikka kyseessä oli vain pieni gallup-tyyppinen kysely muutamalla kysymyksellä, voidaan tuloksista päätellä, että suomalaiset matkailijat ovat kohtalaisen valveutuneita vastuullisen matkailun osalta ja aihe kiinnostaa heitä. Näin ollen matkailuyrityksillä ja matkanjärjestäjillä olisi oiva tilaisuus lisätä viestintää vastuullisuuden eteen tehdyistä toimenpteistä, jotta matkailijoiden olisi entistä helpompaa ottaa huomioon vastuullisuuden osa-alueita tehdessään päätöksiä tulevaisuuden matkakohteistaan. Viestintää lisäämällä myös suurempi matkailijoiden määrä tulee tietoiseksi erilaisista vastuullisuuden osa-alueista ja oppii kiinnittämään niihin huomiota pikkuhiljaa. Tietoisuutta lisäämällä voidaan päästä ennen pitkää tilanteeseen, jossa valtaosa matkailijoista vaatii tietoa siitä, mitä yritys tai matkakohde tekee vastuullisuuden ja kestävyyden eteen, ja kuinka he voivat omalta osaltaan vaikuttaa matkakohteen kestävyyteen.

 

 

Katja Pasanen

Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus

Asiantuntija Kohti vastuullista matkailua hankkeessa