Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” -Yhteenvetoraportti, Jari Kaivo-oja (59 s)

Tietoisku 3/2019, Tulevaisusuverstasraporttiin liittyvä tiivistelmä (8 s.)

Etiäinen Tiedote 18.11.2019:

Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” kokosi Kotkaan Ekamin Koteko-kampukselle 28.8.2019 yli 100 työnantajan, oppilaitosten ja sidosryhmien edustajaa työskentelemään Tulevaisuusverstasmetodin avulla. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihanke ja Kymenlaakson kauppakamari.  Tulevaisuusverstaan työn pohjalta tuotettu yhteenveto- ja analyysiraportti valmistui 31.10.2019. Raportin on tuottanut Tulevaisuusverstaassa fasilitaattorina toiminut dosentti Jari Kaivo-oja, joka työskentelee Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana.

Raportin jatkotoimenpiteissä korostuivat etenkin Kymenlaakson ja sen työnantajien maineenhallinta ja viestintä osaavan työvoiman saamiseksi Kymenlaaksoon. Tässä edellytyksenä on alueen työnantajien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyö ja yhteisen näkemyksen tuottaminen ja toteuttaminen. Asiakkaana tässä ajattelussa ja toimijoiden yhteistyössä on työtä hakeva tai potentiaalisesti hakeva ihminen tai opiskelua suunnitteleva tai opiskeleva ihminen.

Vahvat perinteiset vientiteollisuus- ja muut klusterit tarvitsevat työvoimaa muun muassa eläköityvien tilalle ja kärsivät usein vetovoimaisuuden puutetta. Tällaisia aloja ovat selvimmin Tulevaisuusverstasta edeltäneen Delfoi-paneelin haastattelun mukaan vientiklusterit, kuten Selluteollisuus, Paperiteollisuus, Metalliteollisuus, Kartonki- ja pakkausteollisuus. Mutta siihen voidaan lukea myös Hyvinvointi, Rakentaminen, Kuljetus- ja logistiikka, Mekaaninen puu ja Kauppa. (Etiäinen Tietoisku 2/2019.)

Uudet nousevat ja kasvavat alat puolestaan tarvitsevat suhteessa enemmän kokeilu- ja muuta TKI-toimintaa. Nopeasti kasvavia klustereita vuonna 2030 ovat selvimmin ICT, Ympäristö- ja energia, Matkailu- ja kulttuuri. Ryhmään voidaan lukea myös Liike-elämän palvelut, tietyin osin Koulutus- ja opetus sekä Elintarvikeklusterit.

Nuoret on pidettävä mukana toiminnan suunnittelussa, heidän ajattelutapansa ja motivaatiotekijät on tunnettava viestinnän  ja koulutustoiminnan pohjaksi. Uudenajan palveluajattelun mukaan Kymenlaakson tulee luoda arvoa asiakkailleen, mm. vuosituhannen alussa aikuisuuteen varttuneelle millenniaalisukupolvelle Kati Viljakaisen Tulevaisuusverstaassa pitämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön perustuvan esitelmän mukaan. Heille Kymenlaakson olemassaolo ja alueen lukuisat opiskelumahdollisuudet on tehtävä ensin tiettäväksi. On herätettävä huomio. Sen jälkeen on tuotava esille työnhakijaprofiileittain kunkin profiilin työssä ja muussa elämänpiirissään arvostamat mahdollisuudet Kymenlaaksossa. Heidän huomioita ei saavuteta perinteisen painetun lehden etusivun ilmoituksella. Nykyajan sosiaalisen median viestintäkanavat, millä nuoret tavoitetaan, on tunnettava ja hallittava.

Vaikuttavista toimintaympäristön muutostrendeistä käytännössä kaikki ryhmät nostivat digitalisaatioon liittyvät trendit yhdeksi huomioitavaksi tekijäksi. Muita usein toistuvia trendejä olivat ympäristöön, logistiikkaan ja hyvinvointiin liittyvät trendit. Kaivo-oja toteaakin yhteenvetoraportin johtopäätöksissään, että Kymenlaakson valitsemat ns. älykkään erikoistumisen RIS3 alat, digitalisaatio-, logistiikka- ja biotalousosaamisen varmistaminen ovat avainasemassa alueen tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Erityisesti tulevaisuusverstastyöskentelyn pohjalta on korostettava digitalisaatioon liittyviin osaamistarpeisiin vastaamista. Jokainen toimiala Suomessa tarvitsee myös voimakasta sisäistä uudistumiskykyä ja tästä näkökulmasta olisi tärkeää tukea nuorten toimintaa innovaatiotoiminnan, yrittäjyyden ja start-up-toimintojen kehittämisen osalta.

Tulevaisuusverstas sai lähtöaineistoksi Etiäinen-hankkeen Tietoiskun 2/2019, jossa oli tiivistettynä pääasiassa pitkän aikavälin ennakointiin liittyen Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksen tuloksia. Kuva: Maria Saartia.

Tulevaisuusverstaaseen liittyvät aiemmat artikkelit ja tiedotteet: