Etiäinen-hanke ja Kymenlaakson kauppakamari järjestivät yhteistyössä Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” tapahtuman Kotkassa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Koteko-kampuksella 28.8.2019. Tilaisuuteen paikan päällä osallistui noin 110 asiantuntijaa työelämän, oppilaitosten ja näiden sidosryhmien edustajina. Valokuvaajana tilaisuudessa toimi liiketaloutaloudenopiskelija Maria Saartia Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta. Etiäinen-hanke kiittää Mariaa ammattimaisesta tilaisuuden dokumentoinnista valokuvin.

Kuva 1: Lowe-hanke ja alan opiskelijat Ekamissa vastasivat tilaisuuden tarjoiluista. Osallistujille tehdyn palautekyselyn mielestä tarjoiluissa onnistuttiin erittäin hyvin.

Kuva 2. Verstastilan aulassa oli mm. hankkeiden ja oppilaitosten ajankohtaisia esittelyitä esitteineen. Verstastilassa taas hankkeiden ja oppilaitosten roll up -infot loivat esiintyjille viestiä tukevan hyvän taustan.

 

Kuva 3. Rehtori Sami Tikkanen Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta toivotti vieraat tervetulleeksi isäntäkampuksen edustajana. Aluekehitysasiantuntija ja Etiäinen-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Mia Hämäläinen toimi tilaisuuden juontajana.

Kuva 4. Yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen Kymenlaakson kauppakamarista esitti kauppakamarien vision osaamis- ja koulutuksen kehittämiseksi: ”RAKENNETAAN YHDESSÄ OSAAVAA KYMENLAAKSOA – Suomi on maailman kärkeä koulutuksessa ja osaamisessa. Jatkuva osaamisen päivittäminen on työelämässä arkea. Tiivis yhteistyö
oppilaitosten ja yritysten välillä.” Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana työskentelevä, HTT Jari Kaivo-oja johdatteli osallistujat varsinaiseen tulevaisuusverstastyöskentelyosuuteen.

Kuva 5. Etiäinen-koulutustarpeiden ennakointihankkeen keskeiset toimijat esittelivät tekemiensä ennakointitiedonhankintahaastatteluiden tuloksia. Hilkka Huisko Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekamista esitteli sosiaalialan lyhyen aikavälin (1-3 vuotta) näkymiä 17 työntantajan haastatteluun perustuen. Vastaavasti Olli Mustapää Kouvolan seudun ammattiopisto KSAOsta esitteli talonrakennusalan näkymiä ja Tuija Arola Aikuiskoulutus Taitajista metallialan näkymiä. Etiäinen projektipäällikkö Yrjö Myllylä esitteli pitkän aikavälin näkymiä työnantajista, oppilaitosten edustajista ja niiden sidosryhmistä koostuvan Delfoi-paneelin haastatteluihin perustuen.

 

Kuva 6. Kuvassa työryhmät työskentelemässä. Kuhunkin työryhmään pyrittiin sijoittamaan muutama toimialaryppään tai teeman yritys, ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen edustajia sekä sidosryhmien edustajia. Toimialarypäspohjalta muodostettiin 13 ryhmää, joissa 11 eri teemaa. Kolme muuta ryhmää keskittyivät Kymenlaakson vetovoimaisuuden lisäämisen ja maahanmuuton mahdollisuuksien realisoimisen pohtimiseen.

Kuva 7. Kuvassa mm. Kymenlaakson vetovoimaa, Metallin, Matkailun- ja kultuurin sekä Rakentamisen tulevaisuutta ja osaamistarpeita pohtivien ryhmien osanottajat työn touhussa. Dokumentointi tapahtui pääosin fläppitaulupaperille. Jotkut ryhmät tekivät muistiinpanot suoraan PowerPoint-ohjelmistoa hyödyntäen, mikä säästi myös yhteenvedon laatijan vaivaa jonkun verran.

Kuva 8. Työryhmät toimivat kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa he valitsisivat 6 vahvaa ennakoivaa trendiä, jotka vaikuttavat heidän toimialaryppääseen tai klusteriin eniten vuoteen 2030 mennessä. Tämän jälkeen ryhmässä ideoitiin Tulevaisuuspyörä-menetelmällä näiden trendien vaikutuksia aivoriihimäisesti. Toisessa vaiheessa sovellettiin ACTVOD-tulevaisuutaulukkoa, jossa tunnistettiin mm. toimialaryppään keskeiset toimijat, asiakkaat, siirtymäjohtaminen, arvot, esteet ja ajurit. (Taulukkoon voisi vastaisuudessa ehkä  lisätä myös ”tuote” kategoria). Kolmannessa vaiheessa ryhmä pohti, mikä olisi ilmiön, toimialaryppään ja sitä tukevan koulutuksen tulevaisuusvisio sekä vaadittavat keskeiset toimenpiteet.

 

Kuva 9. Tulevaisuusverstaan fasilitoinnista vastasi  Jari Kaivo-oja, joka on kuvassa ”lähtötelineissä” aamulla tehtäväänsä suorittamaan. Etiäinen hanke-kiittää myös Jari Kaivo-ojaa, kuin kaikkia tilaisuuteen  aikaansa uhranneita. ”Hetken työ tuhatvuosihin vaikuttaa” laulun sanat kuvaavat yhtäältä onnistuneen tulevaisuusverstaan merkitystä.

Ennakointi on tulevaisuuden näkemistä ja tekemistä. Sitä on tehtävä yhteistyössä asiaan vaikuttavien tahojen kanssa. Tämä toteutui verstaassa. Tulevaisuusverstas (Rubin, 2002?) ja Delfoi-metodi (Kuusi 2012, Myllylä 2012) ovat kehittyneimpiä ennakoinnissa tarvittavan asiantuntijatiedon käyttömenetelmiä. Näitä voisi verrata tietokoneen ”käyttöjärjestelmiin”. Lisäksi tarvitaan muita ”ohjelmia”, muita teoreettisia peruskäsitteitä ja analyysivälineitä, kuten vahvojen ennakoivien trendien käsitettä, analysoivaa eli luokittelevaa PESTEV, BCG tms. SWOT, ACTVOD-tulevaisuustaulukko (kaikki esillä tai käytössä Tulevaisuusverstaassa)  tms.  välinettä, jotka toimivat käyttöjärjestelmää, hyödyntäen.

 

 

Lisää kuvia Tulevaisuusverstaasta löydät Kymenlaakson kauppakamarin Facebook-sivuilta.