Opiskelijahyvinvointi laskussa. Toisen asteen opintojen keskeyttäminen on lisääntynyt. Joka viides tuntee itsensä yksinäiseksi. Yhä harvempi kokee olevansa merkittävä osa kouluyhteisöä.

 

Olemme saaneet lukea huolestuttavia uutisotsikoita nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä. THL:n Kouluterveyskysely ja muut kansalliset sekä kansainväliset selvitykset kertovat, miten pandemiavuodet ovat kohdelleet nuoria karusti. Opinnot ovat edenneet vuosia poikkeustilanteessa, enemmän tai vähemmän etäyhteyksin. Tavanomaisten kohtaamisten puute on syönyt valtavan osan yhteisöllisyyden kokemuksista, lisäten opiskelijoiden yksinäisyyttä ja opintojen keskeyttämisiä. Näillä voi olla pitkäaikaisia ja vakavia seurauksia niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.

 

Mukaan ottava ja turvallinen ilmapiiri ei synny itsestään

 

Nuoren maailmassa opiskelu saa merkityksensä pitkälti sosiaalisten suhteiden kautta. Kokemus ryhmään kuulumisesta, myönteisestä ja turvallisesta ilmapiiristä ja omana itsenä nähdyksi tulemisesta on tärkeää niin opiskelijan hyvinvoinnin kuin opinnoista suoriutumisenkin kannalta. Yhteisöllinen ja turvallinen ilmapiiri ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se vaatii oppilaitokselta tietoisia ja pitkäjänteisiä toimia.  

Opetussuunnitelmat velvoittavat koulutuksen järjestäjiä vahvistamaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koronakriisin vaikutuksia paikkaavissa toimenpidesuosituksissa (mm. Lapset, nuoret ja koronakriisi) korostetaan nuorten vertaissuhteita vahvistavan toiminnan elvyttämistä. Opintojen katkonaisuuden lisäksi moni harrastus päättyi lopullisesti poikkeusaikana ja hyvinvoinnin polarisoituminen kasvoi. Hyvä uutinen on, että oppilaitoksissa tehdään paljon hyvän opiskeluarjen eteen ja ratkaisun avaimia on moneen lukkoon jo olemassa. 

Toisen asteen oppilaitosten tutortoiminta on yhteishenkeä vahvistavaa ja uudet opiskelijat mukaan kutsuvaa toimintaa, jossa opiskelijat ovat pääroolissa rakentamassa hyvää ilmapiiriä. Tutorit ovat koulutettuja opiskelijoita, jotka haluavat toimia muille opiskelijoille vertaistukena. He työskentelevät sen eteen, että jokainen voisi tuntea olevansa tärkeä osa ryhmää ja oppilaitosyhteisöä. Tutoreina toimivat opiskelijat saavat tietoja, taitoja ja valmiuksia elämäänsä sekä toki opintopistopisteitäkin.  

Tutorit vastaanottavat uudet opiskelijat ja luovat mahdollisuuksia läpi lukuvuoden kestävälle ryhmään liittymiselle. He järjestävät ilmapiiriä nostattavia tapahtumia ja toimintaa, joissa opiskelijat kohtaavat toisiaan ja tulevat tutuiksi. Kun oppilaitokseen saadaan luotua ilmapiiri, jossa jokainen voi tuntea tulevansa kohdatuksi ja arvostetuksi omana itsenään, sinne on mukava tulla ja opintoihin keskittyminen ja kiinnittyminen helpottuu. 

Koska tutoropiskelijat kantavat vertaisina merkittävää roolia opiskelijahyvinvoinnista, on heidän saatava riittävää ja laadukasta ohjausta ja tukea tehtäviinsä. Yhä moninaisemmat haasteet opiskelijoiden elämässä kuormittavat myös tutoreiden jaksamista. He tarvitsevat neuvoja haastavista tilanteista selviytymiseen, ja siihen miten opiskelijat ohjataan opiskelijahuolto- ja muiden palvelujen piiriin. Ei riitä, että tutoreiden ohjaaja juoksee tutortapaamiset oman työn ohessa ja ettei lukujärjestyksessä ole koskaan tutortunneille varattua tuntikehystä. Joudutaan tilanteisiin, joissa sekä tutorit että ohjaaja joutuvat joka kerta pohtimaan osallistumistaan joko tutorohjaukseen tai opetukseen. Tutortoiminnan merkityksen tunnustaminen tarvitsee sille aidosti osoitetun ohjausresurssin ja aikaikkunan. 

 

Laadukas tutortoiminta on tekijöidensä näköistä  

 

Onnistunut oppilaitostutorointi tarvitsee monenlaisia tutoreita. Siinä, missä toinen on erinomainen tapahtumien järjestäjä ja ohjelman vetäjä, toinen huomaa opiskelijan, joka tuntuu aina olevan yksin. Tiukkaan istuva ajatus siitä, että tutorit ovat opinnoissa pärjääviä, ekstroverttejä ikiliikkujia, on syytä unohtaa. Tutor, joka yhdelle on helposti lähestyttävä, voi toiselle olla liian huomiota herättävä ja luotaantyöntävä. Tutoreiksi tarvitaan yhtä moninaista väkeä kuin on muukin opiskelijakunta. Kenestä tahansa on loistavaksi tutoriksi – tarvitaan vain halu toimia sen eteen, että kaikilla olisi hyvä olla. 

Opiskelijat on otettava mukaan oppilaitoksen hyvinvointityöhön. Tutorit on nähtävä voimavarana, joilla on ymmärrys nuoruudesta ja opiskelijoiden tarpeista sekä kyky luoda yhteisöön vertaissuhteita ja -tukea, joita oppilaitoshenkilöstö ei pysty tarjoamaan.  Parhaat tulokset tutortoiminnalla saavutetaan, kun tutortoiminta on opiskelijalähtöistä ja opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa.  

Hyvä tutortoiminta ei kuitenkaan rakennu pelkästään loistavien tutoreiden varaan, vaan tutortoiminta tulee nähdä koko oppilaitoksessa merkittävänä ja panostamisen arvoisena toimintamallina. Innostuneinkin tutorporukka lässähtää nopesti, jos tukena ei ole ohjaajaa, joka tukee ja innostaa – sekä välillä rajoittaa pitäen huolta tutoreiden jaksamisesta.  Yhteisöllisyyttä rakennetaan yhdessä.  

 

Kirjoittajat: Anna-Kaisa Hiedanniemi, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Mervi Hotokka Yhessä eteenpäin -hanke, Xamk, Juvenia

 

Tutortoiminnan verkostossa tapahtuu

Blogiteksti perustuu tutortoiminnan verkostomaiseen kehittämistyöhön. ESR-rahoitteisen Yhessä eteenpäin -hankkeen eteläsavolaiset kumppanioppilaitokset ovat halunneet panostaa tutortoimintaansa, ja opiskelijat ovat toimineet kehittäjätutoreina tuottaen näkemyksiä ja kehittämiskohteita tutortoiminnasta. Valtakunnallinen tutorverkosto yhteistyökumppaneineen jatkoi hyvän tutortoiminnan sanoittamistyötä lukuvuoden 2021–2022 aikana. Aineistoa on kerätty valtakunnallisesti tutorohjaajilta, tutoreilta, yhteisöpedagogiopiskelijoilta ja muilta asiantuntijaryhmiltä. Tavoitteena on ollut tutortoiminnan kirjavien käytäntöjen tasalaatuistaminen 2. asteen oppilaitoksissa. 

Valtakunnalliseen tutorverkostoon kuuluu Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ohella Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Opetushallitus, Nuorten akatemia, Suomen Opiskelija-Allianssi Osku ry ja Likes / Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Ehkä olet itsekin miettinyt tutortoimintaa. Kuuntele vielä sopimusehdot ja hei, allekirjoitetaanko? Podcast: Hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa – näin kehität oppilaitoksesi tutortoimintaa – Next (xamk.fi) 

 

Tule mukaan Tutorohjaajien ryhmään FaceBookissa Tutorohjaajat | Facebook. Vaihda ajatuksia, pyydä vinkkejä ja innostu! 

Tilaa pari kertaa vuodessa ilmestyvä Tutortoiminnan uutiskirje: Uutiskirjeet kouluille ja oppilaitoksille 

Kuva: Mervi Hotokka, Etelä-Savon ammattiopisto Esedun tutorkoulutus toukokuussa 2022 Mikkelissä.

Kirjoita kommentti

*