Tapasimme Tykkimäen Saunalla Voi hyvin yritys -hankkeen yrittäjien kanssa 13.3.2019. Kuulimme yrittäjien kokemuksia työhyvinvointia edistävistä toimenpiteistä. Pohjana meillä oli Työterveyslaitoksen työkykytalo, jossa on neljä kerrosta: 1. Terveys ja toimintakyky 2. Osaaminen 3. Arvot, asenteet ja motivaatio 4. Johtaminen, työyhteisö ja työolot.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kristina Ruuskanen viritti keskustelun iloisesti käyntiin sirkusteemalla. Saimme pientä tuntumaa esineiden rakentavaan heittelyyn.

Yhteistyössä on voimaa.

Arvot näkyvät arjessa

Tärkeää hankkeessa mukana olleille yrittäjille on ollut oman identiteetin vahvistuminen ja motivaation lisääntyminen. On huomattu, että muita ei tarvitse jatkuvasti miellyttää, vaan voi uskaltaa olla erilainen. Kun hyväksyy itsensä täysin ja voi olla oma itsensä, itsekunnioitus ja oman identiteetin arvostus heijastuvat jokapäiväiseen toimintaan. Arvot, asenteet ja motivaatio muodostavat perustan jokapäiväiselle toiminnallemme.

Hankkeen aikana on tullut esiin uusia elementtejä, joita ei ole ennen tullut ajatelleeksi tai kokeilleeksi. Työn merkityksellisyys, se että on mahdollisuus toteuttaa itseään ja tehdä työnsä kautta jotain hyvää, on tullut paremmin näkyviin.

Työnohjauksen näkökulmasta yritystoiminnassa keskusteltiin myös. On tärkeää etsiä keinoja työn sujuvuuden parantamiseksi sekä uudistaa toimintatapoja ja työprosesseja.

Terveellinen ravinto, taukoliikunta ja lepo parantavat työssä jaksamista

Ravinto on tärkeä osa työssä jaksamista. Työpäivän aikana vireystason ylläpitäminen on tärkeää, jotta oltaisiin tehokkaita ja tuottavia. Jo pienetkin muutokset päivittäiseen rytmiin ja ruokailutottumuksiin vaikuttavat kaikkiin ihmisen terveyden osa-alueisiin, ja tästä syystä terveellisen ruokavalion ylläpitäminen on tärkeä osa oman terveyden huoltamista.

Taukoliikunnan on koettu parantavan keskittymistä päivittäisen aherruksen keskellä. Pienen jaloittelun tai jumppahetken sisällyttäminen työpäivään tehostaa myös energiankulutusta. Helpot ja kevyet jumppaliikkeet vähentävät niveliin kohdistuvaa painetta. Jumpasta saamme hyvän syyn katkaista hetkeksi työnteon, ja tätä kautta virkistymme henkisesti. Havainnointikyky, vireystila ja tarkkuus parantuvat.

Muutamat olivat ottaneet käyttöön taukoliikuntasovelluksen, joka muistuttaa määrätyin väliajoin jumppahetkestä. Myös aktiivisuusranneketta kokeiltiin ja sen tuomia tuloksia huomioitiin myös päivittäisissä toiminnoissa. Taukoliikunta kannattaa siis ottaa tavalla tai toisella mukaan työpäivään ja parantaa tätä kautta työssä viihtyvyyttä ja työtulosta. Se ei vaadi paljoa aikaa, mutta säästää monelta vaivalta ja on helppo suorittaa vaikkapa juuri kahvitauolla.

Teknologian lisääntyminen luo paineita oppia uusia digitaitoja ja sopeutua uusiin työtapoihin. Kognitiivinen ergonomia on tärkeää: kiinnitetään huomiota tiedon käsittelyyn, havainto- ja ajattelukykyyn työn fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi.

Oman ajan pyhittäminen ja lepo tekevät hyvää. Levänneenä ja stressistä palautuneena huomaa, että ajatukset ja ideat tulevat kuin itsestään. Lomaillessa voi ladata voimia seuraaviin ponnisteluihin. Lomailun voi ottaa voimaannuttavana tekijänä, eikä siitä tarvitse ottaa omantunnontuskia.

Ammattitaidon kehittäminen tuo asiakkaita

Oman ammattitaidon kehittäminen koettiin tärkeäksi. Opiskelumahdollisuuksia on kartoitettu, mutta ajan irrottaminen opiskeluun voi olla yrittäjän arjessa haastavaa. Jos ei ole mahdollista opiskella pitkää aikaa, on mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan lyhyemmillä kursseilla ja koulutuksilla.

On tärkeää pysyä ajan hermolla ja seurata nykypäivän trendejä, jotka saattavat muuttua nopeastikin. Näkyvyys on nykyään yksi markkinointikeino.

Pienyrittäjän kannalta ns. luottoasiakkaat ovat arvokkaita, koska silloin taataan toimeentulo pidemmälle aikavälille, eikä tarvitse käyttää niin paljon aikaa uusien asiakkaiden hankintaan. Asiakassuhteiden merkitys on korostunut, ja markkinointi on mennyt yksilöllisempään suuntaan. Nykyään halutaan, että asiakkaan tarpeet otetaan huomioon ja heitä palvellaan yksilöinä. Hinta- ja tuotetietoisuuden lisääntyessä tärkeäksi kilpailuvaltiksi nousee palvelu, jota pystytään tarjoamaan henkilökohtaisesti.

Verkostoituminen avaa uusia ovia

Verkostoituminen muiden yrittäjien ja sidosryhmien kanssa on tärkeää ja vuorovaikutteista. Verkostoituminen toimii sosiaalisena pääomana ja avaa uusia ovia. Siinä voi kehittyä ja lähteä mukaan esim. järjestötoimintaan. Yksin ei kannata jäädä, koska apua on saatavilla monilta eri tahoilta.

Lopputuloksena voimme todeta, että hankkeessa käsitellyistä työhyvinvointiasioista ja toimenpiteistä on ollut hyötyä yrittäjille. He ovat saaneet vinkkejä ja tehneet omia toimenpiteitä yrittäjän arjessaan jaksamisen ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on pysyä kilpailukykyisenä ja voida hyvin niin psyykkisesti kuin fyysisestikin tulevina vuosina.

Palaverin päätteeksi virkistäydyimme lauttasaunan löylyissä, ja rohkeimmat pulahtivat avantoon! 

Teksti ja kuvat: projektityöntekijä Satu Hynynen

           Käyrälampi lumoaa.