Hankkeemme loppuseminaari, Unelmien performanssi – kuoriutumisia omaksi itseksi, pidettiin 25.3. Kouvolan Teatterin klubilla. Teemoina olivat taidelähtöiset, soveltavan teatterin ja keholliset menetelmät, työelämän sukupuolittuneisuus, rooliodotuksista vapautuminen, oman polun löytäminen ja elämän merkityksellisyys. Ilman yleisöä järjestetty webinaari striimattiin yleisölle. Tallenne on nähtävissä täällä 26.4. asti tästä linkistä.

 

Monipuolista sisältöä

Seminaari oli sisällöllisesti monipuolinen ja yleisöä osallistava. Aluksi seminaarin juontanut hankkeen asiantuntija Elina Ylisuvanto ohjasi päivän teemoihin virittävän kehon ääriviivat -maadoittumisharjoitteen. Myöhemmin oli Elinan ohjaamana vuorossa Puuksi kasvaminen –mielikuvaharjoite, jonka jälkeen katsojat saivat muotoilla tuntemuksensa savesta tai piirtää tuntemukset paperille. Lopussa tehtiin vielä mielikuvaharjoite ja tajunnanvirtakirjoittamisen harjoite.

Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikön tutkimuspäällikkö Ari Lindeman lausui seminaarin avajaissanat. Hän korosti luovien alojen yhteiskunnallista merkitystä ja teatterien uutta roolia. Hän kysyi, ollaanko jo ubiikkiteatterin ajassa, jossa teatteri ja näyttämötaide ovat ujuttautuneet kaikkeen toimintaan? Luovia menetelmiä on myös mahdollista soveltaa työmarkkinoilla, eräänä keinona voimavarojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen työelämässä ja työllistymiseksi. “Yhtä teatteriahan on kaikki työ, työpaikat ja yhteisöt näyttämönään”!

Sitten esittäytyi Työnhaun performanssi –hanke. Projektipäällikkö Laura Lehtinen kertoi hankkeen luovasta työnhakuvalmennuksesta ja ryhmätoiminnan tuloksena syntyneestä esityksestä Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan. Tallenne esityskestä nähtävissä 30.4. asti. Lisäksi seminaarissa esiteltiin hankkeessa kehitetty luovan työnhakuvalmennuksen malli, Unelmien performanssi -valmennus. Tästä lisää hankkeen loppujulkaisussa, joka ilmestyy huhtikuussa. Elina kertoi valmennusprosessista ja siinä hyödynnetyistä kehollisista menetelmistä. Hänen mukaansa ryhmäläisten oli helppo omaksua keholliset harjoitteet, ja niiden pohjalle oli luontevaa tehdä muita, esimerkiksi soveltavan teatterin harjoitteita ja koostaa myös esitys. “Se keho on se, joka aina tässä ja nyt.”

Valmennukseen osallistuneet Timo ja Petteri kertoivat kokemuksistaan. Luova työnhakuvalmennus kuulosti kiinnostavalta mahdollisuudelta edistää työnhakutaitoja ja tutustua soveltavan teatterin menetelmiin. Tällaisia luovin menetelmin toteutettuja kursseja ei juuri ole työvoimapalveluilla ole tarjolla. Osallistuminen esimerkiksi selkiytti sitä, mikä on itselle tärkeää, kuten liikkuminen ja kehollisuus. Valmennus myös kehitti esimerkiksi rytmitajua ja kannusti liikuntaan. Harjoitteiden myötä lavalla oppi katsomaan itseään sisältä päin, ei miettimään sitä, miltä näyttää. Esille nousi myös haasteet saada miespuolisia osallistujia hankkeen valmennukseen. Syynä voi olla, että moni mies ei välttämättä uskalla ylittää rajaa tämänkaltaiseen uuteen ja tuntemattomaan asiaan. Muiden suhtautuminen saattaa olla estävä tekijä.

 

 

Kehittämispäällikkö Mia Teräsaho (THL) avasi puheenvuorossaan työelämän sukupuolenmukaista segregaatiota Suomessa, miksi sen on ongelma ja miten sitä voisi lieventää. Suomessa koulutus- ja ammattialat ovat voimakkaasti eriytyneet sukupuolen mukaan. Ammatinvalintaan vaikuttavat monet tekijät – mielikuvat ja asenteet, medianäkyvyys ja uutisjuttujen kuvitukset, päiväkodit ja eri asteen oppilaitokset, perhe ja ystävät sekä ympäröivät asenteet. Saako omaa alaa ja kiinnostuksen kohteitaan miettivät tukea omiin valintoihin, jos ne poikkeavat normioletuksista? On merkillepantavaa, että 2016 kyselyssä nuorten toiveammatit mukailivat nykyistä jakaumaa miesten ja naisten aloihin. Segregaation purkaminen on tärkeää esimerkiksi tasa-arvon edistämiseksi, ja jotta ihmisten osaaminen saadaan kohdennettua paremmin ja jokainen pystyisi hyödyntämään omaa potentiaaliaan. Tässä linkki THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen sivuille.

Asiantuntija Irina Tiainen LAB-ammattikorkeakoulusta kertoi hankkeesta Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle (ESR), jossa pyritään lisäämään miesten määrää sote-aloilla ja koulutuksessa. Hankkeessa myös kehitetään ohjausta miesopiskelijoihin opintojen edistymisen tueksi. Entä onko terveyspalveluiden työntekijän sukupuolella merkitystä asiakkaille? Ei monelle ole, mutta hyvin henkilökohtaisissa tilanteissa merkitystä onkin paljon. Entä miten saada lisää miehiä sotealalle? Työn merkityksellisyyden korostaminen, stereotypioiden purkamien markkinoinnissa sekä urakehityksen mahdollisuuksien painottaminen ovat keinoja lisätä miesten määrää sotealoilla. Lisää hankkeesta tästä linkistä.

Oman elämän kitkoista ja oman polun aukikiertymisestä kertoi kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme. Hän toi esiin erilaisuuden näkökulmaa – esimerkiksi fyysisistä rajoitteista johtuen ei kaikki ole kaikille samalla tavalla mahdollista. Ympäröivän yhteisön suhtautuminen ja oma asenne ovat ratkaisevia. Joskus oma polku ja oma intohimo saattaa myös löytyä sattuman kautta!

Tanssilähettiläiden esityksen tarjosi Taike. Riikka Tolonen ja Riina Hosio kertoivat kehittämästään Paikan tanssi -konseptista tervehdyksessään. Seminaaria varten tehdyssä tanssivideossa he tarkastelivat tilaa ja kertoivat liikkeen kautta, miltä heidän lempipaikoissaan tuntuu. Koska hanke sijoittui Kouvolaan, heillä oli pätkä myös Kymijoen tulkinnasta tanssin keinoin, paikallisen bäändin, Kymen Biisiuittamon musiikin säestämänä.

Lukutaidon lapiomies Aleksis Salusjärvi on työskennellyt sanataiteen parissa muun muassa ammattikouluopiskelijoiden ja vankien kanssa. Hän kertoi projektistaan Sanat haltuun. Tämän hankkeen kautta Salusjärvi pyrki innostamaan nuoria miehiä kirjallisuuden pariin, koska lukutaito on eloonjäämistaito. Moni nuori miespuolinen ei näe lukemista ja kirjallisuutta omaan maailmaan tai omaan identiteettiin kuuluvana. Moni myös alisuoriutuu, koska omia vahvuuksia ja kykyjä ei tunnisteta. Lukutaito on osa vuorovaikutusta ja itseilmaisua, sekä avain ymmärretyksi tulemiseen.

Ohjaaja, tuottaja Joonas Berghäll ruoti miehiin kohdistuvia rooliodotuksia ja miesten yhteiskunnallista asemaa omakohtaisten esimerkkien kautta. Hän on dokumenteissaan pyrkinyt avaamaan miesten kokemuksia ja maailmaa, ja samalla kannustamaan muita avoimuuteen ja parantamaan omaa tilannettaan. Keskustelua miesrooleista tarvitaan yhä, jotta ahtaita rajoja voidaan laajentaa ja murtaa.

Parikin Tuija Kivikko ja Kulttuurilla osallisuutta –hankkeen Mielessä voimaa KATit olivat toteuttaneet seminaariin videon Forumteatterin menetelmin. Tuija avasi menetelmää ja sen sovellusta etätoteutukseen. Aihe oli sovitettu seminaarin teemoihin. Tarinassa työhönsä tyytymätön rekkakusi halusi vaihtaa alaa, mutta esimerkiksi kohtasi TE-toimistossa ennakkoluuloja harkitessaan työtä päiväkodissa. Forumteatteri rikkoo esiintyjien ja yleisön rajoja. Menetelmän avulla on mahdollisuutta tarkastella yhteiskunnan epäkohtia ja löytää yhdessä uusia ratkaisuja.

Kouvolan Teatterin klubille oli tuotu lavastukseksi valmennusryhmän esitykseen teetetyt suurkuvatulosteet Marja Seppälän ottamista valokuvista voimauttavan valokuvan menetelmin. Lisäksi esillä oli kuvataiteilija ja Xamkissa muotoilua opiskelevan Mikko Huumosen metalliveistoksen Sub-Trojan ja seminaaria varten tehty Unelmien performanssi -vanerileikkaustyö.

 

Uusia näkökulmia

Seminaari sai hyvää palautetta osallistujlta ja sisältöjä pidettiin kiinnostavina. Esitykset tekivät tunnetuksi kehollisia ja soveltavan teatterin menetelmiä, avasivat ajatuksia menetelmien hyödyntämiseen, toi kokemuksia osallisuudesta, tarjosi kiinnostavia näkökulmia, tarinoita sekä toi esille miesnäkökulmaa.

Puheenvuoroista huokui se, että muilta saatu hyväksyntä ja kannustava suhtautuminen on oleellista jokaisen hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen kannalta, jotta uskaltaa seurata omia kiinnostuksen kohteitaan. Monilla on piileviä kykyjä ja tunnistamatonta osaamista, joka täytyisi saada esiin roolien, muiden ennakkoasenteiden tai oman epävarmuuden alta. Luovilla, soveltavan teatterin ja kehollisilla menetelmillä on mahdollisuus vaikuttaa, avata kanava itsetuntemuksesta itseilmaisuun. Tästä on hyvä jatkaa – jatkokehittää menetelmiä, edistää niiden käyttöä sekä murtaa ennakkoluuloja ja ahtaita kuoria.

 

Taideteokset Mikko Huumonen. Kuva Laura Lehtinen.