Nuorten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi sekä opiskelu-uupumuksen ehkäisemiseksi on kehitetty uusi toimintamalli ja runsaasti valmiita menetelmiä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin –hankkeessa Oulussa. Hanketta toteuttivat ODL Säätiön ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu vuosien 2021–2023 aikana.

OPAS-hankkeessa yhteiskehitettiin runsaasti valmiita ja konkreettisia työkaluja ja menetelmiä lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen keskeisimmät teemat olivat mielen hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen, opiskelukyvyn sekä ryhmäytymisen edistäminen. Toimintamalli ja konkreettiset menetelmät löytyvät Hyvinvoiva lukiolainen -sivuilta.

OPAS-hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä oululaisten lukioiden opiskelijoiden, opettajien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Yhteistyö hankkeen aikana mahdollisti onnistuneen toimintamallin luomisen ja oppilaitosten arkeen soveltuvien menetelmien kehittämisen. Hyvinvoivalukio.fi -sivustolta opiskelijat, opettajat, opiskeluhuollon henkilöstö sekä järjestöt löytävät omaan toimintaansa soveltuvat menetelmät ja työkalut hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mielen hyvinvoinnin edistämiseen sivustolta löytyy muun muassa psykologian, terveystiedon ja opinto-ohjauksen oppitunneille tarkoitettu Elämäni portfolio. Elämäni portfoliossa opiskelija tarkastelee vahvuuksien ja voimavarojen näkökulmasta menneisyyttään ja suunnittelee tulevaisuuttaan.

Terveellisten elintapojen edistämiseksi sivustolta löytyy runsaasti materiaalia niin oppitunneilla hyödynnettäväksi kuin hyvinvointitapahtumiin sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamaksi. Terveystiedon oppitunneille suunnitellussa Uupuneen opiskelijan arvoitus -pakopelissä opiskelijat selvittävät terveystiedon osaamisensa avulla, kuinka opiskelu-uupumusta voidaan ehkäistä.

Opiskelukyvyn tukemiseksi sivustolta löytyy hyödyllistä materiaalia sekä yksilö- että ryhmänohjaukseen. Materiaaleja voi hyödyntää osana oppitunteja sekä erilaisia matalan kynnyksen palveluita. Materiaalit soveltuvat myös opiskelijoiden itsenäiseen tutustumiseen.

Ryhmäytymisen edistämiseksi on tehty koko lukioajan ryhmänohjaustuokiot kattava työkirja. Työkirjasta löytyy kolmetoista toiminnallista harjoitetta, yksi jokaiseen periodiin. Ryhmäytymistä edistävien harjoitteiden ohella opiskelijat oppivat myös tärkeitä hyvinvointi- ja opiskelutaitoja.

Palaute menetelmistä on ollut myönteistä ja käyttökokemukset hyviä. Sekä opiskelijat että henkilökunta ovat todenneet ne hyödyllisiksi ja hyvinvointia lisääviksi. Oulun lisäksi toimintamalli ja menetelmät ovat jo levinneet useaan lukioon ympäri Suomen. Tutustu hyvinvoiva lukio –toimintamalliin ja menetelmiin osoitteessa www.hyvinvoivalukio.fi.

 

Ulla-Maija Luoma
asiantuntija

OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin -hanke
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

 

Osaamiskeskus Nuoska on toiminut OPAS -hankkeen kanssa tutustuen kehitettyihin malleihin ja tukemalla menetelmien levittämisessä. Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.