Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 26.1.2021 toimenpideohjelman kiusaamisen ehkäisemiseksi. Keskiössä ovat olemassa olevien resurssien lisääminen sekä koulutuksen ja lainsäädännön päivittäminen. Opetusministerin mukaan jokaisella on oikeus elää vailla pelkoa väkivallasta tai kiusatuksi ja syrjityksi tulemisesta. Oikeus on perustavanlaatuinen ja koskee yhtäläisesti nuoria ja aikuisia.

Yksi toimenpideohjelman tavoitteista käsittelee nuorisotyön menetelmien ja toimintamallien jalkauttamista kouluihin ja oppilaitoksiin. Tällä tarkoitetaan nuoria osallistavien toimintamallien suunnittelua ja toteutusta, ryhmäyttämistä, kiusaamisen vastaista työtä sekä syrjinnän ja yksinäisyyden ehkäisyä. Kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa kutsutaan usein kiusaamiseksi, vaikka rikosoikeudellisesti teot täyttävät pahoinpitelyn tunnusmerkit. Kenenkään ei tulisi joutua kohtaamaan väkivaltaa koulussa tai opiskellessaan.

 

Osaamiskeskus Nuoskan rooli tulee vahvasti mukaan toimenpideohjelman toteuttamiseen. Nuoska tuottaa keväällä 2021 verkkojulkaisun, jossa käsitellään toimivia käytäntöjä kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Jo julkaisun suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, miten paljon menetelmiä ja toimintamalleja on olemassa nimenomaan kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn liittyen. Malleista moni on osoittautunut tehokkaaksi puuttumisen keinona. Julkaisu tulee sisältämään useita eri malleista kertovia artikkeleita.

Väkivallan ja kiusaamisen teemaa käsitellään myös Nuoskan toteuttamassa Uusi Koulu IX-seminaarissa 17.3.2021 ja Nuori2021 -tapahtumassa syyskuussa 2021. Nuoskan osatoteuttajat kehittävät ja levittävät uusia keinoja väkivallan torjumiseen kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Nuoren väkivaltaisen käyttäytymisen taustalta löytyy usein pahan olon tunnetta. Nuori ei koe tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Jokainen kuitenkin haluaa tulla kohdatuksi ja muistetuksi hyvänä tyyppinä sekä saavan arvostusta itselleen tärkeiden asioiden kautta. Mikäli nuorta ei aidosti kohdata ja kuulla, voi paha olo purkautua väkivallan keinoin.

Aikuisten määrää nuoren kaikissa yhteisöissä tulee kasvattaa ja yhteisöllisten kulttuurin tulee korostua toiminnassa. Toiminnassa tulee korostua yhteisölliset toimintakulttuurit. Näin saadaan luotua nuorille aitoja kohtaamisen tilanteita ja tarjotaan mahdollisuuksia kokea olevansa tärkeä osa yhteisöä.

Väkivallan käyttö on aina väärä keino viedä asioita eteenpäin. Kenenkään ei tarvitse kokea niin pahaa oloa ja arvostuksen puutetta, että väkivalta jää ainoaksi toimintakeinoksi. Nuorten arjessa mukana olevien aikuisten määrää lisäämällä ja yhteisöllisesti hyvää kasvua tukevia toimintatapoja kehittämällä asiaan voidaan vaikuttaa. Ratkaisuissa haetaan resurssien uudelleen kohdentamista, eikä se aina tarkoita kustannusten kasvamista.

 

Onnistuminen on kiinni aikuisten tahdosta, toimintakulttuurin tietoisesta muuttamisesta ja oikea-aikaisuudesta sekä monialaisuudesta.

 

 

Heikki Kantonen

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Ks. Linkki opetusministeriön julkaisemaan toimenpideohjelmaan.

 

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.