Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa toteuttaa koulutustarvekyselyn suomen ja ruotsin kielillä. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Kyselyyn voi vastata anonyymisti ja vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Vastauksia hyödynnetään Nuoskan koulutussuunnittelussa.

Nuoska toteuttaa koulutuksia koulu- ja oppilaitosympäristöihin soveltuvasta:

  • mielenterveyden vahvistamisesta,
  • ehkäisevästä päihdetyöstä,
  • monialaisesta hyvinvointityöstä,
  • kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan ehkäisystä sekä
  • muista koulu- ja oppilaitosnuorisotyön teemoista.

 

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Oheinen linkki on tarkoitettu kaikille Suomen koulujen ja 2. asteen oppilaitosten kasvattajayhteisöissä työskenteleville ammattilaisille.

Linkki koulutustarvekyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/6CDED4032E6B6F8F

 

Kysely on avoinna 30.9.-1.11.2022.

 

— — —

Kompetenscenter Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar, kartlägger fortbildningsbehovet på finska och svenska. Enkäten genomfördes för första gången år 2020. Enkäten kan besvaras anonymt och det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten. Svaren används inom planeringen av Nuoskas fortbildningsverksamhet.

Nuoska anordnar fortbildningar, som lämpar sig för skol- och läroinrättningsmiljöer, inom följande ämnesområden:

  • Stärkande av den psykiska hälsan
  • Förebyggande rusmedelsarbete
  • Mobbnings-, diskriminerings-, och våldsförebyggande arbete
  • Övergripande samarbete i skolvardagen
  • Övriga teman inom ramen för ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

 

Utbildningarna är kostnadsfria för deltagarna.

Den bifogade länken är avsedd för alla professionella som arbetar inom den fostrande gemenskapen vid skolor och andra stadiets läroinrättningar i Finland.

Länk till enkäten om fortbildningsbehov: https://link.webropolsurveys.com/S/F01752ED4477D4C4

 

Svarstiden på enkäten är 30.9.-1.11.2022.

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa / Mer information ges vid behov av

Sanna-Mari Pöyry

p. 040 192 7974

sanna-mari.poyry@xamk.fi