Viiden päivän vierailuohjelma kiinalaiselle delegaatiolle Savonlinnan ja Punkaharjun vesillä ja maisemissa oli visiona, kun kansainvälistä koulutusvientiä terveysalan osaamisesta alettiin suunnitella. Covid19-pandemian vauhdittamana suunnitelmat muuttuivat. Pian on valmiina virtuaalinen esittely, jossa Savonlinnan seudun moniammatillista hoidon ja kuntoutuksen osaamista markkinoidaan kansainvälisenä koulutusvientituotteena. 

Virtuaaliesittelyn tuottaminen sisältyy Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon (OVI)-hankkeeseen, jossa vuosina 2019–2021 on kehitetty osallistujien koulutusvientiosaamista ja alueellista yritysyhteistyöverkostoa viennin tueksi. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja sille, että koulutuksesta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI) voitaisiin muokata kansainväliseen tarjontaan maksullisia palveluja. Lue tarkemmin: OVI-hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (xamk.fi)

Savonlinnan seudulla yksi hankkeen vientituotteista on moniammatilliseen hoidon ja kuntoutuksen osaamiseen perustuva verkkovälitteinen virtuaaliesittely, jolla markkinoidaan kansainvälisesti terveysalan koulutustuotteita. Virtuaalisen esittelyn tuottamisessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk) Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö sekä Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan yksikkö, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu, Kruunupuiston kuntoutuskeskus, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri sekä eLive Ecosystem Oy.

 

Koulutusvientiosaaminen vahvistui työpajoissa

OVI-hanke on tuottanut parin vuoden kuluessa kymmenisen työpajaa, joissa hankkeen osallistujat ovat perehtyneet kansainvälisen koulutusviennin lähtökohtiin ja kokemuksiin, kulttuurin keskeiseen rooliin ja merkitykseen koulutusviennin suunnittelussa, koulutusviennin käyttäjälähtöiseen palvelumuotoiluun sekä tuotteistamiseen ja hinnoitteluun. Työpajat ovat palvelleet siinäkin, miten aluksi lähtökohtana olleesta viiden päivän vierailuohjelmasta paikan päällä Savonlinnan seudulla on siirrytty Covid19-pandemian takia valmistelemaan verkkovälitteistä ratkaisua. Viiden päivän vierailuohjelma on lyhennetty noin tunnin esittelyksi, joka kuitenkin kattaa keskeisen sisällön alkuperäisestä ideasta.

Käytännönläheistä osaamista on hankkeen työpajoissa kertynyt esimerkiksi videotuotannon yksityiskohdista, mikä edistää varsinaista virtuaaliesittelyn sisällön suunnittelua ja toteutusta. Monilta sudenkuopilta varmasti vältytään. Videotallenteet ovat näppärä keino tiivistää oleellinen visuaalisesti havainnolliseen muotoon. Saavutettavuus edellyttää kuitenkin, että videotuotanto varustetaan vielä kohdemaan kielellä selostuksina, joten pelkkä kuvaus ja editointi eivät riitä.

 

Yhteistyö kumppaneiden kesken

Koulutusvientihanke käynnistyi Kick off-tapahtumalla, jossa tätä vientituotetta taustoitettiin moniammatillisella ja alueellisella osaamisella sekä pitkäkestoisella tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Koulutusvientiin saatiin yhteistyökumppaneiksi tuttuja ja uusiakin toimijoita, jotta Etelä-Savon osaamista voitiin yhdistää. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa konkreettinen työskentely tapahtui mm. tuotekorttien muokkaamisena niin, että kaikkien kumppaneiden vahvuudet saatiin esille virtuaaliesittelyn osatekijöiksi.

Yhteistyötä jäsensivät koulutustuotteen rakentamisen rinnalla säännölliset Teams-palaverit (kuva 1), joissa oli mahdollista vaihtaa ajatuksia työpajojen tuottamista ideoista ja työstää tuotekortteja ja käsikirjoitusta mielekkääksi kokonaisuudeksi. Porukalla arvioitiin myös matkan varrella tuotettuja videoklippejä ja hiottiin niitä yhteistä tavoitetta palvelemaan.

 

Kuva 1. Yhteistyö Savonlinna-Punkaharju-akselilla toimi sujuvasti verkossa.

Palaverien rinnalla yhteistyö kumppaneiden kesken tarkoittaa myös mm. kuvaussuunnitelmien tekemistä ja videokuvausten toteutuksia osin autenttisissa hoidon ja kuntoutuksen ympäristöissä. Sitoutuminen yhteiseen hankkeeseen näkyy innostuksena kuvausjärjestelyissä, vaikka ne ottavatkin aikansa ammattilaisten arkityön keskellä. Yhteistyökumppanien on mahdollista hyödyntää hankkeen tuotoksia myös omassa toiminnassaan.

Sitoutumista vahvistettiin yhteistyösopimuksilla, jossa määritellään eri osapuolten ja osallistujien roolit, vastuut ja velvollisuudet. Yritysyhteistyön luominen onkin ollut yksi OVI-hankkeen tavoitteista.

 

Koulutusosaamisesta kaupalliseksi tuotteeksi

Kun perinteisistä koulutustuotteista muokataan hankkeen kuluessa kaupallisesti markkinoitavia tuotteita, kouluttajat joutuvat uuden äärelle: Tuotteistamiseen liittyviä palveluja, kuten käännös- ja media-alan palveluja, on kilpailutettava. Lisäksi koulutusvientituotteen kaupallistamisessa vaaditaan muutakin erityisosaamista ja useita erilaisia sopimuksia. Tähän Xamkissa on omaa asiantuntemusta, jota voidaan hyödyntää.

Lähtökohtana koulutusvientituotteen tarjonnassa tulee pitää käyttäjälähtöisyyttä ja saavutettavuutta. Virtuaaliesittelyssä tämä tarkoittaa sisällön houkuttelevuutta ja käyttäjien oman kielen käyttämistä tekstityksessä ja esittelyn selostuksissa. Myös hinnoittelua ja markkinointia on suunniteltava käyttäjien näkökulmasta kiinnostavasti. OVI-hankkeen palavereissa näihin on saatu koulutusta (kuva 2.)

Kuva 2. OVI-hanke vahvistaa koulutusvientiosaamista, tiivistää yritysyhteistyötä ja tuottaa virtuaaliesittelyn kansainväliseen vientiin.

 

Koulutusvientituotteen ohessa oli tarkoitus tuottaa samalla myös suomalaiseen luontoon, kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä elämyksiä vierailijoille. Ajallisesti rajatumpaan virtuaaliesittelyyn elämyksellisyyttä tuotetaankin nyt videoiden ja kuvien välityksellä. Kruunupuiston kuntoutuskeskuksen roolina on toimia kuntoutuksen asiantuntijana sekä esitellä osallistujille alueen ainutlaatuista harjuluontoa. Tulevaisuudessa on toivottavasti mahdollisuus toteuttaa vierailu paikan päällä kuten alkuperäisessä suunnitelmassa olikin.

 

Onnistunut tuote vaatii pilotointia

Syksyllä valmistuva koulutusvientituote vaatii vielä testaamista potentiaalisilla käyttäjillä. Hankkeen aluksi tehtiin kansainvälisille kumppaneille kysely koulutustarpeista varmistamaan asiakasymmärrystä palvelumuotoilun lähtökohdaksi. Se ei vielä riitä, vaan kansainvälisiä yhteistyötahoja kaivataan myös kaupallisen tuotteen viimeistelyvaiheessa. Tämä koulutuskokonaisuuden virtuaaliesittely toimii esimerkkinä uudenlaisesta yritysyhteistyöstä ja luo pohjaa toimivalle koulutusviennin tuotekehitykselle jatkossa.

 

Kirjoittajat

Reunanen Merja A.T. yliopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Litmanen Tuulia, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Tiirinki Meri, kehityspäällikkö, Kruunupuiston kuntoutuskeskus

 

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon on alueen kolmen oppilaitoksen (Xamkin, Esedun ja SAMIedun) yhteistyössä toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019–2021.