Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kokeiltiin syyslukukaudella 2017 tiiviimpää yhteistyötä yrityksen ja ammattikorkeakoulun välillä. Tavoitteena oli, että opinnäytetyön ohjaaja olisi yhteyksissä yritykseen sekä työn aloitusvaiheessa, että työn valmistuttua. Kolmeen toimeksiantajaan oltiin yhteydessä aloitusvaiheessa ja kahteen työn valmistumisvaiheessa. Myös opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden kanssa keskusteltiin mahdollisista ideoista kehittää opinnäytetyöprosessia.

Opiskelijan näkökulmasta opinnäytetyön ohjaajan läsnäolosta oli apua mm. siinä, että aihe rajautui paremmin, kun ohjaaja on mukana keskustelussa. Vältyttiin liian laajalta tutkimukselta opinnäytetyöhön, mutta kuitenkin niin, että toimeksiantaja sai tutkimuksesta sen mitä tarvitsikin. Jos toimeksiantaja halusi silti tutkimuksen tai kehittämistyön laajemmasta kokonaisuudesta, ohjaaja pystyi ehdottamaan aiheen jakamista osiin ja useampaa opinnäytetyön tekijää. Myös ohjaajalle oli hyödyllistä nähdä yritys ja se konteksti, mihin aihe sijoittuu. Keskusteluja käytiin yrityksen odotuksista, toimialasta ja myös asioista, jotka toimeksiantaja katsoi aiheelliseksi salata opinnäytetyössä. Ohjaaja pystyi antamaan useita eri vaihtoehtoja eri tasoiseen tietojen salaamiseen.

Keskusteluissa tuli esille paljon muutakin hyödyllistä tietoa. Joskus toimeksiantajilla on käsitys, että vain työharjoittelija voisi tehdä yritykselle opinnäytetyötä. Mietittiin, että aina, kun ohjaaja/opettaja tapaa yritysten henkilöstöä missä tahansa tilaisuudessa, kannattaa muistuttaa siitä, että ulkomaisilla opiskelijoilla on valtavasti tietoa oman maansa markkina-alueesta ja kulttuurista, jota yritys voisi hyödyntää helposti opinnäytetöiden kautta. Haasteena on se, kuinka yritysten vientimaat ja ulkomaalaisten opiskelijoiden kotimaat osuvat yksiin.

Yrityksen näkökulmasta tarve tutkimuksen tekemiseen tulee yrityksessä nopeasti ja opinnäytetyön tekijää on vaikea löytää juuri siinä tilanteessa. Tähän kaivattiin jotain yhteistä tietokantaa, jossa yritysten opinnäytetyö-aiheet ja opinnäytetyötään kirjoittavat opiskelijat kohtaisivat. Olisi hyvä, että opettajat, joilla on tietoa alueen kansainvälisistä yrityksistä ja mahdollisesti yhteyksiä niihin, kyselisivät ajoittain, onko yrityksillä jotain opinnäytetyöksi sopivia aiheita tällä hetkellä. Toimeksiantajayrityksessä pidettiin itsestään selvänä, että opinnäytetyön tulokset luetaan ja otetaan käyttöön yrityksessä, koska aihe ja tutkimus ovat myös yritykselle tärkeitä. Tutkimus jota opinnäytetyöntekijä tekee, on usein sellaista selvitystyötä, mihin yrityksessä ei ole aikaa paneutua, vaikka tarvetta olisi. Opinnäytetöiden teettäminen on myös yksi väylä löytää hyviä työntekijöitä yritykseen.

Kahteen yritykseen, joissa opinnäytetyö oli jo loppusuoralla, oltiin myös yhteydessä. Keskustelun aiheena oli opinnäytetyön tulosten esittäminen opinnäytetyöseminaarissa. Toimeksiantajat kutsuttiin seminaariin kuuntelemaan oman toimeksiantonsa tuloksia. Kumpikaan ei päässyt paikalle. Esteinä olivat päällekkäiset työt, kiire ja osa halusi mieluummin lukea tulokset rauhassa sopivana ajankohtana, kun osallistua esim. Skype-yhteydellä.

Opinnäytettä tekevien opiskelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista saatiin myös paljon hyödyllistä tietoa. Jos opiskelijalla on hyvät yhteydet toimeksiantajaan, (esim. jos opiskelija on ollut siellä jo jonkin aikaa työssä, harjoittelussa tai jos työnantaja on tuttu tai sukulainen) opiskelija hoitaa mieluiten itse yhteydenpidon ja tulosten esittelyn siellä. Jos taas opiskelijalle toimeksiantaja on vieraampi, hän voi tarvita apua ja tukea alussa aiheen rajaamiseen niin, että selvitettävä ongelma on opinnäytetyöhön sopivan kokoinen. Opinnäytetyön tekeminen yrityksen kanssa on myös työkokemusta ja mahdollisuus tutustua mahdolliseen tulevaisuuden työnantajaan.

Kaikki, sekä opiskelija, toimeksiantaja ja ohjaaja kokivat, että juuri aloitusvaiheen tapaaminen on tärkeämpi. Mietittiin jopa sitä, että se voisi tapahtua jo ennemmin, kuin opiskelija sopii aiheen yrityksen kanssa. Jos työharjoittelukäynnillä ilmenee opinnäytetyön aiheita, työharjoitteluohjaaja voisi olla yhteydessä juuri tämän alan opinnäytetöiden ohjaajaan etukäteen.

Miia Koski
Seinäjoen ammattikorkeakoulu