Kehitämme luovia menetelmiä ja liiketoimintaa.

Autamme muita löytämään luovien alojen energisyyden.

Ajattelemme käyttäjälähtöisesti ja tuemme innovaatioiden kehitystä alasta riippumatta.

Luovien alojen tutkimusyksikkö palvelee alueen kehittäjiä, yrityksiä ja koulutusyhteisöä alasta riippumatta.

Tuotamme ratkaisuja monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelumme yhdistävät luovan talouden ja muiden alojen ammattilaisia.

Tavoitteemme on etsiä tulevaisuuden kilpailukykyä ja hyvinvointia luovuuden ja monialaisuuden avulla.

Yksikkö on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun digitaalinen talous -vahvuusaluetta.

Luovien alojen tutkimusryhmät

  • Palvelumuotoilu, pelillisyys ja luovat menetelmät
  • Luova liiketoiminta ja johtaminen sekä alojen väliset arvoverkostot

Luovien alojen teemaryhmät

  • Kestävä muotoilu ja biotuotemateriaalit
  • Kulttuuriperintö ja -hyvinvointi
  • Koulutuksen kehittäminen

empaattinen design | kestävä muotoilu | kokemuksellisuus | kulttuurihyvinvointi | ennakointi | data-analytiikka | digitaalinen tasa-arvo | living lab

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Luovien alojen hankkeet

Luova liiketoiminta

Yrittäjyys ja luova liiketoiminta

Tutustu tästä

Luovat menetelmät

Palvelumuotoilu, digitaalisuus ja pelillisyys

Tutustu tästä

Kulttuuri

Kulttuuriperintö ja -hyvinvointi

Tutustu tästä

Kestävä muotoilu

Muotoilu ja biotuotemuotoilu

Tutustu tästä

Kaikki käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Päättyneet hankkeet

Tutustu tästä

Luovilla aloilla tapahtuu

Capital of Game Art

Kouvolaan muodostuu pelitaiteen pääkaupunki ja kansainvälinen tapahtumakokonaisuus vuosina 2022 ja 2023. Pelitaidetta esitellään näyttävästi tapahtumien, näyttelyiden, oppilaitosyhteistyön, yleisöluentojen ja kilpailujen kautta. Pelitaiteen pääkaupunki tuo esille pelien monipuolisuutta sekä pelitaidetta osana nykykulttuuria ja itseilmaisua. Pelitaidetta esitellään laajana yhteiskunnallisena ilmiönä ja nykyisyyden tulkkina.

Lue lisää capitalofgameart.fi

Mitä me teemme?

Yrittäjyys ja luova liiketoiminta

Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteena on sekä luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen, että luovan alan osaamisen hyödyntäminen ja luovat liiketoimintamallit eri aloilla. Tuemme kulttuuri- ja luovan alan toimijoita, jotka haluat kaupallistaa palveluitaan ja kasvattaa mitattavaa lisäarvoa.

Autamme teollisuus- ja palveluyrityksiä kasvattamaan tuotteiden ja palveluiden lisäarvoa erityisesti muotoilun menetelmin. Tutkimus- ja kehitystyöllämme edistämme aineettoman pääoman kasvua alueen yrityksissä ja yhteisöissä. Kasvuhakuisen ja luovan liiketoimintaympäristön kehittämiseksi yhdistämme luovia osaajia ja yritysten kasvutarpeita sekä fasilitoimme arvoverkostojen yhteistyötä.

Johtaminen on meille tärkeää. Tuemme kehitysprosesseja muotoilujohtamisen ja vastuullisen johtajuuden avulla. Kehitämme ja sovellamme uusia johtajuuden muotoja, koska huippuosaamisen kasvu edellyttää ennakoivaa ja uutta luovaa johtajuutta. Huippuosaamisen ja -suoritusten johtaminen on avain tulokselliseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön ja aineettoman pääoman kasvuun.

Uutta luova voimamme ja erottautuminen kumpuavat elämisestä epävarmuuden ja epätäydellisyyden keskellä siitä innostuen. Kuuntelemme herkällä korvalla, ideoimme yhdessä ja kokeilemme rohkeasti.

Pelillisyys ja palvelumuotoilu

Teknologian kehitys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa muutokseen.

Teknologian kehitys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa muutokseen. Pelillisyyden ja palvelumuotoilun tutkimusryhmä yhdistää käyttäjälähtöisen palvelumuotoiluosaamisen ja uuden teknologian mahdollisuuksien syvällisen ymmärtämisen.

Olemme rakentaneet Kouvolan kampukselle nykyaikaisen infrastruktuurin uuden ajan palveluiden tuottamiselle ja kehittämiselle. Tuomme empaattiseen käyttäjäkokemusten tuottamiseen tiedolla kehittämisen näkökulman sekä modernit digitaaliset välineet.

Luovat prosessit ovat erityisosaamistamme. Autamme hyvin monialaisen yhteistyöverkostomme toimijoita kehittämään tuotteita, palveluita ja liiketoimintaansa. Etsimme jatkuvasti kehityksen ja käyttäytymisen muutoksesta uusia ja innovatiivisia tapoja palvella käyttäjiä.

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri edistää yhteisöllisyyttä, ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, antaa virikkeitä, tuo mielekkyyttä elämään, tukee mielenterveyttä sekä ylläpitää aktiivisuutta ja toimintakykyä. Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa.

Monissa yksikkömme hankkeissa hyödynnetään erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä eri kohderyhmien parissa, luodaan mahdollisuuksia luovan alan toimijoille ja tehdään aktiivista verkosto- ja sidosryhmäyhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös Xamkissa vuoden 2021 alussa alkaneen Kulttuurihyvinvoinnin yamk-koulutusohjelman opiskelijoiden ja kurssisisältöjen kanssa.

Kulttuurihyvinvointi on ilmiönä laaja toiminnan, kouluttamisen, kehittämisen ja tutkimuksen muodostama kokonaisuus.

Kulttuuriperintö ja -ympäristö

Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa rakennusperinnön, kulttuurimatkailun, museoalan, kasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin sektoreilla.

Luovien alojen tutkimusyksikkö osallistuu aluekehittäjänä myös kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuuriympäristöjen resurssiviisaaseen hyödyntämiseen. Kehitämme monialaisesti yhdistäen muotoiluajattelua ja kulttuuriympäristöllistä viitekehystä. Lähestymistapa liittyy myös laajemmin kaupunkikehittämiseen, asukkaiden osallistamiseen sekä arjen ympäristöjen huomioimiseen viihtyvyyttä ja hyvinvointia tukevaksi voimavaraksi.

Yksikön asiantuntijat osallistuvat esimerkiksi paikallisen, Kouvolan Inkeroisten Tehtaanmäellä sijaitsevan Alvar Aallon rakennusperinnön kestävään kehittämiseen ja uuskäytön mahdollisuuksien kartoittamiseen.

Biotalous ja biotuotemuotoilu

Luovien alojen tutkimusyksikkö toimii aktiivisena osana monialaista ja poikkitieteellistä verkostoa kehittäen uusien puu ja biopohjaisten materiaalien tuntemusta ja muotoilua. Kehittämistyötä tehdään yritysten, muiden oppilaitosten sekä oman korkeakoulun tutkimusyksiköiden välillä.

Opiskelijayhteistyö mm. biotuotemuotoilun koulutuksen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa mahdollistaa käyttäjien ja ympäristön kehittyviin tarpeisiin vastaavia innovatiivisia materiaalikokeiluja sekä puun ja muiden uusiutuvien materiaalien käytön jalostamista hyvinvointiympäristöissä.

Luonnonvarojen älykäs ja uusiutuva käyttö, vastuullinen muotoilu sekä kestävä kehitys ovat aidosti osana suunniteltaessa ja luotaessa tulevaisuuden materiaaleja ja käyttötarpeita. Materiaalien kierto metsästä valmiiksi tuotteeksi, koko elinkaari huomioiden on kestävän hyvinvoinnin perusta.

Luonnonvarojen älykäs ja uusiutuva käyttö, vastuullinen muotoilu sekä kestävä kehitys ovat aidosti osana suunniteltaessa ja luotaessa tulevaisuuden materiaaleja ja käyttötarpeita.

Koulutuksen kehittäminen

Luovuus on oppimisen avaintekijä muuttuvassa maailmassa.

Oppiminen on tiedon luomista yhdessä toisten ihmisten kanssa eikä niinkään sen siirtoa ihmiseltä toiselle. Luovuus on oppimisen avaintekijä muuttuvassa maailmassa.

Luovien alojen osaaminen tukee koulutuksen kehittämistä käyttäjälähtöisesti. Tuomme soveltuvimmat luovat menetelmät live-tilanteisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä erilaisiin hybridimalleihin. Kehitämme vuorovaikutteisia luovia ratkaisuja yhdessä koulutuksen ammattilaisten, opiskelijoiden ja koulutusten johtajien kanssa. Yhdistelemme kehittämisessä eri alojen osaamista ja rakennamme kokeilut monialaisten tiimien kanssa.

Koulutuksen kehittämiseen liittyvinä teemoina korostuvat vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä, pelilliset ratkaisut, inklusiivisuuden toteuttaminen, käyttäjäkokemuksen syväymmärrys, moninaisuus ja kansainvälisen koulutuksen kehittämisen tukeminen.

Mitä luovat alat ovat?

Aineettoman lisäarvon rooli on vahva kilpailutekijä alasta riippumatta. Luovilla aloilla on kyky ilmentää ja ilmaista arvoja, käsitteitä ja merkityksiä. Kestävä kehitys, sosiaalinen hyvinvointi ja eettisyys korostuvat ihmisten arvojen ja asenteiden muuttumisen myötä.

Lue lisää

Future Experience Lab

Future Experience Lab FUEL on avoin oppimisympäristö ja älykäs yhteiskehittämisen tila, joka liittää alueen yritykset ja toimijat yhteiseen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen, innovaatioekosysteemiin.

Tutustu FUEL-tilaan tästä

Taimesta tulevaisuuteen

Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Monialaisen osaamisen yhdistäminen ja prosessinhallinta ovat kestävän kehityksen mukaisten arvoketjujen edellytyksiä.

Lue lisää puun arvoketjusta tästä linkistä.

Katso koko video tästä linkistä.

Ota yhteyttä

Ari Utriainen

Yksikön johtaja

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8761

Ota yhteyttä

Samuli Karevaara

Tutkimuspäällikkö

Pelillisyys, palvelumuotoilu ja data-analytiikka

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 466 1581

Ota yhteyttä

Heini Haapaniemi

Tutkimuspäällikkö

Luova talous, muotoilu, kulttuuriverkostot ja avoimet oppimisympäristöt

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8355

Ota yhteyttä