Laatujärjestelmämme koostuu laatupolitiikasta, laatuvastuista ja niistä menettelytavoista, joilla parannamme toimintaamme jatkuvasti. Laadunhallintamme perusajatus on PDCA-mallin mukainen jatkuvan kehittämisen periaate, jossa suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen muodostavat iteratiivisen kehän.

 

Xamkin laatujärjestelmän tavoitteena on

  • tuottaa systemaattisesti tietoa johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi ja näin tukea toiminnan laadun varmistamista
  • varmistaa tiedon hyödyntäminen kehittämisen tukena organisaation eri tasoilla
  • selkiyttää ja yhdenmukaistaa eri toimijoiden vastuut laadunhallinnassa
  • yhdenmukaistaa käytäntöjä ja levittää hyviä toimintamalleja
  • tukea korkeakouluyhteisön jäsenten eli opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallistumista
    toiminnan kehittämiseen
  • vahvistaa laatukulttuuria eli jatkuvan kehittämisen ilmapiiriä
  • ylläpitää ja vahvistaa laatujärjestelmän avoimuutta, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta.

 

Laatujärjestelmän keskeiset osat on esitetty seuraavassa kuvassa.

 

 

 

Xamkin laadunhallinnan kuvaus löytyy tästä: Xamk_Laadunhallinnan_kuvaus