Miten Xamkissa tehtävä työ vaikuttaa Kouvolassa?

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo) ja sillä on hyvä maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Yhtälailla Xamkin olemassaolo voidaan nähdä alueen ilmapiiriä piristävänä.

Kouvolan alueelle kohdistuvia suoria elinvoimavaikutuksia puolestaan ovat mm. Xamkin työllistävä vaikutus eli tasaisesti kasvava henkilöstön määrä sekä maksetut verotulot. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on välillinen vaikutus Kouvolan alueen työllisyyteen. Kerrannaisvaikutus näkyy välillisesti työllistyneiden kasvaneessa ostovoimassa.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta voidaan arvioida myös sen tarjoamien tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen sekä elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta.

Tutustu Xamkin Kouvolan kampukseen >>

Xamkin Kouvolan aluevaikutuksen one pager (tulostettava pdf) >>

Xamkin elinvoimavaikutus Kouvolassa

Korkeakoulu Kouvolan vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Kouvolassa on ensisijaisia hakijoita vuosittain kaikkiaan yli 1800, joista Xamkin toiminta-alueelta tulee n. 32 % ja sen ulkopuolelta 68 %.

Tutkintokoulutukset tuovat Kouvolaan vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson.

Kouvolan kampus

 

 

Alueen elinkeinoelämä uudistuu koulutuksen myötä

Xamkilla on tiiviit yhteydet Kymenlaakson merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton. 

Kouvolassa Xamkista valmistuu vuosittain reilut 380 uutta osaajaa (n. 316 AMK-tutkintoa, n. 69 YAMK-tutkintoa) eri aloille ja valmistuneiden työllistymisaste on erittäin hyvä. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson.

Kouvolaan työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita tradenomeja, terveydenhoitajia, muotoilijan tai sosionomin tutkinnon suorittaneita, mutta myös rakennustekniikan insinöörejä ja sairaanhoitajia.

Kouvolassa ja Kotkassa käynnisteillä on juuri nyt uusi insinöörin AMK-tutkintoon johtava Robotiikka ja tekoäly -koulutus.

Koulutusalat Kouvolassa

 

TKI-osaaminen suuntautuu soveltavaan kehittämiseen

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Kouvolan alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Kouvolassa: 
BioSampo – Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus 
Luovat alatLuovan alan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

TKI-toiminta Kouvolassa

Kiertotalouden osaamiskeskus Hyötyvirta

Kiertotalouden osaamiskeskus Hyötyvirtaa kehitetään Kouvolan kaupungin (Kinno) ja Xamkin yhteistyönä. Sijainti on keskeinen mm. raaka-aineiden saatavuuden, logistiikan, asiantuntijaosaamisen sekä uutta liiketoimintaa tukevien verkostojen kannalta. Hyötyvirta kierrättää tai loppusijoittaa vastuullisesti teollisuuden sivuvirrat sekä maa-, kiviaines- ja rakennuspurkujätteen. Yritysten ympäristö- ja tuotantotehokkuutta edistetään myös mittaus- ja analyysipalveluilla.

Kiertotalouden asiantuntijaosaaminen palvelee laajaa aluetta

Kierrätysmateriaalien prosessiosaamista Kouvolassa

Kouvolan BioSampo jalostaa kierrätysraaka-aineet tutkimus- ja tuotantoprosesseihin sopiviksi partikkeleiksi, joka mahdollistaa uudet käyttötarkoitukset. Biohiilen valmistaminen ja käyttäminen ovat kehitystyön kansallisesti merkittäviä kohteita uusiutuvan energian ja energianvarastoinnin kehittämisen ohessa. BioSammon TKI-toiminta vahvistaa kiertotalouden innovaatioekosysteemin kasvua Kymenlaaksossa.

BioSampo jalostaa raaka-aineet uusiin käyttötarkoituksiin

 

Kymenlaaksossa vahva kiertotalouden ekosysteemi

Lisäarvoa ja kilpailukykyä luovan osaamisen voimin

Pioneerityötä Kouvolasta käsin tekevän luovien alojen tutkimusyksikmme tavoitteena on edistää tulevaisuuden kilpailukykyä ja hyvinvointia luovuuden sekä monialaisuuden avulla. Tutkimusyksikkö palvelee alueen yrityksiä sekä koulutusyhteisöä ja vastaa myös kaupunkikehittämisen haasteisiin. Yhteistyössä mm. LUT, UEF, Turun yliopisto, LAB, Laurea, European Network Of Living Labs.

Luovien alojen TKI-yksikkö palvelee alueen yrityksiä ja vastaa kaupunkikehittämisen haasteisiin

Xamk tukee yrittäjyyttä koulutusta ja asiantuntijapalveluita tarjoamalla

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre kasvattaa alueellista elinvoimaa tarjoten yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä. Kasvuyrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan edistäminen on toiminnan ytimessä.

 

Sivulla käytetyt lähteet: Timo Aro  (Aluekehittämisen Konsulttitoimisto MDI), Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen, Tilastokeskus Sijoittumispalvelu-tietokanta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (Talouspalvelun tilastot, Henkilöstöhallinnon tilastot, Hakijatilastot, Opiskelijatilastot, TKI ja palvelut)

Xentre tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä

Mikkeli

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Mikkelissä.

Kotka

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kotkassa.

Savonlinna

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Savonlinnassa.

Artikkelisarja alkaa

Miten Xamk toiminnallaan edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta? Julkaisemme aiheesta 1-3 artikkelia kuukausittain.