Xamkin vaikutus Kouvolan elinvoimaan

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo). Ammattikorkeakoululla on erinomainen maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Xamk myös piristää omalla olemassaolollaan alueen ilmapiiriä tuomalla opiskelijaelämää kampuskaupunkeihin.

Kouvolan alueelle kohdistuu suoria elinvoimavaikutuksia muun muassa Xamkin työllistävän vaikutuksen eli tasaisesti kasvavan henkilöstön määrän sekä maksettujen verotulojen muodossa. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on valtava välillinen vaikutus Kouvolan alueen työllisyyteen sekä työllistyneiden ostovoimaan.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta arvioidaan myös sen tarjoamien tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen, elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta.

Korkeakoulu Kouvolan vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Kouvolassa on ensisijaisia hakijoita vuosittain lähes 1800, joista Xamkin toiminta-alueelta tulee 55 % ja sen ulkopuolelta 45 % (2022).

Tutkintokoulutukset tuovat Kouvolaan vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson.

Koulutukset Kouvolassa 2022

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset 12
YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset 7
Suoritetut tutkinnot 385, josta AMK-tutkintoja 316 ja YAMK-tutkintoja 69.

 

 

Koulutus uudistaa alueen elinkeinoelämää

Xamkilla on tiiviit yhteydet Kymenlaakson merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton.

Kouvolassa Xamkista valmistuu vuosittain reilut 380 uutta osaajaa (noin 316 AMK-tutkintoa ja noin 69 YAMK-tutkintoa) eri aloille ja valmistuneiden työllistymisaste on erittäin hyvä. Kymenlaakson korkeakoulutetusta työvoimasta peräti 58 % on valmistunut Xamkista.

Kouvolaan työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita tradenomeja, terveydenhoitajia, muotoilijan tai sosionomin tutkinnon suorittaneita, mutta myös rakennustekniikan insinöörejä ja sairaanhoitajia.

Koulutusalat Kouvolassa

  • Liiketalous
  • Muotoilu ja restaurointi
  • Nuorisokasvatus
  • Peliala
  • Terveys ja kuntoutus
  • Tekniikka
  • Logistiikka (koulutus verkossa)

 

Soveltavaa kehittämistä TKI-osaamisella

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Kouvolan alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Kouvolassa

BioSampo – Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus 
Luovat alatLuovan alan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

Kiertotalouden osaamiskeskus

Kiertotalouden osaamiskeskus Hyötyvirtaa kehitetään Kouvolan kaupungin (Kinno) ja Xamkin yhteistyönä. Osaamiskeskuksessa kierrätetään tai loppusijoitetaan vastuullisesti sinne ohjatut teollisuuden sivuvirrat sekä maa-, kiviaines- ja rakennuspurkujätteet. Hyötyvirran sijainti Kouvolassa on keskeinen muun muassa raaka-aineiden saatavuuden, logistiikan, asiantuntijaosaamisen sekä uutta liiketoimintaa tukevien verkostojen kannalta. Yritysten ympäristö- ja tuotantotehokkuutta edistetään myös mittaus- ja analyysipalveluja tarjoamalla.

Kiertotalouden asiantuntijaosaaminen palvelee laajaa aluetta.

Kierrätysmateriaalien prosessiosaamista

Kouvolan BioSampo jalostaa kierrätysraaka-aineet tutkimus- ja tuotantoprosesseihin sopiviksi partikkeleiksi, joka mahdollistaa uudet käyttötarkoitukset. Biohiilen valmistaminen ja käyttäminen ovat kehitystyön kansallisesti merkittäviä kohteita uusiutuvan energian ja energianvarastoinnin kehittämisen ohessa. BioSammon TKI-toiminta vahvistaa kiertotalouden innovaatioekosysteemin kasvua Kymenlaaksossa.

BioSampo jalostaa raaka-aineet uusiin käyttötarkoituksiin.

 

Kymenlaaksossa on vahva kiertotalouden ekosysteemi.

Lisäarvoa ja kilpailukykyä luovasta osaamisesta

Pioneerityötä Kouvolasta käsin tekevän Luovien alojen tutkimusykkömme tavoitteena on edistää tulevaisuuden kilpailukykyä ja hyvinvointia luovuuden sekä monialaisuuden avulla. Tutkimusyksikkö palvelee alueen yrityksiä sekä koulutusyhteisöä ja vastaa myös kaupunkikehittämisen haasteisiin. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa LUT, UEF, Turun yliopisto, LAB, Laurea, European Network Of Living Labs.

Luovien alojen TKI-yksikkö palvelee alueen yrityksiä ja vastaa kaupunkikehittämisen haasteisiin.

Koulutuksella ja asiantuntijapalveluilla tukea yrittäjyyteen

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre kasvattaa alueellista elinvoimaa tarjoten yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä. Kasvuyrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan edistäminen on toiminnan ytimessä.

 

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Xamkin hakija-, opiskelija-, henkilöstö-, talous- ja TKI-palvelut

Xentre tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä.

Mikkeli

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Mikkelissä.

Kotka

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kotkassa.

Savonlinna

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Savonlinnassa.

Miten Xamk edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta?

Tutustu vaikuttavuusartikkeleihimme!