Osaaminen, asiantuntijuus ja kehittäminen vaikuttavuuden ytimessä

Xamk edistää osaamista, vastuullisuutta ja elinkeinoelämää paitsi tarjoamansa koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja yrityspalveluidensa myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä kumppaniverkostonsa kautta.

Paras tapa tuntea tulevaisuus on luoda se itse.

Edistämme alue-elinvoimaa ja kestävää kehitystä

Xamk vahvistaa Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Vastaamme osaamistarpeeseen ja tuotamme uusia innovaatioita. Profiloidumme metsäbiotalouteen, hyvinvointiin ja digitaalisen tietoon.

Ammattikorkeakoulu on tärkeä kampuskaupungeilleen Savonlinnalle, Mikkelille, Kouvolalle ja Kotkalle, mutta myös laajemmin niin Etelä-Savolle ja Kymenlaaksolle kuin kansallisesti. Kansainvälistä vaikuttavuutta syntyy erityisesti korkeakouluyhteistyön ja verkostoitumisen myötä. Työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa tukemalla vastaamme kansallisiin tavoitteisiin.

Vastuullisuus on Xamkin strateginen valinta, joka näkyy arjessa. Xamk kouluttaa osaavaa työvoimaa tulevaisuuden tarpeisiin, edistää yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä sekä kehittää elinkeinoelämää. Tehdyllä työllä on vaikutuksia väestökehitykseen, osaavan työvoiman saatavuuteen, elinkeinorakenteeseen, koulutustason nostamiseen ja yritysperustantaan.

Xamkin avainluvut kertovat toiminnan vaikuttavuudesta. Näiden tulosten ohessa Xamk vaikuttaa positiivisesti toiminta-alueensa kilpailukykyyn, henkiseen ilmapiiriin ja alueimagoon. Tutustu Xamkin vaikuttavuudesta kertovaan o

Toimintamme laatua arvioiva laadunhallintamme täyttää kansalliset kriteerit ja eurooppalaiset suositukset.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Lue Xamkin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja eduskuntavaaliteemoista tästä linkistä.

Strategia ja vastuullisuusohjelma

Xamkin aluevaikutus

Xamk uudistaa Kaakkois-Suomen elinvoiman (one pager, tulostettava pdf)

Aluevaikutus kampuskaupungeissa

Mikkeli  |  Kouvola  |  Kotka  |  Savonlinna

Verotulot, investoinnit ja ostot vaikuttavat suorasti

Suoria elinvoimavaikutuksia ovat Xamkin työllistävä vaikutus eli henkilöstön määrä, tuotetut verotulot, alueelle kohdistuvat investoinnit ja palveluiden osto.

Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on välillinen vaikutus alueen työllisyyteen. Kerrannaisvaikutus näkyy välillisesti työllistyneiden kasvaneessa ostovoimassa.

Keskimäärin kolme työllistynyttä henkilöä työllistää yhden lisää palkan kulutuksen kautta.

 

 

 

 

Tulevaisuuteen suuntautunut koulutus vetovoimana 

Opetus ja oppiminen Xamkissa vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tästä huolehdimme tekemällä jatkuvaa kehitysyhteistyötä alueen organisaatioiden kanssa.  

Tutkintokoulutuksiin on ensisijaisia hakijoita vuosittain kaikkiaan lähes 11 000. Hakijoista noin 23 % on Xamkin toiminta-alueelta ja 77 % sen ulkopuolelta. Eniten hakijoita on Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Savosta. Tutkintokoulutukset tuovat kampuskaupunkeihin vuosittain yhteensä noin 2 900 uutta opiskelijaa, joista osa jää alueelle valmistumisen jälkeen.

Xamkissa opiskelee yhteensä reilut 12 000 opiskelijaa 86 koulutusohjelmassa, joista 26 johtaa ylempään AMK-tutkintoon. Suoritettuja AMK- ja YAMK-tutkintoja kertyy vuodessa lähes 2 000. 

Xamkin tavoitteena on kaksinkertaistaa englanninkielisten tutkintokoulutusten määrä ja lisätä kansainvälisten opiskelijoiden määrä 1 500:aan. Vuonna 2023 kansainvälisiä opiskelijoita oli 609 ja he saapuivat noin 70 eri maasta. 

Korkeakoulutuksen saatavuus on keskeistä alueen elinvoiman kannalta. 

 

 

Jatkuva oppiminen vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin

Alueen kilpailukykyä ja osaamistasoa kasvattaa myös Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun Pulsen opinnot, jotka ovat avoimia kaikille. Avoimien opintojen laaja tarjonta mahdollistaa nopean vastaamisen työelämän muuttuviin tarpeisiin ja lisää sekä yksilöiden että yritysten potentiaalia.

Vuonna 2023 Pulse oli jälleen Suomen suurin avoin korkeakoulu. Xamk on ensimmäinen ammattikorkeakoulu, joka ohitti opintopistemäärässä kaikki Suomen avoimet yliopistot ja korkeakoulut.

Pulsessa opiskeli vuonna 2023 yli 34 000 opiskelijaa ja suoritettujen opintopisteiden määrä oli lähes 130 500. Xamk Pulsessa on tarjolla 700 opintojaksoa.

Avoimet korkeakouluopinnot tuovat muutosturvaa sekä kilpailukykyä.

Tuotamme osaavaa työvoimaa ja tuemme yrittäjyyttä

Xamkin olemassaolo on vähitellen parantanut Etelä-Savon ja Kymenlaakson koulutustasoa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus nousi alueella 4,5 % aikavälillä 2010-2022.  Tällä hetkellä korkeakoulututkinnon suorittaneita alueella on 27,2 %, kun valtakunnallinen keskiarvo maakunnissa on 33,3 %. 

Noin 50,5 % Xamkissa AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson tai Etelä-Savon.

Korkeakoulutettujen työllistyminen uusintaa alueellista osaamista sekä elinkeinoelämää. Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee myös yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua, jota Xamk edistää tarjoamalla paitsi asiantuntijapalveluita myös koulutusta.

Tutkinto-opiskelijoille Xamk tarjoaa koulutusalat ja TKI-toiminnan yhdistävän yrittäjyyskoulutuspolun, jolla pyrkii edistämään uusien yritysten syntyä. Vuosittainen järjestetään kansainvälinen *ship Startup Festival, joka tarjoaa mahdollisuuden niin omille opiskelijoille kuin kaikille muillekin  esitellä ja testata uusia yritysideoitaan. Valmistuneista tutkinto-opiskelijoista noin 3,5 % toimii yrittäjinä.

Xamkista valmistuneiden osuus on merkittävä, kun tarkastellaan kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistä maakuntiimme: Xamkista valmistuneiden osuus Etelä-Savoon työllistyneistä on 65 % ja Kymenlaaksoon työllistyneistä 70 %. 

Alueensa ainoalla korkeakoululla on suuri merkitys väestön koulutustason nostamiselle.

 

Yrittäjyyttä Xamk tukee koulutusta sekä asiantuntijapalveluita tarjoamalla.

Vahvaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyötä

Xamkin asiantuntijaosaaminen suuntautuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta suoraan alueen elinkeinoelämän soveltavaan kehittämiseen, vastuullisuuden sekä vihreän siirtymän tukemiseen.

Poistettu:VuonnVVuonnVuonna 2023 käynnissä oli 223 TKI-hanketta, joista 31 oli kansainvälisiä hankkeita. Sidosryhmäkumppaneita oli 1129. Xamkin TKI-toiminnan kautta aluekehitykseen suuntautui ulkoista rahoitusta 19,3 miljoonaa euroa, joka on suurudeltaan kansallista kärkeä. TKI-toiminnan menot olivat 32,1 miljoonaa euroa.

Vaikuttavuuteen Xamk pyrkii myös uutta tietoa jakavilla julkaisuillaan. Vuonna 2023 julkaisujen määrä oli 901.

TKI lisää alueellisia kehittämisresursseja.

Xamk suuntaa TKI-asiantuntijaosaamisensa suoraan yritysten kehitystarpeisiin.

Lue lisää Xamkin tavasta vaikuttaa

Sairaalaverkon supistus veisi Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta hoitoalan työpaikkoja ja koulutusta

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän esittämät toimenpiteet vaikuttaisivat hoitoa tarvitsevien lisäksi satojen työntekijöiden ja opiskelijoiden arkeen molemmissa maakunnissa.

Lue lisää

Xamk kouluttaa yli kolmasosan kaikista Suomen avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu, Xamk Pulse, on ollut Suomen suurin jo viiden vuoden ajan. Xamkin vaikutus ulottuu Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntien rajojen ulkopuolelle: avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelee aikuisia ympäri Suomen.

Lue lisää
Kaksi henkilöä elvyttää nukkea ja ympärillä yleisö seuraa tilannetta

Kotkaan avattu Turvapuisto on ainutlaatuinen ympäristö – se mahdollistaa entistä laadukkaampaa opetusta ja uutta yhteistyötä

Xamk on yksi keväällä 2023 Kotkaan avautuneen Kaakkois-Suomen turvapuiston kehittäjistä ja päätoimijoista.

Lue lisää

Ydinkumppanuus­mallissa Xamk ja yritykset vaikuttavat yhdessä

Xamk panostaa ydinkumppanuus­mallissaan yritysten kasvuun ja kehitykseen moniosaajatiimeissä, jossa on mukana tutkimus- ja kehittämisasiantuntijoita, opettajia ja yritysten edustajia.

Lue lisää

Meriliikenteen päästöjen vähentäminen on ajankohtainen aihe, myös Xamk etsii siihen ratkaisuja

Meriliikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät EU ja Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO. Xamk on tutkinut aihetta pitkään ja viimeisimpänä kehittänyt päästöjen vertailuun uudenlaisen työkalun.

Lue lisää
Kaksi henkilöä ottamassa ruokaa linjastolta.

Yhteisöllinen ruokahetki ylläpitää vireyttä

Xamkin Ikäruoka 2.0 -hankkeessa toteutettiin 10 kokeilua, joissa ikäihmisille tarjottiin mahdollisuus ruokailla yhdessä muiden kanssa. Ideana oli testata, minkälaiset yhteisölliset ruokahetket kiinnostaisivat eläkeläisiä.

Lue lisää
Juha Solio katsoo kameraan ja esittelee kädessään olevaan biohiilen palaa

Poistaako biohiili hienhajun? Xamkin BioSampo tutkii biohiilen uusia mahdollisuuksia

Biohiili kiinnostaa niin rakennusalaa kuin muotoilijoitakin. Xamkin tutkimuskeskus BioSammossa syntyy uusia biohiili-innovaatioita yhteistyöllä.

Lue lisää
Kaksi miestä työskentelee selin kameraan nähden

Pro-tot Oy kasvaa ja kouluttautuu Xamkin avulla

Pieksämäkeläinen Pro-Tot Oy kuuluu maakunnan nopeimmin kasvaviin yrityksiin. Jatkuvaa kasvua varmistetaan nyt kouluttamalla esimiehiä ja työnjohtajia yhteistyössä Xamkin kanssa.

Lue lisää
Sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee hoitamaan potilasnukkea.

Xamk kuuluu simulaatio-opetuksen pioneereihin

Hoitoalan opiskelijoiden johtamis- ja tiimityötaidot kehittyvät simulaatio-opetuksessa. Xamkin kampuksilla simulaatio-opetusta on hyödynnetty jo reilu vuosikymmen.

Lue lisää
Muikkuja käsitellään linjastolla.

Muikku etsii reittiä suurkeittiöihin

Etelä-Savon maakuntastrategian yhtenä kärkenä on paikallisesti tuotettu puhdas ruoka. Maakuntaan kehitetään uusia elintarviketuotteita ja Xamkin osaajat ovat vahvasti mukana ruohonjuuritason kehitystyössä.

Lue lisää
Ihminen nukkuu peiton alla herätyskellon vieressä ja toinen juoksee juoksumatolla.

Työhyvinvointia voidaan lisätä konkreettisilla keinoilla

Työhyvinvoinnilla on suora yhteys (työ)elämän laatuun ja työn tuottavuuteen. Tuoreet tuloksemme kertovat muun muassa vuorokausirytmin huomioimisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen merkityksestä.

Lue lisää

Hoitotyön kriisin ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä

Hyvinvointialueiden ja korkeakoulujen välille tarvitaan nyt dialogia. Yksi osa hoitoalan kriisin ratkaisua voisi olla sote-organisaatioiden osaamisen uudistaminen sekä urakehitysmallien luominen.

Lue lisää

Vastuullisuus varmistetaan mittaamalla

Teollisuuden, rakentamisen ja merenkulun vastuullisuudessa kyse on ympäristövaikutuksista ja turvallisuudesta. Tämä edellyttää päästöjen mittaamista, materiaalien testaamista sekä laaja-alaista teknologioiden, prosessien ja materiaalien asiantuntijaosaamista.

Lue lisää

Yritysten ja opiskelijoiden yhteisprojektit saavat ideat lentoon

Amk-opiskelijoiden osaaminen rikastaa yritysyhteistyötä uusimmalla tutkimustiedolla sekä tuoreilla ideoilla, samalla syntyy arvokkaita rekrytointikontakteja. Projektit tuovat alueellemme noin 1840 henkilötyövuoden vuosittaisen panostuksen.

Lue lisää
Xamkin öljyntorjunnan testaus- ja harjoitteluallas Kotkassa.

Öljyntorjujan unelma-allas osana komeaa kokonaisuutta

Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystyötä on tehty Xamkissa jo yli 20 vuotta. Hankkeet ovat tuottaneet laajasti käyttöönotettuja tuloksia ja erityisosaaminen tukee Itämeren ympäristöturvallisuutta.

Lue lisää

Yamk-tutkinnot ovat uudistaneet työelämää jo 20 vuotta

Kun teorian ja käytännön välille ei jää suurta rakoa, opinnot tarjoavat mehevää intoa suoraan työelämään. Xamkin vahvuuksia yamk-koulutuksen tuottajana ovat monialaisuus ja ajankohtaisuus opintojen sisällöissä.

Lue lisää

Ennakointiosaamisella kohti toivottuja tulevaisuuksia

Mitä ennakointi käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä? Xamkilla on vahva asiantuntijuus ennakointityökaluista, joista on hyötyä myös yhteistyökumppaneille.

Lue lisää

Kulttuurihyvinvointia edistetty isoin harppauksin

Parempi kuin 100 Buranaa ja saatavilla ilman reseptiä? Etelä-Savon ja Kymenlaakson kulttuurihyvinvoinnin toimintamallien edistäminen on ollut yksi Xamkin TKI-toiminnan ja monialaisen yhteistyön tavoitteista.

Lue lisää

Hyvinvoinnin tukeminen alkaa yksilöistä ja heijastuu yhteiskuntaan

Hyvinvointialueet on perustettu, jotta jokaisen hyvinvointi ja terveys voitaisiin turvata kestävällä tavalla ja yhdenvertaisesti. Mitä Xamkin hyvinvointialan TKI-osaaminen tarjoaa hyvinvointialueille?

Lue lisää

Tekstiilikiertotalouden osaaminen tuo alueelle elinvoimaa

Xamkin osaaminen Etelä-Savossa tarjoaa hyvän perustan tekstiilikiertotalouden keskittymälle, joka toisi alueelle liiketoimintaa ja elinvoimaa.

Lue lisää

Vesistöjen puhtauden puolesta

Vesistöjen puhtaudesta huolehtiminen edellyttää tietoa niiden nykytilasta sekä riskien hallintatavoista. Xamkissa on meneillään useita hankkeita, jotka jatkavat Mikkelissä jo yli 25 vuotta vesistöjen hyväksi tehtyä työtä.

Lue lisää

Vaikuttavaa ja monialaista tutkimusta ja kehitystyötä

Asiantuntijamme kehittävät uusia tuotteita ja palveluita yritysten ja työelämän tarpeisiin. Tuemme yrityksiä menestymään, synnytämme uutta yrittäjyyttä ja vastaamme niin alueellisiin kuin globaaleihin haasteisiin.

Lue lisää

Xamk vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen

Työelämälähtöinen amk-koulutus sisältää paitsi teoriaopintoja myös oppimista käytännön ympäristöissä. Oleellista onkin tiivis yhteistyö alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Lue lisää

Lisäkoulutusta suoraan yritysten tarpeisiin

Suoraan yrityksen tarpeisiin räätälöity koulutus tukee yritysten kasvua sekä koko alueen elinvoimaa. Yhteishankintakoulutuksen hinnasta 50-80 % maksaa ELY-keskus.

Lue lisää

Koulutusviennillä laajat mahdollisuudet

Uuden osaamisen tarve muuttuvassa maailmassa on valtava. Xamkin kehittämä Edufication vastaa tähän sekä yritysten kansainvälistymisen tarpeeseen koulutusvientiä tukevin digiratkaisuin.

Lue lisää

Metsien arvo säilyy tuleville polville monialaista osaamista kehittämällä

Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Tutustu, millaisen puu- ja biotuoteosaamisen verkoston Xamk on luonut puunkäytön arvoketjua vahvistaakseen.

Lue lisää

Jos Xamkia ei olisi, se pitäisi keksiä.

Tuoreet tunnusluvut kertovat Xamkin aluevaikutuksesta. Aluekehittämisen johtava asiantuntija Timo Aro (MDI) pitää Xamkin merkitystä ratkaisevana.

Lue lisää

Lisätietoja

Xamkin vaikuttavuus

Heikki Saastamoinen, rehtori, toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Vastuullisuusraportti

viestinta@xamk.fi

 

Toimitus

Xamk / Viestintä- ja markkinointipalvelut
Tiivi Pukkila-Nupponen, Riitta  Leviäkangas

Julkaistu ensimmäisen kerran 13.1.2022