Tuoreet tunnusluvut kertovat Xamkin vaikuttavuudesta

Väestön väheneminen, ikääntyminen ja matala koulutustaso ovat Etelä-Savon ja Kymenlaakson yhteisiä haasteita. Ongelmat ovat tuttuja myös muissa maakunnissa, mutta nämä haasteet ovat erityisen syviä juuri Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Mikä on Xamkin rooli tässä?

Aluekehityksen edistämiseen sitoutuneen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin merkitys on omalla alueellaan poikkeuksellisen suuri, sanoo aluekehittämisen johtava asiantuntija (MDI) Timo Aro.

Aron tekemä selvitys kertoo Xamkin aluevaikuttavuudesta ja tuo esiin toiminnan laaja-alaisuuden, vetovoiman sekä TKI-työn merkittävyyden. Xamkissa tehtävällä työllä on vaikutuksia väestökehitykseen, osaavaan työvoiman saatavuuteen, elinkeinorakenteen uudistumiseen, koulutustason nostamiseen ja yritysperustantaan.

Timo Aro näkee Xamkin merkityksen omalla toiminta-alueellaan jatkumona: osaamista syntyy, osaaminen kertautuu ja on hyödyksi elinkeinoelämälle.

Entä, jos Xamkia ei olisi? ”Vaikutukset olisivat niin dramaattiset alueen kehityksen ja tulevaisuuden näkökulmista, etten uskalla edes arvioida sen kohtalokkuutta Kymenlaakson tai Etelä-Savon kannalta”, vastaa Aro ja toteaa Xamkista myös tulleen kuin huomaamatta yksi suurimmista kasvukeskusten ulkopuolella olevista ammattikorkeakouluista.

 

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen merkitys omilla alueillaan. Tämä korostuu etenkin Xamkin toiminta-alueella: jos ammattikorkeakoulua ei olisi, se pitäisi keksiä.”
Timo Aro, VTT, aluekehittämisen johtava asiantuntija MDI

Tutkintokoulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin

Opetus ja oppiminen Xamkissa vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tästä huolehditaan tekemällä jatkuvaa yhteistyötä alueen organisaatioiden kanssa sekä tuottamalla uusia ja uudistuvia koulutuskokonaisuuksia.

Kotkassa alkamassa olevan Nursing-koulutuksen tavoitteena on saada sairaanhoitoalalle kansainvälisiä hakijoita ja lisätyövoimaa. Kotkassa ja Kouvolassa käynnisteillä on myös uusi insinöörin AMK-tutkintoon johtava Robotiikka ja tekoäly -koulutus.

Mikkelissä uutena alkaa Digimarkkinoinnin johtamisen YAMK-koulutus, Kestävän kehityksen teknologiat sekä Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen AMK-koulutus. Savonlinnassa puolestaan Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla on uusi YAMK-avaus, joka vastaa digitalisaation osaamisvaatimuksiin.

Tulevaisuuden tarpeisiin vastaava koulutus uusintaa alueellista osaamista sekä elinkeinoelämää. Xamkista valmistunut on saanut perehdytyksen alansa tuoreimpiin teknologioihin, työmenetelmiin sekä työelämätaitoihin. Käytännönläheisissä oppimisympäristöissä opitut taidot ovat myös helposti sovellettavissa suoraan työtehtäviin.

Tulevaisuuden tarpeisiin vastaava koulutus uusintaa osaamista ja elinkeinoelämää.

 

Xamk houkuttelee opiskelijoita laajalta alueelta ja osa tulee jäädäkseen

Tutkintokoulutuksiin on ensisijaisia hakijoita vuosittain kaikkiaan lähes 8000, joista Xamkin toiminta-alueelta tulee n. 35 % ja sen ulkopuolelta 65 %. Tutkintokoulutukset tuovat kampuskaupunkeihin vuosittain yhteensä noin 2900 uutta opiskelijaa ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen.

Noin n. 52% Xamkista AMK-/YAMK-valmistuneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson tai Etelä-Savon.

Xamkin rooli alueensa ainoana korkeakouluna on merkityksellinen: sen olemassaolo on vähitellen parantanut Etelä-Savon ja Kymenlaakson koulutustasoa n. 3,3 % aikavälillä 2010-2019. Tällä hetkellä alueella on korkeakoulututkinnon suorittaneita on 26,1 %, kun valtakunnallinen keskiarvo maakunnissa on 32,2%.

Suuressa osassa on paitsi Xamkin myös koko alueen vetovoima, mutta myös alueellinen pitovoima, jonka haasteista kertoo korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden muuttoliike muihin maakuntiin.

Alueensa ainoalla korkeakoululla on suuri merkitys osaavan työvoiman saatavuudelle.

Yrittäjyyden edistäminen yksi strategisista tavoitteista

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjyyttä, yrittäjyyttä tukevia verkostoja sekä yrittäjämäistä ajattelua. Tätä kaikkea Xamk tukee koulutusta sekä asiantuntijapalveluita tarjoamalla. 

Tutkinto-opiskelijoille Xamk tarjoaa koulutusalat ja TKI-toiminnan yhdistävän yrittäjyyskoulutuspolun, joka vauhdittaa uusien yritysten syntyä. Valmistuneista opiskelijoista noin 4 % ryhtyy yrittäjiksi ja tavoitteena on nostaa määrää 5 %:iin vuoteen 2024 mennessä. 

Yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin yhä paremmin vastatakseen Xamk perusti keväällä 2021 Xentren, yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikön, joka toimii vahvasti Kymenlaakson sekä Etelä-Savon alueella. 

Yritysperustanta Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa on ollut huomattavan positiivista: 1600 yritystä aikavälillä 2015-2020. Tähän kehitykseen Xamk pyrkii myötävaikuttamaan myös tulevina vuosina. 

 

 

 

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjämäistä ajattelua, osaamista ja yhteistyötä, jota Xamk tukee koulutusta ja asiantuntijapalveluita tarjoamalla.

Työelämälähtöistä kehittämistä

Alueen elinkeinoelämän edistämiseen tähtääviä TKI-hankkeita Xamkilla oli vuonna 2021 kaikkiaan 297 ja kumppaneina 938 yritystä. Ammattikorkeakoulun asiantuntijaosaaminen suuntautuu hankkeiden kautta suoraan soveltavaan kehittämiseen.

Xamkin roolia vahvana TKI-ammattikorkeakouluna korostaa myös noin 18,8 miljoonan euron ulkopuolinen tutkimusrahoitus, joka on valtakunnan kärkitasoa. Panostus kasvattaa sekä Etelä-Savon että Kymenlaakson alue-elinvoimaa, sillä summa suuntautuu elinkeinoelämän todellisiin kehityskohteisiin. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää sekä vastuullisuutta.

Kampuskaupunkien ja Xamkin kehittämisyhteistyössä asiantuntijaosaaminen suunnataan erityisiin, alueellisia painopisteitä tukeviin strategisiin projekteihin. Merkittävien aluevaikutusten takana onkin usein monialainen yhteistyö sekä vuosien jatkumo.

Ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntijuus kohdistuu suoraan soveltavaan kehittämiseen.

TKI

Xamk työllistää yli 900 henkilöä ja välillisesti jopa 1200

Kasvusuuntainen Xamk työllistää kaikkiaan 914 henkilöä ja on merkittävä alueellinen työllistäjä. Myös Xamkin tekemillä alueelle kohdistuvilla ostoilla sekä investoinneilla on välillinen vaikutus alueen työllisyyteen. Ostojen ja investointien kautta välillisesti työllistyneiden määrä kasvaa ostovoiman myötä. Keskimäärin kolme työllistynyttä henkilöä työllistää yhden lisää, joten Xamkin työllistävä vaikutus on välillisesti jopa 1200 henkilöä. 

 

 

Artikkelin lähteet: Timo Aro  (VTT, Aluekehittämisen Konsulttitoimisto MDI), Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen, Tilastokeskus Sijoittumispalvelu-tietokanta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (Talouspalvelun tilastot, Henkilöstöhallinnon tilastot, Hakijatilastot, Opiskelijatilastot, TKI ja palvelut)

Henkilöstö

Metsien arvo säilyy tuleville polville monialaista osaamista kehittämällä

Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Tutustu, millaisen puu- ja biotuoteosaamisen verkoston Xamk on luonut puunkäytön arvoketjua vahvistaakseen.

Lue lisää

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.