Teollisuuden, rakentamisen ja merenkulun vastuullisuudessa kyse on ympäristövaikutuksista ja turvallisuudesta. Tämä edellyttää päästöjen mittaamista, materiaalien testaamista sekä laaja-alaista teknologioiden, prosessien ja materiaalien asiantuntijaosaamista.

Mittaaminen on monessa asiassa kehittämisen perusta. Mittaamisella pyritään tuottamaan tehokkuutta ja tuottavuutta – mutta kestävään kehitykseen pyrkivässä maailmassamme keskitytään yhä vankemmin vastuullisuuteen, turvallisuuteen ja laatuun.  

Yli 30 vuoden kokemuksella Kotkassa toimivan KymiLabsin akkreditoidut mittaus- ja testauspalvelut pureutuvat teollisuuden ja merenkulun päästöjen mittaukseen sekä rakennusteollisuutta palveleviin betonitestauksiin ja betonin kuntotutkimuksiin. Palvelutarjoama ulottuu perustestaus- ja mittaustoiminnasta teollisuudelle tarjottaviin tutkimus- ja kehityspalveluihin ja uutta tietoa sekä hyötyä tuottavien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden tukemiseen (TKI). Kohteet ovat yllättävän monipuolisia, joten niin on oltava osaamisenkin. 

– Palvelemme suurta määrää eri kokoisia yrityksiä sekä suuria teollisuuden toimijoita alueellamme, mutta myös valtakunnallisesti. Tunnemme vastuullisuuskysymykset ja pidämme huolen niiden toteutumisesta yhdessä asiakkaittemme kanssa, sanoo KymiLabsin laadusta vastaava laboratorioinsinööri Anna Eskola ja toteaa organisaation aseman betonitestauksessa ja päästöjen mittaamisessa olevan vankka. KymiLabsissa suoritetaan esimerkiksi noin 2000 akkreditoitua puristuslujuustestiä ja noin 100 teollisuuden päästömittausta vuosittain.  Pystymme myös yhteistyössä kehittämään uusia toimintamalleja sekä tuotantotapoja tukeaksemme kestävää kehitystä ja turvallisuutta yhä paremmin.


Laboratorioinsinööri Anna Eskola työssään.

Päästömittaukset osana puhtaampien teknologioiden kehittämistä

– Autamme selvittämään ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia, laboratorioteknikko Marko Piispa johdattelee asiaan. Usein tehtävänä on selvittää teollisuustoimijan prosessien nykytila ja/tai uudistetun prosessin tai laitteiston haitallisten ympäristöpäästöjen määrä ja varmistaa, täyttyvätkö ympäristölupaehdot. Pyrkimys teollisuustoiminnan läpinäkyvyyteen sekä vastuullisuudesta viestimiseen edellyttää mitattua tietoa. Faktat ovat myös kilpailutekijöitä – ja voisi sanoa: itseasiassa tulevaisuuden toimintaedellytys. 

– Maailma on muuttunut parissa kymmenessä vuodessa kovaa vauhtia. Nykyään vaatimukset ovat aivan toiset. Tekniikka on kehittynyt valtavasti, mutta tietoa on myös enemmän, kertoo Piispa ja jatkaa:

– On asioita, joita aiemmin ei tehty ennen kuin oli pakko, mutta nyt yritysten kasvanut tietämys on saanut aikaan halun tehdä asioita entistä paremmin.

Päästö- ja prosessimittaukset antavat teollisuuslaitosten toiminnasta arvokasta tietoa. Teollisuuden päästömittauksilla selvitetään prosessien poistokaasujen sisältämät epäpuhtaudet ja niiden pitoisuudet. Mittausten avulla voidaan varmistaa toivotuissa raja-arvoissa pysyminen sekä paikantaa mahdollisia ongelmakohtia ja parantaa tehokkuutta. Marko Piispa toteaa: 

– Tehokkuus ja ympäristövaikutuksethan eivät sulje pois toisiaan. Kun yrityksen prosessit ovat vastuullisia, toiminnan tehokkuuskin on usein kunnossa. Me KymiLabsissa tuotamme tietoa tätä varten.

Marko Piispa kollegoineen päästömittauskohteessa.

Kun yrityksen prosessit ovat vastuullisia, toiminnan tehokkuuskin on usein kunnossa.  KymiLabsissa tuotamme tietoa tätä varten.

Tavoitteena meriliikenteen ekologinen kestävyys

Myös meriliikenteen kaasupäästöjen tutkimus on Xamkin vahvuuksia. Ammattikorkeakoulun KymiLabs-tutkimusyksikkö on osallistunut usean vuosikymmenen ajan laivamoottoreiden pakokaasupäästöjen seurantaan. Asia on erityisen ajankohtainen, sillä Euroopan komissio on laajentamassa päästökauppaa meriliikenteeseen, ja polttoaineiden hinnat ovat kohonneet ennätystasolle.  

Meneillään olevan MEPTEK-hankkeen toimenpiteillä pyritään parantamaan meriliikenteen ekologista kestävyyttä ja taloudellista kilpailukykyä. Päätavoitteena on saada mittausdataa käytössä olevien päästövähennystekniikoiden todellisesta tehokkuudesta. Pakokaasupäästöjen vähentäminen vaikuttaa suoraan myös ilmanlaadun paranemiseen sekä rannikkoväylien ja satamien lähiympäristön asuinterveyteen ja -mukavuuteen.  

Oleellista onkin paikallisten sidosryhmien vaatimusten, asenteiden ja mielipiteiden kuuleminen jo toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa. Tutkijoita, viranomaisia ja laivanvarustajia yhteen tuoneessa työpajassa keskusteltiin erityisesti päästökaupan tulevista muutoksista sekä Suomen erityisvaatimuksista päästösääntelyä kehitettäessä.

Edistämme meriliikenteen ekologista kestävyyttä ja taloudellista kilpailukykyä.

Pakokaasupäästöjen vähentäminen vaikuttaa ilmanlaadun paranemiseen sekä rannikkoväylien ja satamien lähiympäristön asuinterveyteen ja -mukavuuteen.

 

Hiilidioksidikovettaminen on betonitutkimuksen kuuma aihe

Rakentaminen on murroksen edessä kestävän kehityksen vaatimusten takia. Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä rakennusten ja infrastruktuurin rakentaminen kuluttaa lähes puolet maapallon raaka-aineista – ja rakentaminen tuottaa kolmasosan kaikista päästöistä. Erityisen ongelmallista on betonin raaka-aineena käytetyn sementin valmistaminen. 

Betonin valmistuksen ja hiilen sidonnan yhdistäminen onkin kasvava mielenkiinnon kohde eri puolilla maailmaa: jos tavanomainen sementti korvataan pienen hiilijalanjäljen omaavilla sideaineilla, lopputuotteen on mahdollista olla jopa hiilinegatiivinen, koska betoni jo sellaisenaan sitoo hiilidioksidia. 

BECO-hankkeessa kehitteillä on prosessi, jossa hyödynnetään teollisuudesta talteen otettua hiilidioksidia syöttämällä sitä suoraan betonimassan joukkoon. Kun hiilidioksidia sidotaan betoniin, toimii betoni hiilinieluna. Lisäksi menetelmä lujittaa betonia tavalla, joka mahdollistaa ympäristöä kuormittavan sementin käytön vähentämisen. 

Xamkin hallussa oleva patentti tarjoaa kansainvälisen ratkaisun hiilidioksidin talteenottoon. Tuotetuilla ratkaisuilla pyritään paikallisella tasolla edistämään paitsi Suomen myös Kymenlaakson hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Xamkin patentti tarjoaa kansainvälisen ratkaisun hiilidioksidin talteenottoon. Sitä voidaan hyödyntää myös betonin valmistuksessa.

Edistämme paitsi oman alueemme myös koko Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Testaamalla turvataan ihmishenkiä ja omaisuutta

Aivan perustyötä KymiLabsissa on materiaalien, kuten betonin lujuusominaisuuksien ja säänkestävyyden testaaminen eli viime kädessä turvallisuuden varmistaminen. Kestävyyden takaava laadunvalvontaketju lähtee suunnittelusta, rakenteisiin kohdistuvista tarpeista ja kohteen käyttötarkoituksesta. Lopputulos on monien asioiden summa ja valvontaa on tehtävä koko ketjun aikana betoniasemalla sekä itse työmaalla tapahtuva työ mukaan lukien.  

– Testaukset suoritetaan aina standardien mukaisesti ja kansainvälinen akkreditointi varmistaa tulosten maailmanlaajuisen hyväksyttävyyden, kertoo laboratorioinsinöörimme Anna Eskola. Laadukkaana ja riippumattomana toimijana KymiLabs on haluttu kumppani: 

– Laajat testauspalvelut ovat KymiLabsin vahvuus ja asiantuntevan tiimin kanssa on ollut helppo asioida, sanoo Lujabetoni Oy:n kehityspäällikkö Perttu Ruuska ja lisää:

– Betonitestauspalveluiden akkreditointi on meille ehdoton vaatimus.

Materiaalien, kuten betonin lujuusominaisuuksien ja säänkestävyyden testaamisella varmistamme rakennettavien kohteiden turvallisuutta.

Melukin on saastetta, jolta ympäristöä on suojeltava

Melusaaste on kasvava ongelma kaikkialla, mutta vasta viime vuosina se on otettu huomioon vakavana terveys- ja ympäristöhaittana. Meluselvitykset ja -mittaukset auttavat yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja suunnittelemaan esimerkiksi mihin ja miten meluisat kohteet on sijoitettava, jotta niistä on mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle. 
 
Mittausten ja mallinnusten perusteella laaditaan toimenpidesuositukset, jolla melua voidaan vähentää, kertoo laboratorioinsinööri Antti-Ville Heikkinen, joka on ollut mukana pilotoimassa tuoretta melumittauspalveluamme.

Meluselvitykset ja -mittaukset auttavat yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja suunnittelutyössä.

Tutustu melumittauspalveluumme >>

Onnittelut 30-vuotiaalle KymiLabsille!

Kestävät ja ympäristöä säästävät ratkaisut ovat korkeakoulumme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahva tavoite. Asiantuntijamme etsivät, testaavat ja kehittävät uusia tuotteita ja menetelmiä tai tuottavat tietoa esimerkiksi päätöksentekoa varten. 

KymiLabsin 30 vuotta betonitestausta ja päästömittauksia teollisuuden ja tutkimuksen palveluksessa on tarkoittanut muuttuvien vaatimusten seuraamista läheltä. Lähes yrittäjämäisellä omistautumisella työhönsä suuntautuvien asiantuntijoiden voimin toimiva KymiLabs on tiukasti kiinni alan kehittämisessä – ja pitää osaltaan huolta alueemme ympäristöturvallisuudesta jatkossakin. Tärkein missio on vastuullisen toiminnan tukeminen ja tulevaisuuden kilpailuedellytysten takaaminen.

KymiLabs on tiukasti kiinni alan kehittämisessä.

Vastuullisuuden edistäminen varmistaa alueen toimijoiden kilpailuedellytyksiä.

Lisätietoa

Päästöjen tarkkailusta määrätään ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristöluvassa. Ympäristönsuojelulain nojalla annetussa asetuksessa suurille polttolaitoksille on määrätty ilmaan johdettavien epäpuhtauksien jatkuvatoimisia päästömittauksia (LCP).

Tämän lisäksi teollisuuden toimintaa säätelevät useat päästöihin liittyvät direktiivit, laadunvarmistusstandardit ja muut viranomaisvelvoitteet.

Päästömittauksia tehdään usein vaativissa olosuhteissa, joissa muun muassa kylmyys, kuumuus, pölyisyys ja valaistus aiheuttavat merkittäviä haasteita. Päästömittaajien kokemusperäinen tieto on oleellista arvioitaessa näytteenoton häiriöiden vaikutusta mittaustulokseen. 

Xamkin Metsä, ympäristö ja energia TKI-vahvuusalalla kehitetään kehitetään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden tarpeisiin. 

Erityisosaamistamme ovat biotuote- ja kuitutekniikka, jätevesien puhdistus, ympäristöturvallisuus, puun modifiointi sekä energiatekniikka. Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 400 yrityksen kanssa.

Lue lisää Kymilabsin toiminnasta Xamk READista >> 

Vahvuusalan vuosijulkaisu >> 

MEPTEK, rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaanliitto, EAKR-rahasto.
BECO, rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahasto

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.