Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on Etelä-Savon ja Kymenlaakson yritysten, tutkimuslaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden vahva kumppani. Tuemme yrityksiä menestymään, synnytämme uutta yrittäjyyttä ja vastaamme niin alueellisiin kuin globaaleihin haasteisiin.

Vaikuttavuus on toimintamme ydin

Kampuskaupunkiemme Kouvolan, Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan tutkimusinfrastruktuurit palvelevat suoraan alueen yrityksiä. Kehitämme muun muassa uudenlaista logistiikkaa, kestävää kiertotaloutta, kyberturvallisuutta ja digitaalisia liiketoimintaratkaisuja.

Olemme edelläkävijä öljyntorjunnassa, puukuidun käsittelyn prosesseissa ja käyttäjälähtöisessä muotoilussa. Teemme yhdenvertaisuuteen tähtäävää nuorisotutkimusta ja kehitämme ympäristöturvallisia ratkaisuja kasvaville toimialoille.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme haluaa uudistaa Kaakkois-Suomen elinvoimaisuutta. TKI-toiminnan vaikuttavuusmalli ja sen kolme kulmakiveä ohjaavat ja suuntaavat työtämme. Vaikuttavuutemme kulmakiviä ovat ympäristö ja kestävyys, ihminen ja käyttäjälähtöisyys sekä yrittäjyys ja korkea lisäarvo.

Erityisosaamistamme ovat digitaalinen talous, kestävä hyvinvointi, merenkulku ja logistiikka sekä metsä, ympäristö ja energia.

Tutkimusyksiköt vastaavat työelämän tarpeisiin

Yksitoista tutkimusyksikköämme vahvistavat kukin omalla erityisosaamisellaan maakuntiemme elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia. Asiantuntijamme etsivät, kokeilevat ja kehittävät uusia tuotteita ja palveluita tai tekevät tutkimusta yritysten ja työelämän tarpeisiin. Tutkimusyksiköissä ja laboratorioissa tuotetaan myös monipuolisia mittaus- ja analysointipalveluita sekä asiantuntijapalveluita.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja aktiivinen yhteistyö kumppaneidemme kanssa on toimintamme kivijalka. Huippuosaamisemme palvelee myös Suomen suurimpia yrityksiä ja vientiteollisuutta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuo alueelle uusinta tietämystä ja asiantuntijoita paitsi laajojen kansallisten kumppanuusverkostojen, myös kansainvälisten tutkimuskonsortioiden kautta. Hankejatkumoiden kautta tieto ja osaaminen kumuloituvat, jolloin vaikuttavuus on yksittäistä hanketta vahvempi.

Kohti kestävää kasvua

Osaamisellamme on keskeinen rooli maakuntien kestävyysloikassa. Kehitämme uutta lisäarvoa tuovia ratkaisuja erilaisista näkökulmista ja eri toimialoilla.

Kärkiosaamisemme tukevat maakuntien strategisia painopistealueita ja hyödyntävät alueen vahvuuksia. Kehitämme käyttäjälähtöisiä palveluita ja tuotteita kestävän kehityksen ja menestyvän liiketoiminnan edistämiseksi.

Logistiikan osaamiskeskittymä Kouvolassa, Kuitulaboratorio Savonlinnassa ja EcoSairila Mikkelissä ovat esimerkkejä kumppanuuksia ja asiakkuuksia yhdistävistä ekosysteemeistä. Smart Campus Kotkan Kantasatamassa, digitaalisen tiedonhallinnan Memory Campus Mikkelissä ja kiertotalouteen keskittyvä Hyötyvirta Kouvolassa kehittyvät lähitulevaisuudessa ympäristöiksi, joissa tutkimus ja kehitys linkittyy luontevasti yritystoimintaan.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tukee alueellisten kehittämisstrategioiden lisäksi myös kansallisia ja kansainvälisiä kestävän kasvun ja vihreän siirtymän ohjelmia.

Korkeakouluna hyödynnämme tutkimuksen ja kehittämisen tuomaa tietoa opetuksessa. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetyönsä yrityksille tai suorittaa harjoittelunsa osana TKI-hankkeita.

Laaja julkaisutuotantomme tuo tutkimus- ja kehittämistoiminnan uusimman tiedon ja hyvät käytännöt alueen toimijoiden työkaluiksi oman toiminnan kehittämiseen.

Vaikuttavuus rakentuu yhteistyössä

Tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on saada aikaan positiivista muutosta ja mahdollisimman pysyviä vaikutuksia ja hyötyjä eli vaikuttavuutta. Laajat aluekehitysvaikutukset konkretisoituvat usein pitkällä aikajänteellä ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on monen tekijän summa. Toisaalta se konkretisoituu uusien yritysten ja työpaikkojen määrässä, toisaalta ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa.

Xamkissa tutkimus- ja kehittämistoimintaa mitataan ja arvioidaan systemaattisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Vahva osaaminen niin projektin- kuin laadunhallinnassa tukee kehittämistyön vaikuttavuutta. Yhteistyö koulutuksen ja yrityskentän kanssa varmistaa sen, että tieto saadaan käytäntöön.

Työmme kannalta ratkaisevaa on pohtia yhteistyössä alueen vaikuttajien kanssa, mitä tutkimuksella tai kehittämisellä halutaan saada aikaan. Mikä on se yhteiskunnallinen ongelma, jota haluamme ratkaista? Kenen kanssa ja kenelle tätä muutosta tehdään? Millä konkreettisilla toimilla tuemme alueen elinvoimaa parhaiten sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä?

Näihin kysymyksiin haemme vastauksia yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Lisää vaikuttavuudesta Xamk READissa, artikkelin lopussa lisää lukuvinkkejä!

Vaikuttavuus ei synny tyhjiössä, siihen tarvitaan yhteistyötä, verkostoja ja pitkäjänteisyyttä.

 

 

Metsien arvo säilyy tuleville polville monialaista osaamista kehittämällä

Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Tutustu, millaisen puu- ja biotuoteosaamisen verkoston Xamk on luonut puunkäytön arvoketjua vahvistaakseen.

Lue lisää

Jos Xamkia ei olisi, se pitäisi keksiä

Tuoreet tunnusluvut kertovat Xamkin aluevaikutuksesta. Aluekehittämisen johtava asiantuntija Timo Aro (MDI) pitää Xamkin merkitystä ratkaisevana.

Lue lisää

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.