Merkittävä osa kehityksestä ja kasvusta perustuu tutkimus- ja kehitystyöhön. Tässä meillä on alueellamme aivan keskeinen rooli – hankkeidemme kautta voimme varsin nopeallakin syklillä olla tuomassa muutosta.

Avoin ammattikorkeakoulumme on ollut Suomen laajin jo useana vuonna peräkkäin ja näin tarjonnut erittäin laajalle joukolle mahdollisuuden päivittää osaamistaan korkeakoulutasoisella opetuksella ilman pääsykokeita.

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen

Ammattikorkeakouluna tehtävänämme on koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla edistää etenkin toiminta-alueemme elinvoimaa ja hyvinvointia.

Koulutuksella kasvatamme osaamista niin toimintamaakunnissamme kuin koko Suomessakin. Tältä osin ensimmäinen raportointivuotemme 2018 oli monella tavoin ennätysten vuosi. Opiskelijamme suorittivat ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja yhteensä 1 788, joka on suurin vuosikohtainen tuloksemme.

Tutkintojen tuottamisen ohella jatkuva oppinen on osaamisen kasvattamisessa äärimmäisen tärkeää. Avoin ammattikorkeakoulumme teki huikean ennätyksen, kun opintosuoritusten määrä nousi yli 27 000 opintopisteen. Avoin ammattikorkeakoulumme on ollut Suomen laajin jo useana vuonna peräkkäin ja näin tarjonnut erittäin laajalle joukolle mahdollisuuden päivittää osaamistaan korkeakoulutasoisella opetuksella ilman pääsykokeita.

Merkittävä osa kehityksestä ja kasvusta perustuu tutkimus- ja kehitystyöhön. Tässä meillä on alueellamme aivan keskeinen rooli – hankkeidemme kautta voimme varsin nopeallakin syklillä olla tuomassa muutosta. Tässä valossa on ilahduttavaa, että myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme jatkoi voimakasta kasvuaan ja oli ammattikorkeakoulukentällä Suomen suurin.

Toimintamme vaikutukset ulottuvat maakuntiemme ulkopuolelle, sillä hanketoiminnassa tehdään laajaa kansallista yhteistyötä ja alumnimme sijoittuvat työelämään eri puolille Suomea. Haluamme tulevaisuudessa vaikuttaa entistä enemmän myös kansainvälisesti, ja sen eteen teemme kovasti työtä esimerkiksi kansainvälisen hanketoiminnan, koulutusviennin ja työperäisen maahanmuuton saroilla.

Viime vuonna käynnistimme strategisen yhteistyön toiminta-alueemme toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kanssa. Vuonna 2019 jatkamme tiiviisti yhteistyön kehittämistä heidän ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Olemme nyt ottaneet myös aiempaa suuremman roolin koko Kaakkois-Suomen elinvoiman kehittämisestä ja kutsuneet tähän työhön mukaan myös muut alueella merkittävästi toimivat korkeakoulut.

Pyrimme tällä käynnistämään prosessin, jonka lopputuloksena yhä useampi opiskelija ja henkilökuntamme jäsen perustaisi menestyvän yrityksen, nykyiset yritykset suuntautuisivat enemmän kasvun tielle, kasvuyritykset saisivat entistä paremmin tukea korkeakouluilta, ikääntyvät yrittäjät löytäisivät liiketoiminnalleen jatkajan ja maahanmuuttajat työllistyisivät ja alueelle suuntautuisi yhä enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

Nämä haasteet eivät ole millekään korkeakoululle vieraita ja olemme kaikki niistä jokaiseen jo jollain tapaa vastanneet – ehkä hyvinkin menestyksekkäästi. Kaikkea ei kuitenkaan varmasti ole vielä tehty ja se, minkä joku toinen on menestyksellisesti ratkaissut, voi olla toisella vasta kehittymässä.

Yhdessä ja yhteistyöllä pystymme konkreettisesti ja osin varsin nopeastikin vaikuttamaan Kaakkois-Suomen kehitykseen. Väestöennusteet eivät ole maakunnillemme kannustavia, mutta meitä ei suinkaan ole tuomittu häviämään. Tekemällä asiat paremmin, voimme luoda yrityksille paremmat edellytykset, tuottaa parempia osaajia ja kääntää sekä työpaikkojen määrää että niihin tarjolla olevien osaajien määrää kasvuun.

Mielenkiintoisia tehtäviä siis riittää. Kiitän henkilökuntaa ja opiskelijoita erittäin hyvistä tuloksista! Jatkamme vastuullista työtämme ja tartumme vastuullisesti haasteisiin ja kehityskohteisiin myös tänä vuonna.

Heikki Saastamoinen
toimitusjohtaja, rehtori

Xamkin vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus on strateginen valintamme. Haluamme tuoda vastuullisuuden osaksi arkeamme, niin työntekoon kuin opiskeluunkin. Työkaluna tässä työssä käytämme vastuullisuusohjelmaa, jossa on huomioitu korkeakoulumme strategia ja arvot. Ensimmäiset ohjelman mukaiset vastuullisuuden tuloksemme voit nyt lukea tästä raportista!

Profiloidumme hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi, joka kantaa vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Vastuullisuus on myös yksi Xamkin viestinnän kolmesta strategisesta kärjestä.

Kolme vastuullisuuslupausta

Xamkin vastuullisuusohjelma rakentuu kolmesta lupauksesta:

 • Vastuullisuus on osa arkeamme.
 • Pidämme huolta.
 • Teemme työtä huomisen hyväksi.

Jokaisella lupauksella on kolme teema, joille on valittu seurantakohteita. Vastullisuusohjelmaamme on visualisoitu oheiseen kuvaan – tutustua tästä vastuullisuusohjelmaan!

Vastuullisuuden tuloksista raportoidaan jatkossa vuosittain tällä verkkosivustolla.

Tutustu myös Xamkin strategiaan 2018–2030.

Vastuullisuus on osa arkeamme

Tavoitteenamme on, että vastuullisuus näkyy kampuksillamme henkilökunnan, opiskelijoiden ja asiakkaiden jokapäiväisessä elämässä. Toteutamme vastuullisuutta yhdessä. Käytössä on WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä ja tarjolla vastuullisuuskoulutusta. Hyödynnämme toiminnassamme tehokkaasti digitalisaation tuomat kehitysmahdollisuudet.

Kehitämme kampuksiamme pitkäjänteisesti lähtökohtana käyttäjien tarpeet. Perusedellytyksenä on turvallinen, esteetön ja saavutettava työ- ja opiskeluympäristö. Kaikilla kampuksilla on joutsenmerkkikelpoiset ravintolat.

Haluamme varmistaa vakaan talouden ja hyvän hallinnon avulla hyvät toimintaedellytykset ja toiminnan kehittämismahdollisuudet. Laatukulttuurimme takaa jatkuvan kehittämisen ja sen myötä hyvät tulokset.

Teemme kestäviä valintoja

Haluamme antaa henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja päivittäin. Kaikilla kampuksilla on käytössä Green Office -ympäristöjärjestelmä, jota Green Office -tiimit käyttävät ohjatessaan kampusten arkea vastuullisempaan suuntaan. Seurantakohteita ovat sähkön, lämmön, jäähdytyksen, veden ja paperin kulutus sekä jätteeen määrä, työmatkaliikkuminen ja henkilöstön ympäristötietoisuus.

Green Office -pilottina toiminut Kotkan kampus on kerännyt mittaritietoa vuodelta 2018, muut aloittavat raportoinnin vuodesta 2019. Vuonna 2018 Kotkan kampuksen sekajätteen määrä väheni 7,7 %:lla. Sähkön, lämmön ja paperin kulutus nousivat hieman. Muiden kampusten tuloksia saamme vuoden 2019 raporttiin.

Yksi strategiamme läpileikkaavista teemoista on digitalisaatio, joka osaltaan edistää toiminnan vastuullisuutta ja yhdenvertaisuutta. Vuoden 2019 tavoitteena on laatia Xamkille digitalisaation tiekartta ja toimenpideohjelma.

Lue tulosanalyysi 2018 Nextistä!

Tuloksia seurantakohteista

Xamk sitoutui Green Officeen

Liityimme maaliskuussa 2017 WWF Green Office -verkostoon. Tämä oli ensimmäinen konkreettinen askel uuden ammattikorkeakoulun vastuulisuustyössä. Pilottina toimi Kotkan kampus ja vuonna 2018 muut kampukset aloittivat ympäristöohjelman laatimisen.

Sitoutuminen kestävään kehitykseen on linjattu strategiassamme. Kestävän kehityksen tavoitteet ja teemat päätettin vastuutullisuustyöryhmässä osana vastuullisuusohjelmaa, joka valmistui vuonna 2018.

Lue Riitta Leviäkankaan artikkeli Next-lehdestä!

Ympäristöohjelmat

WWF Green Office -ympäristöohjelma

Mittaritietoa Kotkan kampuksesta

Seurantakohteina ovat sähkö, lämpö, jäähdytys, vesi, kierrätys ja jätteet sekä paperin kulutus. Vuoden 2018 raporttiimme emme vielä saaneet tietoa kaikista kampuksistamme emmekä kaikista mittareista. Kattavat tiedot kootaan vuoden 2019 raporttiin.

Green Office -tilastot 2017 ja 2018
KULUTUSTIETOJA KOTKASTA
2017 2018
Sähkö, kWh 1 499 070 1 514 700
Lämpö, kWh 3 269 900 3 317 00
Paperin kulutus, arkkia 478 113 485 269
Sekajäte, kg 72 310 66 780

Kestävä kehitys on tiedon ja usein myös tunteiden asia

Yhteisöpedagogikoulutukseemme sisältyy ajatus ihmisen halusta toimia paremman maailman, ihmisyyden ja ympäristön puolesta. Kuinka tulevat yhteisöpedagogit saisivat tulevassa työssään esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen 17 pää- ja 169 alatavoitetta koskevat tiedot omaksuttavammiksi ja siirtymään toiminnaksi? Tiedon omaksuminen edellyttää empatiakykyä ja eri olosuhteissa elävän ihmisen tilanteen ymmärtämistä.

Nämä haasteet ohjasivat kehittämään kestävän kehityksen oppituntipelin, jonka avulla tulevat ammattilaiset voivat käsitellä nuorten kanssa haastavia ja monitahoisia kysymyksiä ja lopulta vaikuttaa nuorten omiin elintapoihin ja valintoihin.

 Lue Laura Hokkasen artikkeli ReAD-lehdestä!!

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat Xamkin omistamat autot, julkinen liikenne matkustamisessa, etätyö ja etätyövälineet sekä xamkilaisten ympäristötietoisuus. Green Office -ohjelmaan määritellään näille seurantakohteille  toimenpidetavoitteita vuosittain.

¹ Xamkin CAF-itsearviointi 2017, asteikko 1–5
² Green Office -indikaattori, mittaus alkaa 2019
KULUTUSTIETOJA KOTKASTA
2017 2018
Ympäristötulokset-väittämän keskiarvo¹ 2,19
Työntekijöiden ja opiskelijoiden ympäristötietoisuus²

Digitalisaatio-osaamisen edelläkävijäksi

Xamk haluaa olla Suomen ammattikorkeakoulujen digitalisaatio-osaamisen edelläkävijä.

Tavoitteena on digitalisaation tehokkaan hyödyntämisen avulla

 • uudistaa asiakaslähtöisiä toimintatapoja sekä vahvistaa alueellista kehitystä ja kilpailukykyä
 • edistää koulutustarjonnan kansainvälistymistä ja saavutettavuutta
 • tehostaa Xamkin ydintoimintoja: opetuksen ja hallinnon tukipalveluja, opetusta sekä palvelu- ja TKI-toimintaa
 • lisätä asiakastyytyväisyyttä
 • laajentaa henkilökunnan ja opiskelijoiden digitalisaatio-osaamista.

Xamkiin perustettiin vuonna 2018 digitalisaatiojohtaja Jarmo Siltasen vetämä ohjausryhmä, joka laati digitalisaation tiekartan ja toimenpideohjelman vuosille 2018–2030. Digitalisaation tiekarttaprosessiin osallistettiin laajasti henkilöstöä, kaikkiaan noin 200 xamkilaista. Prosessista nousi esille neljä pääteemaa, jotka tullaan toteuttamaan Xamk digitie -kehityshankkeena.

Teemat ovat:

 • robotisaatio, tekoäly ja algoritminen päättely
 • tulevaisuusorientoitunut osaaminen
 • digitaalinen kokeilukulttuuri
 • paikkariippumaton toiminta.

Verkkokauppiaiden valmennusta

Etelä-Savon yrittäjien myynnin monikanavaisuutta tuettiin verkkokaupan kasvuohjelmalla POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi. Hanketoimijoina olivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Xamk.

Lue Heli Aaltosen artikkeli kolmen yrittäjän kokemuksista ReaD-lehdestä!

Ensiaskeleita robotiikkaan

Kymmenen opiskelijaamme lähti lehtori Katriina Vesalan kanssa rohkeasti mukaan Starian tarjoamaan ohjelmistorobotiikan oppimisympäristöön, StaRPA Academyyyn.

Lue Katriina Vesalan artikkeli Next-lehdestä!
Ohjelmistorobotiikkaan ohjasivat Katriina Vesala (ed. vas.) sekä Merja Fischer, Heta Ritanen ja Joonas Kemppainen Stariasta. Opiskelijoista mukana olivat Sakari Vanha-Similä, Kaisu Ahonen, Jouni Lapinkangas, Arttu Ahola, Marko Vesala ja Merja Hietanen.

Kampuksemme ovat käyttäjiä varten

Tavoitteenamme on luoda tarkoituksenmukaiset, toimivat ja viihtyisät kampukset. Tarkoituksenmukaiset tilat tukevat opiskelua ja niitä voi – rakennusten ominaispiirteet huomioiden – muokata toimintojen ja tarpeen mukaan.

Kampusten turvallisuutta parannettiin vuonna 2018 erilaisten turvallisuuskoulutusten ja -harjoitusten avulla. Myös opiskelijoiden turvallisuuskäytänteitä kehitettiin ja xamkilaiset saivat uudet sovellukset turvallisuuspoikkeamista ja hätätilanteista ilmoittamista varten.

Henkilöstön ja opiskelijoiden tietoturvaosaaminen on jatkuvan seurannan kohde.Tietoturvaohjeita on laadittu henkilöstölle, opiskelijoille, ylläpitäjille sekä mobiililaitteita varten. Myös lyhyitä tietoturvaopastuksia tehdään ajoittain. Asiantuntijat kartoittavat tietoturvan tilaa jatkuvasti ja tulosten pohjalta sitä kehitetään edelleen.

Lue tulosanalyysit 2018 Nextistä!

Tuloksia seurantakohteista

Kotkaan uusi kampus 2023

Kotkan kaupunki, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Xamk allekirjoittivat syksyllä 2018 aiesopimuksen Xamkin uuden Kotkan kampuksen, Kotkan kaupungin tapahtumakeskuksen ja Kotkan-Haminan seudun yrityskeskuksen toteuttamiseksi Kotkan Kantasatamaan. Kantasatamasta on tulossa kaupungin, korkeakoulun, yritysten, elinkeinokehittämisen ja asukkaiden yhteistyön alusta, joka vahvistaa Kotkan profiilia arvostettuna korkeakoulukaupunkina.

Kokeillen kohti uutta kampusta

Uuden kampuksen toimintamallia on suunniteltu yhdessä henkilökunnan, opiskelijoiden, kotkalaisten ja työelämän edustajien kanssa muun muassa syksyn 2017 työpajoissa. Pajoista saatiin Master plan -suunnitelmaan ideoita ja ajatuksia, joita voisi kokeilla jo nykyisellä kampuksella ja Kotkan keskustassa sijaitsevassa yhteistyötilassa uutta kampusta varten. Yksi ehdotuksista oli yhteisöllisyyden ja kestävän liikkumisen kokeilu, joka toteutettiin syyskuussa 2018 liikunnallisena kampustapahtumana.

Lue Anja Härkösen ja Nicole Kahilan artikkeli Next-lehdestä!

Kotkan uuden kampuksen suunnitelun pohjaksi valittiin keväällä 2019 Kuori-vaihtoehto, jonka on suunnitellut työryhmä Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy. Lue lisää mediatiedotteesta!

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat kampustyöryhmät sekä korjaus- ja uudisrakentaminen.

¹ Työyhteisön kehittämiskysely työntekijöille, asteikko 1–5
² Kiinteistöpalvelujen tilastot 2017 ja 2018
TOIMIVAT JA VIIHTYISÄT KAMPUKSET
2017 2018
Työskentelyolosuhteet¹ 3,86 3,94
Kiinteistöjen käyttökulut, Me² 11,18 11,24

Ergonomia sai hyvät arviot

Vuosina 2017 ja 2018 työskentelyolosuhteiden kokonaiskeskiarvo oli noin 3,9. Parannusta edellisiin vuosiin tapahtui eniten Työpisteeni ergonomia on kunnossa -kysymyksen keskiarvossa: vuonna 2018 keskiarvo oli 4,0 ja edellisvuonna 3,8.

Huonoin keskiarvo Työskentelyolosuhteet-osiossa oli väittämässä ”Työympäristöni fysikaaliset tekijät (esim. ilmanvaihto, lämpötila, vedottomuus) ovat kunnossa”. Keskiarvo oli kuitenkin kasvanut 3,6:een edellisvuodesta, jolloin keskiarvo oli 3,4.

Vuosittaisen työyhteisön kehittämiskyselyn väittämiin vastataan asteikolla 1 = ei kuvaa lainkaan, 2 = kuvaa melko huonosti, 3 = kuvaa jotenkuten, 4 = kuvaa melko hyvin, 5 = kuvaa erittäin hyvin, 0 = en osaa sanoa, joka on poistettu keskiarvolaskennasta.

Vähennyskohteena ruokahävikki ja kertakäyttöastiat

Xamkin ravintolapalvelut panostaa ruokahävikin vähentämiseen. Ravintoloissa on säännöllisesti teemaviikkoja ja hävikkiprojekteja, ja myös lajittelukäytäntöjä parannetaan jatkuvasti. Lisäksi tarjolla on tähderuokaa edullisin hinnoin 15 minuuttia ennen lounasajan päättymistä kaikissa ravintoloissa. Aktiivinen viestiminen näistä toimenpiteistä tukee ruokahävikin pienentämistä.

Ruokahävikkiä myös mitataan biojätetilastoista vuositasolla. Kotkan kampuksen biojätemäärä vuonna 2017 oli 17 700 kg ja 20 320 kg vuonna 2018. Yhtenä syynä biojätemäärän kasvamiseen on tuotantohävikin lisääntyminen edullisempien, luullisten elintarvikeostojen ja biohajoavien kertakäyttömukien myötä. Mikkelin kampuksen ravintoloissa biojätemäärät ovat laskeneet ravintola Kasarminassa 6 680 kg ja ravintola Tallissa 1 680 kg vuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen. Ravintola DeXin biojätemäärä oli kasvanut 470 kg vuositasolla. Kouvolan ja Savonlinnan kampusten ravintoloiden biojätteen osalta ei saatu vielä vastuullisuusraportointiin seurantatietoja

Kaikilla kampuksilla käytetään ainoastaan biohajoavia kertakäyttöastioita, joiden käyttöä vähennetään kahvin hinnoittelun avulla. Esimerkiksi omaa KeepCup -mukia käyttämällä tai posliinikupista juomalla saa kahvin edullisemmin. Vuonna 2017 ja 2018 kertakäyttöastioiden kokonaisostomäärät kasvoivat vielä johtuen ravintolan Kaaren ja ravintola Stadiumin liittämisestä osaksi Xamkin ravintolapalveluita. Biohajoavien kertakäyttöastioiden ostomäärät 32 467 euroa vuonna 2018 ja edellisvuonna 27 104 euroa.

 

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki opastaa ympäristön kannalta parempiin ostopäätöksiin. Saadakseen Joutsenmerkin on tuotteen tai palvelun täytettävä tiukat, ympäristöön, terveyteen ja laatuun painottuvat vaatimukset

Mittaritietoa

Seurantakohteina ravintoloiden vastuullisuudessa ovat joutsenmerkkikelpoiset ravintolat, kotimaisuus, lähiruuat ja Portaat luomuun -ohjelma. Xamkilla on 7 omaa ravintolaa kaikilla neljällä kampuksellaan: Junnu Kotkassa, Paja Kouvolassa, Kaari Savonlinnassa sekä DeXi, Kasarmina, Stadiumi ja Talli Mikkelissä.

Luomutuotteet Xamkin kaikissa ravintoloissa

 • luomuporrastuotteita 13–23 kpl/ravintola riippuen ravintolan porrastasosta
 • yksittäisiä luomutuotteita käytössä noin 30 erilaista

Elintarvikkeiden kotimaisuusaste vuonna 2018 oli noin 67 % tavarantoimittajien vuosiostotilastojen mukaan.

Joutsenmerkkikelpoisia ravintoloita ovat Talli, Kasarmina ja DeXi Mikkelissä. Alla näiden ravintoloiden lämmön, sähkön ja veden kulutustietoja.

Xamk kiinteistöpalvelujen tilastot 2017 ja 2018
LÄMMÖN KULUTUS, MWh
2017 2018
Ravintola Talli 350 377
Ravintola Kasarmina 213 241
Ravintola DeXi 88 100
 
SÄHKÖN KULUTUS, kWh
2017 2018
Ravintola Talli 179 940 174 682
Ravintola Kasarmina 156 155 145 442
Ravintola DeXi 54 458 54 060
VEDEN KULUTUS, m³ 2017 2018
Ravintola Talli 1 012 966
Ravintola Kasarmina 560 560
Ravintola DeXi 153 145

 

Varautumista kriiseihin

Vuoden 2017 alussa fuusion myötä syntynyt Xamk perusti jo samana vuonna kriisiryhmän sekä kampuskohtaiset turvallisuustyöryhmät. Edellisvuoden lopussa taloon oli palkattu turvallisuuspäällikkö Jussi Jokivaara käynnistämään yhteistä turvallisuustoimintaa.

Rehtorivetoinen kriisiryhmä sai koulutusta ja harjoitteli myös käytännössä kriiseihin varautumista ja kriisiviestintää. Turvallisuustyöryhmien vastaavat koulutukset ja harjoitukset olivat vuorossa vuonna 2018. Ryhmien toiminnan tueksi hankittiin mobiilikäyttöinen uhka- ja erityistilannejärjestelmä Secapp, jonka avulla henkilökunta voi tehdä nopeasti hälytyksen. Lisäksi henkilöstö ja opiskelijat saivat käyttöönsä sovelluksen turvallisuuspoikkeamien ilmoittamista varten.

Kaikki turvallisuus- ja kriisiohjeet löytyvät henkilöstön ja opiskelijoiden intraneteistä.

Tuloksia

Turvallisuuden liittyviä seurantakohteita ovat turvallisuus, työsuojelu, tietosuoja ja tietoturva sekä saavutettavuus, esteettömyys ja ergonomia.

Turvallisuuden ja työsuojelun tilastot 2017 ja 2018
TURVALLISUUS
2017 2018
Tietosuojapoikkeamat 4
Turvallisuushavaintoilmoitukset 24
Työtapaturmat 9 16

Varmistamme vakaan talouden ja hyvän hallinnon

Vuosi 2018 oli toinen kokonainen toimintavuotemme vuoden 2017 alussa tapahtuneen fuusion jälkeen. Tilikaudella toiminnan päälinjat pysyivät ennallaan. Yhtiörakenteessa, toimipaikoissa, koulutusvastuissa tai muissa vastaavissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Tuloksen näkökulmasta vuosi 2018 sujui lähes suunnitellusti. Tilikauden voitto 376 000 euroa oli vain hieman alle budjetin. Valtiolta saatava perusrahoitus oli samalla tasolla kuin vuonna 2017 eli noin 55 miljoonaa. Vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erittäin hyvällä tasolla: omavaraisuusaste oli 71,4 % ja maksuvalmius 1,9.

Vuoden 2019 tuloksesta ennustetaan selkeästi tappiollista. Valtiolta saatava perusrahoitus vähenee noin miljoonalla vuoteen 2018 verrattuna ja samaan aikaan panostamme voimakkaasti strategisten tavoitteiden kannalta tärkeisiin toimintoihin.

Xamk haluaa ympäristöasioiden saavan entistä enemmän painoarvoa hankintatoiminnassaan. Tavoitteenamme on varmistaa, että hankittavan tavaran tai palvelun tuottamisessa noudatetaan työelämän perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Tämä työ on alussa ja vuonna 2019 pilotoidaan vastuullisuusliitteen käyttöönottoa.

Vuonna 2018 käynnistyi myös valmistautuminen ulkoiseen auditointiin, joka joka on oppimisprosessi koko organisaatiollemme ja läpäistynä vahva osoitus toimintamme laadusta. Toimimme laatujärjestelmämme mukaisesti ja päivitimme siihen kuuluvia menettelytapoja arviointi- ja palautiedon perusteella. Vahvistimme edelleen palautetiedon keruuta sidosryhmiltämme.

Lue tulosanalyysit 2018 Nextistä!

Tuloksia seurantakohteista

Hankintojen Xamk – tuhansia mahdollisuuksia vaikuttaa

Julkisten hankintojen vastuullisen kehittämisen tulisi edetä ympäristön suojelun, sosiaalisten ongelmien vähentämisen ja työelämän perusoikeuksien turvaamisen rintamilla. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut hankintalaki antaa hankintayksiköille mahdollisuuden asettaa ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita kumppaneilleen. Näistä kuitenkin vain ympäristöön sekä talousvastuuseen on aidosti keskitytty.

Lue Satu Sirkiän artikkeli Next-lehdestä!

Mittaritietoa

Hankintapalvelujen tilastot 2018
Tietojen kerääminen käynnistyi vuonna 2018.
VASTUULLISET HANKINNAT
2018
ILO:n perussopimukset huomioivien tarjouspyyntöjen määrän kehitys, kpl 0
Ympäristöasiat huomioivien hankintojen osuus hankinnoista, % 32
Investointien toteutuminen investointisuunnitelman mukaisesti, % 80

Mittaritietoa

Talouteen liittyvien seurantakohteiden tuloksia.

Tilinpäätös 2017 ja 2018
TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS
2017 2018
Liikevoitto, euroa 614 273 1 693 804
Liikevoitto-% 0,0 2,2
Oman pääoman tuotto-% 3,5 6,7
Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,5 1,5
Tilikauden tulos, euroa 633 335 376 472
TOIMINNAN JATKUVUUS 2017 2018
Omaavarisuusaste, % 72,4 71,4
Maksuvalmius (Quick ratio) 2,3 1,9

Langat yhdistyvät johdon katselmuksessa

Xamkissa ylimmän johdon pitämien katselmusten tavoitteena on arvioida yksiköiden toimintaa sekä tukea itseohjattua kehitystyötä. Katselmuksessa käsitellään yksiköiden toimintaa ja tuloksia tunnuslukujen ja laatupalautteiden avulla. Lopuksi sovitaan kehittämistoimenpiteistä.

Vuoden 2018 katselmuksessa rehtori Heikki Saastamoinen esitteli uuden strategian tarkennettuja tavoitteita vuosille 2018–2022. Lisäksi käytiin keskustelua tuloksista keskeisten tuloskorttimittareiden pohjalta ja tarkasteltiin työyhteisön kehittämiskyselyn tuloksia ja koulutusaloilla myös opiskelijapalautteita.

Lue Marjo Nykäsen artikkeli Next-lehdestä!

Näin varmistamme laadukkaan toiminannan Xamkissa

 • Strategian mukainen laatupolitiikka
 • Sujuvat prosessit ja selkeät ohjeistukset
 • Avoin ja vuorovaikutteinen laatukulttuuri
 • Vaikuttava arviointi- ja palautejärjestelmä
 • Työyhteisön kehittämiskysely

Pidämme huolta

Pidämme huolta

Arki korkeakoulussamme sujuu ja saavutamme tavoitteemme, kun opiskelijat ja henkilökunta voivat hyvin. Haluamme myös olla hyvä kumppani ulkoisille sidosryhmillemme niin, että yhteistyö on hedelmällistä kaikille osapuolille ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Tarjoamme kehittyvän, uutta tietoa luovan ja osallistavan korkeakouluyhteisön, jossa niin opiskelijat, henkilökunta kuin ulkoiset verkostommekin voivat olla mukana luomassa tulevaisuutta. Toimimme ja viestimme avoimesti ja näkyvästi.

Töihin on mukava tulla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on asettanut vastuullisuus­ohjelmansa yhdeksi tavoitteeksi henkilökunnan hyvinvoinnin. Haluamme, että Xamkiin on mukava tulla töihin.

Hyvinvointiin liittyy yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus sekä oman osaamisen kehittäminen. Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet lisäävät olennaisesti työtyytyväisyyttä, jota arvioidaan vuosittain työyhteisön kehittämiskyselyn avulla. Myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista arvioidaan vuosittaisessa kyselyssä. Vuoden 2018 kyselyssä tasa-arvon todettiin pysyneen hyvänä ja jopa hiukan parantuneen. Toisaalta vastaajat kokivat eriarvoisen kohtelun lievästi lisääntyneen. Eriarvoisuutta koetaan eniten työtehtävien jaossa.

Xamkin henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työn ja työyhteisön kehittämiseen. Vuosittain järjestetään johdon katselmukset ja kehityskeskustelut, lisäksi kaikkien henkilöstöryhmien edustajat ovat mukana työyhteisöneuvottelukunnassa. Johtamisjärjestelmä ohjaa yksiköiden kokouskäytäntöjä ja viestintää osallistavammiksi.

Osaaminen on Xamkin menestymisen kannalta ensiarvoista. Vuonna 2018 käynnistyi Xamk Leader -koulutus esimiehille ja osaamisen johtamisen kehittämishanke. Myös henkilöstön osaamista tuettiin monin tavoin.

Lue tulosanalyysi Next-lehdestä!

Tuloksia seurantakohteista

Tasa-arvo toteutuu Xamkissa

Vuosittaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn vastasi vuonna 2018 oli 67 % henkilöstöstä. Kysely lähetettiin työyhteisön kehittämiskyselyn yhteydessä 735 henkilölle.

Kysely pohjautuu tasa-arvovaltuutetun kyselyyn. Kysymykset on jaettu kolmeen osaan: tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin, eriarvoiseen kohteluun ja syrjintään liittyviin kysymyksiin sekä sukupuoliseen häirintään, ahdisteluun ja työpaikkakiusaamiseen liittyviin kysymyksiin.

Vastaajista noin 80 % oli täysin tai osittain sitä mieltä, että naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu työpaikalla hyvin. Tämä on parantunut edellisestä vuodesta noin prosenttiyksiköllä. Naisten ja miesten palkkaus koetaan pääosin oikeudenmukaisena, mutta kolmasosa vastaajista ei osannut ottaa tähän kantaa.

Aiempaa useampi vastaajista oli sitä mieltä, että naisia ja miehiä arvostetaan tasa-arvoisesti. Tätä mieltä olevien osuus oli kasvanut 5 %. Henkilöstöryhmien välistä yhdenvertaisuutta tulisi kehittää 24 %:n mielestä.

Vastaajista 82 % – 3 % edellisvuotista vähemmän – oli sitä mieltä, että heitä ei oltu kohdeltu eriarvoisesti tai syrjitty nykyisessä työpaikassa. Eniten syrjintää tai eriarvoista kohtelua koettiin tapahtuneen työtehtävien jaossa. Vastaajista 94 % ei ollut kokenut sukupuolista häirintää, ahdistelua tai työpaikkakiusaamista.

Sitoumukset ja toimenpideohjelmat

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Monimuotoisuussitoumus

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat työntekijän kokema tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely henkilöstölle, asteikko 15
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
2017 2018
Työntekijän kokema tasa-arvo (3 väittämän keskiarvo) 4,29
Eriarvoista kohtelua tai syrjintää kokeneiden määrä, % 15 % 18 %

Mistä on hyvä työpaikka tehty?

Valtaosa Xamkin henkilöstöstä on sitä mieltä, että Xamk on hyvä työpaikka. Työyhteisön kehittämiskyselyn tulosten perusteella xamkilaiset ovat hyvin sitoutuneita työhönsä, sen tavoitteisiin ja kehittämiseen. Työ koettiin myös sopivan itsenäiseksi, monipuoliseksi ja vaativaksi.

Vain noin yksi prosentti vastaajista oli täysin toista mieltä. Mainitut tulokset saimme toista kertaa toteutetussa työyhteisön kehittämiskyselyssä. Xamk on uusi organisaatio, joka syntyi vuoden 2017 alussa Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen fuusiossa. Monet yhteiset käytännöt ja toimintatavat ovat vielä kovin uusia, ja tämä toki näkyi kyselyn vastauksissa.

Lue Marjo Nykäsen artikkeli Next-lehdessä

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat henkilöstön vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet sekä työtyytyväisyys.

Työyhteisön kehittämiskysely henkilöstölle, asteikko 15
TYÖNTEKIJÄN TYYTYVÄISYYS TYÖHÖN
2017 2018
Työyksikön toimintatavat 3,84 3,93
Työni luonne 4,05 4,10
Xamk on hyvä työpaikka 3,76 4,07

SISU meets the world

Xamkilaiset Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilta kokoontuivat 17.8.2018 yhteiseen SISU meets the world 2018 -henkilöstöpäivään Saimaa Stadiumille Mikkeliin.

Monipuolinen ohjelma helli niin kehoa kuin mieltäkin: tarjolla oli yhdessäoloa, luentoja, ruokaa ja liikuntaa. Mukana menossa oli yli 400 xamkilaista, jotka innokkaasti kiipeilivät seinille, mittauttivat kehonkoostumusta, heittelivät korista, aivobiccasivat, venyttelivät, hyppivät trampalla, joogasivat, juoksivat cooperia ja haavelivat omista everesteistä.

– Teimme yhdessä päivästä huikean ja innostavan tapahtuman! Palautteen perusteella kokonaisuus oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Myös tarjoilut, hyvä tunnelma, ystävällinen henkilökunta ja sujuvat järjestelyt saivat kiitosta, kertoo Xamkin henkilöstöpäällikkö Riitta Vehmassalmi.

Katso YouTubessa, miten Xamk-logo rakentuu ihmisistä!
Mikkelin Saimaa Stadiumille kokoontui elokuussa 2018 noin 400 xamkilaista viettämään aikaa yhdessä ja innostumaan liikunnasta osana omaa hyvinvointia.

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat Xamkin tarjoamat mahdollisuudet osaamisen lisäämiseen sekä henkilöstön oma kouluttautuminen.

Henkilöstökertomus 2017 ja 2018
HENKILÖSTÖN KOULUTUKSET
2017 2018
Henkilöstön koulutuspäivät, kpl 1 855 1 841

Opinnot etenevät ja arki sujuu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu panostaa siihen, että opiskelijat valmistuvat opintosuunnitelman mukaisesti, voivat hyvin ja viihtyvät kampuksilla.

Sujuvaa valmistumista vuonna 2018 edistävät suunnitelmallinen opintojen ohjaus, oikea-aikainen neuvonta ja opiskelijan mahdollisuus valita oppimisväylänsä omien tarpeiden mukaan. Opiskelijoiden hyvinvointia tukemaan perustettiin moniammatillinen opiskelijahyvinvoinnin tiimi.

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä lisää merkittävästi mahdollisuus olla vaikuttamassa Xamkin toiminnan kehittämiseen. Opiskelijoiden etuja ajaa Opiskelijakunta Kaakko, jonka kautta Xamk kutsuu opiskelijaedustajat esimerkiksi työryhmiin ja päätöselimiin. Vuonna 2018 Kaakko aloitti säännölliset tavaranvaihtoviikot Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin kampuksilla.

Viime syksynä toteutettiin ensimmäistä kertaa opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Opiskelijoista 80 % koki tasa-arvon toteutuvan koulutuksessa hyvin ja 93 % koki tulleensa kohdelluksi yhdenvertaisena.

Lue tulosanalyysit 2018 Next-lehdestä!

Tuloksia seurantakohteista

Carry on – työkaluja opiskelijan ohjaukseen

Kymenlaakson oppilaitokset kehittivät ohjaushenkilöstön osaamista yhteisessä Carry on -hankkeessa tavoitteenaan tukea opiskelijoiden joustavaa valmistumista. Xamkin lisäksi mukana olivat Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Harjun oppimiskeskus.

Xamk kehitti hankkeessa seurantamenetelmiä ennakoidakseen opintojen keskeyttämiset. Lisäksi kehitettiin pelillinen uraohjaustyökalu ja lisättiin ohjaushenkilöstön osaamista. Opettajat eivät enää ole perinteisiä opettajia, vaan enemmänkin ohjaajia ja valmentajia.

Carry on -hankkeen työpajan yhdeksän osallistujaa kokoustilassa ryhmätöissä ja keskustelemassa.
Carry on -hankkeen pienryhmäohjauksen työpaja Kuusankosken Taideruukissa.
Lue Katariina Silvolan artikkeli Next-lehdestä!

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat yksilölliset oppimisväylät ja opiskelijan ohjaus ja tuki, jotka muodostavat hyvän lähtökohdan opiskelijan ammattilliselle kasvulle ja oppimishaasteiden tunnistamiselle. Opiskelijoiden ohjauksen laadukkuutta seurataan laatukyselyiden ja opintopistekertymän kautta.

Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
OPISKELIJOIDEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018
Opintojen ohjaus, AMK-tutkinto 3,3 3,5
Opintojen ohjaus, ylempi AMK-tutkinto 3,7 3,6
AVOP-palautekysely valmistuville, asteikko 1–7
VALMISTUVIEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018
Opintojen suunnittelu ja ohjaus, AMK-tutkinto 5,1 5,2
Opintojen suunnittelu ja ohjaus, ylempi AMK-tutkinto 5,3 5,4
OKM:n tulosmittari ammattikorkeakouluille
OPINTOJEN ETENEMINEN
2017–18 2018–19
55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden opiskelijoiden osuus, % 60,9 % 60,2 %

Luovia ideoita Digiverstaalta

Kampuksillamme on tarjolla erilaisia oppimisymäristöjä. Esimerkiksi yhdessa Cursorin kanssa toteutettiin Digiverstas-hanke, joka  yhdisti nuoret osaajat ja yritykset projektimuotoisella yhteistyöllä.

Digiverstas toimii Xamkin Kotkan kampuksella ja se palvelee alueen yrityksiä monialaisilla kehittämisprojekteilla. Digiverstaalla hyödynnetään Xamkin Logistiikkaverstaalla hyviksi havaittuja toimintamalleja ja pilotoidaan uusia kokeiluja.

Opiskelijoita ja yritysten edustajia työpajassa Digiverstaalla. Yhteisen pöydän ääressä piirretään kuvia ja kirjoitetaan suunnitelmia.

Digiverstaalla Xamkin opiskelija Niko Luukkonen (vas.), Loopy Oy:n Samuli Suikkanen sekä Natasha Designin Natasha Varis. Kuva: Teemu Saarelainen

Lue Maarit Vahvasen artikkeli ReaD-lehdessä!

Mittaritietoa

Opiskelijoiden viihtymistä kampuksilla seurataan opiskelijakyselyiden avulla. Seurantakohteina ovat hyvinvointi- ja liikuntapalvelut ja hyvinvointia edistävät tilaratkaisut kampuksilla.

Tulokysely ensimmäisen vuoden opiskelijoille, asteikko 15
UUSIEN OPISKELIJOIDEN TYYTYVÄISYYS 2017–18 2018–19
Opiskelijatyytyväisyys, AMK-tutkinto 3,6 3,6
Opiskelijatyytyväisyys, ylempi AMK-tutkinto 3,6 3,7
Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 3,6 3,6
AVOP-palautekysely valmistuville, asteikko 1–7
VALMISTUVIEN TYYTYVÄISYYS 2017 2018
Opiskelijatyytyväisyys, AMK-tutkinto 5,1 5,1
Opiskelijatyytyväisyys, ylempi AMK-tutkinto 5,5 5,7
Monipuoliset oppimisympäristöt edistivät oppimistani 5,5 5,4

 

Opiskelijat arvoivat tasa-arvon toteutuvan hyvin

Xamk toteutti vuonna 2018 ensimmäistä kertaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn opiskelijoille. Vastaajina olivat opintojensa keskivaiheilla olevat AMK- ja ylempää AMK-tutkintoa opiskelevat. Vastauksia saatiin 750, joista 52 % oli naisia, 44 % miehiä ja 4 % muun sukupuolisia tai he eivät halunneet vastata.

Opiskelijat kokivat naisten ja miesten tasa-arvon toteutuvan koulutuksessa hyvin, sillä noin 80 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli yli 60 % vastaajista. Valtaosa eli noin 80 % piti naisten ja miesten mahdollisuuksia muun muassa opintojen etenemiseen ja joustaviin opiskelumahdollisuuksiin tasa-arvoisina.

Vastaajista 53 eli 7,1 % koki joutuneensa omassa korkeakoulussa eriarvoisen kohtelun tai syrjinnän kohteeksi. Heistä 68 % oli naisia. Eriarvoista kohtelua tai syrjintää oli koettu eniten ryhmätöissä, työmäärän jakautumisessa sekä opintojaksoihin liittyvissä tehtävissä. Syrjinnän tai eriarvoisen kohtelun arveltiin useimmiten johtuvan henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Häirintää tai epäasiallista kohtelua joko korkeakoulussa tai harjoittelupaikassa kertoi kokeneensa vastaajista 37 eli 4,9 %. Heistä 76 % oli naisia.

Häirintää tai epäasiallista kohtelua oli koettu melko tasaisesti opiskelijoiden, opettajien ja harjoittelupaikassa olleiden henkilöiden taholta. Useimmiten kyseessä oli sukupuoliseksi häirinnäksi koetut puheet tai huomautukset sekä muu epäasialliseksi koettu kohtelu. Tämän oli kuvattu olevan muun muassa sanallista kiusaamista, vähättelyä tai muuta epäasiallista puhetta. 1,6 % eli 12 vastaajaa kertoi, että heidän kokemansa häirintä tai epäasiallinen kohtelu jatkuu edelleen. Noin puolet heistä koki häirintää tai epäasiallista kohtelua opettajien taholta.

Mittaritietoa

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä seurataan opiskelijakyselyiden avulla. Seurantakohteina ovat opiskelijoiden edunvalvonta, vaikuttamismahdollisuudet sekä tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

Opiskelijakunta Kaakon tilastot
OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTA
2017 2018
Tutoreiden määrä Xamkissa 159 195
OPISKELIJOIDEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
2017–18 2018–19
Tulokysely uusille AMK-opiskelijoille, vastausprosentti 74 % 70,5 %
Tulokysely uusille YAMK-opiskelijoille, vastausprosentti 50 % 43 %
AVOP-palautekysely valmistuville, vastausprosentti 95 % 94 %
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely opiskelijoille. Kysely tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.
OPISKELIJOIDEN TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
2017 2018
Opiskelijoiden kokema tasa-arvo (3 väittämän keskiarvo) ?
Eriarvoista kohtelua tai syrjintää kokeneiden prosenttiosuus 7,1 %

Toimimme yhdessä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tehtiin vuonna 2018 lukuisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on entistä asiakaslähtöisempi ja tuloksekkaampi yhteistyö sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Taloon tuli Microsoft Dynamics 365 -asiakkuudenhallintajärjestelmä ja Tiitus-järjestelmä avoimien työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen. Opiskelijat ja yritykset kohtasivat ensimmäistä kertaa järjestetyssä ura- ja rekrytointitapahtumassa.

Xamkista valmistuneille suunnattu alumnitoiminta sai niin ikään lähtölaukauksen. Alumnitoimintaan kohdistuvia toiveita kartoitettiin kyselyn avulla ja historian ensimmäisen vuoden alumni valittiin. Palkinnon sai tradenomi Satu Temonen.

Asiakaslähtöinen yhteistyö edellyttää avointa ja keskustelevaa viestintää. Xamkissa kerromme avoimesti toiminnastamme ja tuloksistamme. Viestintää ohjaa vuonna 2018 laadittu strateginen viestintäsuunnitelma. Se määrittää viestinnän punaisen langan ja keskusteluteemat. Xamkin tavoitteena on, että viestintä on osa jokaisen xamkilaisen työtä. Aktiiviseen vuoropuheluun ja yhteiskunnalliseen keskusteluun johdattavat muun muassa vuonna 2019 käynnistyneet näkemysjohtajavalmennukset.

Henkilökunnan ja opiskelijoidentyytyväisyyttä kartoitetaan vuosittain kyselyiden avulla. Työyhteisön kehittämiskyselyssä vastaajat arvioivat tiedonkulun parantuneen omassa yksikössä ja johtoryhmän toiminnalle toivottiin lisää läpinäkyvyyttä. Opiskelijat aravioivat koulutuksen kehittämiskyselyssä tiedonkulun parantuneen, mutta kehitettävää edelleen on.

Korkeakoulujen tunnettuutta nuorten keskuudessa mitataan vuosittain imagotutkimuksessa. Xamkin tunnettuus 2018 oli 21 %, kasvua edellisvuoteen oli 4 %. Xamk toteutti lisäksi mainetutkimuksen Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Maine oli kohtuullisen hyvä ja sen vahvin alue oli innovaatiot.

Lue tulosanalyysit 2018 Next-lehdestä!

Tuloksia seurantakohteista

Alumnit työelämäyhteistyön ja opinnollistamisen vetureina

Xamk on ollut mukana valtakunnallisessa Verkkovirta-hankkeessa etsimässä uusia tapoja opiskella ammattikorkeakoulussa. Työn kautta opittu osaaminen halutaan nyt tasavertaiseksi osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Xamkin pilottina hankkeessa on työelämä- ja alumniverkoston kokoaminen ja sen kouluttaminen työn opinnollistamista tukemaan. Työn opinnollistamisessa oppiminen viedään luokkahuoneista työpaikoille. Alumnit ovat avainhenkilöitä työn opinnollistamisen jalkauttamisessa työelämään

Lue Hannele Lappalaisen ja Heta Vilénin artikkeli Next-lehdestä!

MITTARITIETOA

Seuraamme yhteistyömme vastuullisuutta sidosryhmä- ja kumppanuusverkoston, alumniverkoston sekä työelämäyhteyksien kehittymisen kautta.

¹ Xamkin alumnirekisteri
² TKI-toiminnan tilastot Hansa-järjestelmässä
³ Opetuksen tilastot Peppi-järjestelmässä
XAMKIN VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ
2017 2018
Alumniksi rekisteröityneiden määrä¹ 1 013 1 117
Rekisteröityneiden alumnien osuus valmistuneista, %¹ 61 % 62 %
Opiskelijoiden suorittamat opintopisteet TKI-toiminnassa, kpl² 53 014 53 749
Yhteistyötoimeksiannot opetuksessa³ 250 266

Oppimisympäristönä Emma Gaala

Opiskelijoillemme tarjoutui vuonna 2018 huippukiinnostava mahdollisuus oppia tulevaa työuraansa varten työelämän arvostamia taitoja, kun Xamk, Mediatoimisto OMD ja Musiikkituottajat – IFPI Finland ry sopivat yhteistyöstä vuosille 2018 ja 2019. Oppimisympäristönä tulisi toimimaan Emma Gaala!

Opiskelijat pääsivät mukaan viiteen eri projektiin, joissa he suunnittelivat, kehittivät ja toteuttivat someviestintää, mediapistettä, VIP-tilaisuutta, Vuoden tulokas -palkintoa sekä palkinnon luovuttajien juhlapukuja.

Xamkin muotoilun opiskelija Raili Auraskari suunnitteli Vuoden tulokas -palkinnon.

Xamkin muotoilun opiskelija Raili Auraskari suunnitteli Vuoden tulokas -palkinnon.

Lue Hannele Lappalaisen artikkeli Next-lehdestä!
Katso Tradenomiopiskelija Ulla Kolehmaisen Emma Gaala -kokemukset YouTubessa!

Mittaritietoa

Seurantakohteina on viestintä ja sidosryhmien osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

¹ Viestintä- ja markkinointipalveluiden tilastot
² Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
³ Työyhteisön kehittämiskysely, asteikko 15
VIESTINTÄ
2017 2018
Viestinnän koulutukset henkilökunnalle¹ 73
Tiedonkulun toimivuus opiskeijoille² 2,9 3,0
Työyhteisöviestintä ja henkilöstön viestintäosaaminen³ 3,76 4,07

Teemme työtä huomisen hyväksi

Koulutuksemme ja tutkimus- ja kehitystoimintamme tekevät työtä entistä vahvemmin kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, jotka muodostuvat työelämän, eri koulutusalojen ja tki-toiminnan välille.

Olemme merkittävä aluekehittäjä. Myös kansainvälinen toimintamme hyödyttää myös oman toiminta-alueemme kehittymistä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tavoitteenamme on kouluttaa hyvin työllistyviä ja yrittäjähenkisiä osaajia. Heidän taitonsa vastaavat työelämän vaatimuksia ja heillä on kyky uudistaa osaamistaan sekä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Työelämätaitojen kehittäminen tapahtuu pedagogisten valintojen kautta sekä kiinnittämällä huomiota oppimisprosessiin tuotoksen rinnalla.

Työelämä saa parhaita osaajia

Xamk haluaa tarjota opiskelijoille hyvät eväät työllistyä ja menestyä tarjoamalla opetuksessaan tulevaisuuden tarpeet huomioivia sisältöjä. Syksyllä 2018 käynnitettiinkin opetussuunnitelmien uudistaminen niin, että tulevaisuuslähtöinen oppiminen mahdollistuu ja yhteistyö syvenee kampusten ja koulutusten välillä.

Jatkuvan oppimisen taidot, valmiudet yrittäjyyteen ja verkostoituminen työelämään ovat keskeisiä valmistuville opiskelijoillemme. Vuonna 2018 yli 3 000 opiskelijaamme oli mukana työelämäprojekteissa ja yli 2 000 opiskelijaa innovaatio- ja yrittäjyysopinnoissa. Opiskelijoilla on mahdollista tehdä yrittäjyys-HOPS, jossa he tavoitteellisesti opiskelevat yrittäjyyttä ja harjoittelevat omassa yrityksessään. Opiskelijat voivat saada sparrausta yritysideansa ja yrityksensä kehittämiseen sekä suomeksi että englanniksi.

Xamk tuo alueen työelämän tutuksi opiskelijoille heti opiskelun alussa ja edistää samalla opiskelijoiden ymmärrystä työelämäyhteistyön merkityksestä. Vuonna 2018 järjestettiin ensimmäistä kertaa rekry- ja verkostoitumistapahtuma, joka tulevina vuosina jalkautuu kaikille kampuksille osana toisen asteen opiskelijoille suunnattua kampustapahtumaa. Yrittäjien verkostoitumista tuetaan yrittäjien ja opetuksen yhteisillä aamukahvitilaisuuksilla.

Lue tulosanalyysi Next-verkkolehdestä!
 • Opiskelua tulevaisuutta varten, koulutusjohtaja Seija Aalto, yritysyhteistyökoordinaattori Heta Vilén ja opetuksen kehityspäällikkö Sini Taimela

 

Tuloksia seurantakohteista

Hei ope, tällaista lisää!

Etelä-Savon pelastuslaitoksen Savonlinnan yksiköstä toivottiin Xamkin Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoita potilaiksi suuronnettomuusharjoitukseen, jossa harjoiteltiin lentokone-onnettomuudessa toimimista Savonlinnan lentokentällä. Harjoitukseen lähtivät ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat.

Harjoituksen jälkeen toimeksiantajalta saatu vahva palaute projektin onnistumisesta sekä opiskelijoista huokunut voimaantumisen tunne palkitsi myös opettajaa. Opiskelijat antoivat projektin lopussa palautetta tyyliin ”hei ope, tälläistä lisää”.

Lue Päivi Lifflanderin artikkeli Next-lehdestä!

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat opetussuunnitelmien ja -menetelmien sekä oppimisympäristöjen kehittääminen. Opiskelijoiden ja valmistuvien tyytyväisyyttä opetukseen, opiskeluympäristöön ja työelämäyhteyksiin ja neuvontaan mitataan palautekyselyiden avulla.

Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
OPISKELIJOIDEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018
Koulutus-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 3,2 3,3
Koulutus-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 3,7 3,6
Opiskeluympäristö ja työskentelyilmapiiri -osion keskiarvo, AMK-tutkinto 3,1 3,4
Opiskeluympäristö ja työskentelyilmapiiri -osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 3,4 3,7
AVOP-palautekysely valmistuville, asteikko 1–7
VALMISTUVIEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 4,5 4,5
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 4,5 5,3
Työelämäneuvonta-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 5,2 4,5
Työelämäneuvonta-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 4,0 4,8
Oppimisympäristöt-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 5,2 5,2
Oppimisympäristöt-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 5,4 5,5

 

Opinnäytetyö on mahdollisuus työelämän yhteiseen kehittämiseen – Case fysioterapia

Ammattikorkeakouluissa tehtävät opinnäytetyöt ovat parhaimmillaan työelämän yhteisöjen, yritysten, organisaatioiden tai hankkeiden toimeksiantoja. Toimeksiannot varmistavat, että opinnäytetyö palvelee työelämää ja samalla tukee opiskelijoiden ammatillista osaamista. Millaisia opinnäytteet sitten ovat? Millaisia lähestymistapoja ja menetelmiä niissä käytetään? Entä millainen on toimeksiantajan näkökulma?

Lue Merja Reunasen artikkeli Next-lehdestä!

Opiskelija-aktivismi kehittää yrittäjyyttä

*ship Startup Festival on Xamkin opiskelijoiden järjestämä tapahtuma, joka järjestettiin neljännen kerran elokuussa 2018. Ship Startup Festival on Kaakkois-Suomen suurin yrittäjyystapahtuma.

Tapahtumaan osallistui 50 startup-yritystä, jotka kilpailivat 5 000 euron pääpalkinnosta pitchauskilpailussa.

Tapahtumassa oli myös yli 30 kokenutta yritysmaailman edustajaa mentoroimassa nuoria yrittäjiä. Kaksipäiväisessä tapahtumassa kävi yhteensä noin 200 vierasta.

Vuoden 2018 *ship Startup Festivalin osallistujat, etualalla tapahtuman järjestäneet opiskelijat. Kuva: Tapio Auvinen

Lue Teijo Javanaisen ja Petri Kähärän artikkeli ReaD-lehdestä!

 

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat taidot jatkuvaan uuden oppimiseen, valmiudet toimia yrittäjänä sekä verkostoituminen työelämään jo opintojen aikana.

Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
OPISKELIJIODEN TYYTYVÄISYYS 2017 2018
Koulutukseni sisältää työelämän toimeksiantoina tehtäviä projektitöitä ja -tehtäviä -väittämän keskiarvo, AMK-tutkinto 3,1 3,2
Koulutukseni sisältää työelämän toimeksiantoina tehtäviä projektitöitä ja -tehtäviä -väittämän keskiarvo, YAMK-tutkinto 3,1 3,1
Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä -väittämän keskiarvo, AMK-tutkinto 2,9 2,9
Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä -väittämän keskiarvo, YAMK-tutkinto 2,6 2,3
AVOP-palautekysely valmistuville, asteikko 1–7
VALMISTUVIEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 4,5 4,5
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 5,3 5,3
¹ Tilastokeskus
² Uraseurantakysely
VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN
2017 2018
Työllistyneet valmistumisvuoden jälkeen, % (sisältää yrittäjät)¹ 85 %
Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani, asteikko 1–6, keskiarvo² 4,1
Työllisten osuus valmistuneista 5 vuotta valmistumisen jälkeen, %² 87 %

Tuotamme uutta tietoa ja osaamista

Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta oli erittäin menestyksekästä vuonna 2018. Sekä ulkoinen tutkimusrahoitus että hankesalkun arvo nousivat ennätyslukemiin, ja kansainvälinen hanketoiminta kasvoi merkittävästi. Vuoden kohokohtia olivat uuden Active Life Lab -tutkimusyksikön perustaminen ja Xamkin keksinnön saamat kansainväliset patentit. Xamkin keksinnölle ”Hiilidioksidin talteenotto vesiabsorption avulla” myönnettiin Eurooppapatentti 21.3.2018.

Toimintavuoden 2018 aikana ulkoinen tutkimusrahoitus kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna nousten 14,3 miljoonaan euroon. Rahoituksesta 2,5 miljoonaa tuli suoraan yrityksille myydyistä tutkimuspalveluista.

Aktiivisen hankesalkun arvo nousi ensimmäistä kertaa yli 60 miljoonan euron. Volyymi kasvoi kaikissa neljässä kampuskaupungissa. Tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskenteli vuoden 2018 lopussa kokopäiväisesti yli 250 henkilöä.

Lue tulosanalyysi 2018 Next-lehdestä!

 

Tuloksia seurantakohteista

Kumppanit arvostavat Xamkin verkostoroolia

Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön ydintä on osaamisen kasvattamisen ohella alueellisten verkostojen vahvistaminen ja uusien yhteistyökumppaneiden saattaminen yhteen. Maaliskuussa 2018 julkaistut sidosryhmäkyselyn tulokset tukivat tätä käsitystä.

Sidosryhmäkyselyyn vastasi 176 pääosin kymenlaaksolaista ja eteläsavolaista organisaatiota. Verkostojen voima tuli esiin kysyttäessä, mitä hyötyä yhteistyö Xamkin kanssa on tuottanut. Selkeästi nousivat esiin uudet verkostot ja uudet yhteistyökumppanit. Moni myös ilmoitti saaneensa uutta tietoa tuotekehitykseen.

Yhteistyö ja verkostot korostuivat selkeästi Xamkin TKI-kyselyssä 2018. Uuden työn ja liikevaihdon kasvun merkitys jäi valitettavan vähäiseksi. Hyötyjä koskevaan kysymykseen otti kantaa 162 vastaajaa.
Lue Pauli Potinkaran ReaD-artikkeli!

Mittaritietoa

Seurantakohteina työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä ovat hanketyön vaikuttavuus ja pitkäjänteinen yhteistyö kumppaneiden kanssa.

TKI-toiminnan tuloskortti 2017 ja 2018
HANKETYÖ
2017 2018
Hankevolyymi vahvuusaloittain, euroa
 • Digitaalinen talous
11 035 184 11 984 210
 • Kestävä hyvinvointi
10 142 284 12 237 385
 • Logistiikka ja merenkulku
2 605 955 4 820 564
 • Luovat alat
6 592 333 11 265 113
 • Metsä, ympäristö ja energia
14 970 487 22 962 273
Hankevolyymi yhteensä,euroa 45 346 243 63 269 545
TKI-opintopisteet, kpl 4 669 7 143
Julkaisut, kpl 424 442
Sidosryhmäkumppanit, kpl 622 700

Keksinnöstä patenttiin ja markkinoille

Keksinnöt luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja talouden monipuolistumiselle.  Patentoitujen keksintöjen määrästä voidaan osin arvioida kansakunnan osaamispohjaa ja teknistä luovuutta.

Xamkin patenttitoiminnan tavoitteena on alueellinen vaikuttavuus. Kaikki tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ei tuota keksintöjä ja tähtää patentointiin, vaan tuottaa uusia konsepteja, toimintamalleja ja luovan työn tuloksia. Niitä ei voi suojata teollisoikeuksilla. Myös nämä tulokset lisäväät merkittävästi elinvoimaisuutta.

Jukka Selinin keksintö helpottaa eri toimintoihin tarvittavan tilan määrittelyä rakennuksia suunniteltaessa.
Lue Minna Pasilan artikkeli ReaD-lehdesTä!

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat uudet yritykset toiminta-alueella sekä uudet liiketoimintamallit.

TKI-toiminnan tuloskortti 2017 ja 2018
UUSI OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY
2017 2018
Start-upien määrä ja muu yritystoiminnan käynnistäminen, kpl 27 76
Keksintöilmoitukset, kpl 3 5
Patentit ja patenttihakemukset, kpl 1 2

 

 

Lue myös nämä TKI-artikkelit ReaD-lehdestä!

Vaikutamme paikallisesti ja kansainvälisesti

Toteutamme lakisääteistä alue- ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtäväämme koulutus- ja tki-toiminnalla. Näitä tehtäviä ohjaa strategia, joka perustuu Xamkin sijaintimaakuntien maakuntastrategioihin ja älykkään erikoistumisen kärkiin. Tämä on hyvä pohja rakentaa yhteistyötä elinvoiman vahvistamiseksi.

Ammattikorkeakoulujen tutkimushenkilöstön ja -työvuosien määrä kasvoi Tilastokeskuksen katsauksen mukaan vuonna 2018 yli 10 %. Sama trendi näkyy Xamkissa, jossa hankevolyymi kasvoi ennätysmäisesti yli 60 miljoonaan. Kasvu kohdentuu sekä välillisesti että suoraan maakuntiin, koska suurin osa tki-hankkeiden kehittämistyön ja soveltavan tutkimuksen kohderyhmistä on hanketoimijan sijaintimaakunnissa.

Hakijoita korkeakoulumme houkuttelee kauempaakin: vuonna 2018 ensisijaisista hakijoista 50 % oli muualta kuin omista maakunnista. Meillä oli myös lähes 550 ulkomaista opiskelijaa yli 40 maasta. Lähes puolet meiltä valmistuneista oli vuonna 2017, vuosi valmistumisesta, sijoittunut Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon ja lopuista suurin osa naapurimaakuntiin. Vuoden päästä valmistumisesta 85 % oli työssä ja yrittäjänä toimi 4 %.

Vuonna 2013 amk- tai yamk-tutkinnosta valmistuneille toteutettiin keväällä 2019 valtakunnallinen uraseurantakysely. Sen perusteella Xamkista Etelä-Savoon on vastanneista työllistynyt valmistumishetkellä 29 % (149) opiskelijoista ja Kymenlaaksoon 27 % (141). Vastaushetkellä 21 % vastanneista työskenteli Etelä-Savossa ja 22 % Kymenlaaksossa. Kyselyyn vastasi 532 Xamkin alumnia.

Vuonna 2018 avoin amk:mme oli edelleen Suomen suurin: opiskelijoita oli 5 100 ja he suorittivat 27 286 opintopistettä. Opintopisteet kasvoivat edellisvuodesta 26 % ja opiskelijamäärä 42 %. Toimintaa kasvatettiin muun muassa tuotteistamalla uusia verkko-opintojaksoja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille. Avoimessa amk:ssa on opiskelijoita 35 eri maasta, pääasiassa palvelemme kuitenkin omia maakuntia. Myös täydennyskolutuksen myyntitavoite täyttyi, myynti oli noin 540 000 euroa.

Lue tulosanalyysit 2018 Next-lehdestä!

Xamkin tavoitteena on olla kansainvälisesti korkeatasoinen toimija. Henkilöstövaihto on vahvassa kasvussa. Sen sijaan opiskelijoiden kansainvälinen vaihto notkahti: vaihtoon lähtijöitä oli 22 % vähemmän kuin edellisvuonna. Xamkiin vaihtoon saapuvien määrä puolestaan kasvoi 20 %.

Haluamme myös olla mukana yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa. Vuonna 2018 laadimme strategisen viestintäsuunnitelman, jossa keskusteluteemoiksi valittiin vastuullisuus, työelämän muutos ja digitaalisuus. Asiantuntijoille ja johdolle järjestettiin näkemysjohtajavalmennuksia.

 

Tuloksia seurantakohteista

Xamk vaikuttaa alueensa talouteen

Xamk vaikuttaa Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa muillakin tavoin kuin tki-toiminnan ja koulutustehtävän kautta. Tarjoamme työpaikkoja, työntekijämme ja opiskelijamme tuottavat verotuloja kampuskaupungeillemme ja ostamme tuotteita ja palveluja paikallisilta yrityksiltä. Lisäksi investoimme muun muassa rakentamalla. Alla olevassa taulukossa on arvioita taloudellisista  vaikutuksistamme.

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat aluevaikuttavuus, palvelutoiminta sekä avoin AMK ja täydennyskoulutus.

¹ Tilastokeskus
² Uraseurantakysely, Vipunen.fi
³ Xamkin TKI-tuloskortti, taloushallinnon tilastot sekä avoimen amk:n ja täydennyskoulutuksen tilastot
ALUEVAIKUTTAVUUS
2017 2018
Valmistuneiden työllistyminen Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon vuoden kuluttua valmistumisesta¹ 48 %
Missä työpaikkasi ja yrityksesi sijaitsee -kysymys, % vastaajista, jotka työssä Etelä-Savossa tai Kymenlaaksossa 5 vuotta valmistumisesta² 43 %
Xamkin investoinnit Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon, Me³ 2,9 2,3
Tki-hankkeiden volyymi, Me³ 45,35 63,27
Tki-hankkeiden määrä, kpl³ 163 222
Liiketoiminnan tuotot, Me³ 5,4 5,8
Täydennyskoulutuksen myynnin liikevaihto³ 682 569 536 118
Avoimessa amk:ssa suoritetut opintopisteet³ 21 650 27 286

Xamk viestii aktiivisesti

Kerromme avoimesti ja aktiivisesti toiminnastamme ja sen tuloksista. Vuonna 2018 julkaisimme mediatiedotteita yli 9 % edellisvuotta enemmän. Koulutukseen liittyvien tiedotteiden osuus oli 41,2 %, tki-toiminta liittyvien 32,8 % ja Xamkin yleisiin asioihin liityvien 33,8 %.

Myös mediaosumien määrä kasvoi peräti 47 %:lla. Eniten osumia saivat Kotkan uuden kampuksen rakentaminen Kotkan keskustaan, Xamkin ja Aalto-yliopiston strategisen yhteistyön käynnistyminen sekä Osuuskauppa Suur-Savon ja Kymen Seudun Osuuskaupan 100 000 euron lahjoitus Xamkille.

Xamkin viestintästrategian keskusteluteemat päätettiin vuonna 2018, joten somenäkyvyyttä valituissa keskusteluteemoissa ei vielä mitattu. Mediatiedotteissa suuntaa antavat määrät ovat: työelämän muutos 14, vastuullisuus 19 ja digitalisaatio 1.

Uudessa näkemysjohtajavalmennuksessa oli 3 osallistujaa ja 3 koulutuspäivää. Valmennuksia järjestetään jatkossa säännöllisesti. Myös johtoa koulutettiin Twitterin käyttöön ja mediaesiintymisen taitoihin.

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat näkyvyys keskusteluteemoissa sekä johdon ja asiantuntijoiden aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Viestintä- ja markkinointipalvelujen tilastot
YHTEISKUNNALLINEN KESKUSTELU
2017 2018
Mediatiedotteet, kpl 119 130
Mediaosumat, kpl 1 063 1 566
Johdon ja näkemysjohtajien valmennuspäivät 5

Henan Study Tour ylitti odotukset

Kiinalainen Henanin yliopisto hankki jo toisen kerran opiskelijoilleen osaamista suomalaisesta yrittäjyydestä ja innovaatioista. Study Tourille osallistuneiden kiinalaisopiskelijoin odotukset olivat korkealla ja niihin pystyttiin vastaamaan.

Ohjelma koostui yrittäjyyden, innovaatioiden, suomalaisen koulujärjestelmän ja työelämän asiantuntijapuheenvuoroista ja työpajoista, yritysvierailuista, kulttuuriohjelmasta ja suomalaiseen luontoon tutustumisesta.

Lue Anne Gustafsson-Pesosen artikkeli Next-lehdestä!
Lue myös seuraava arkikkelit!

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat opiskelija- ja henkilöstövaihdot, kansainvälinen tki-toiminta ja opetusyhteistyö sekä koulutusvienti.

¹ Tuloskortti 2017 ja 2018
² Kansainvälisten palveluiden tilastot 2017 ja 2018
KANSAINVÄLISYYS
2017 2018
Henkilöstön kv-liikkuvuus Suomesta ja Suomeen, päivää¹ 1 702 2 324
Kansainväliset hankkeet, kpl¹ 12 37
Kansainväliset hankekumppanit, kpl 56 101
Suoritetut opintopisteet kansainvälisessä opetusyhteistyössä
 • Lähtevät vaihto-opiskelijat, opintopistettä
11 642 9 007
 • Saapuvat vaihto-opiskelijat, opintopistettä
5 245 6 177
Koulutusviennin liikevaihto, euroa 112 250 302 250
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat, henkilömäärä 610 547
Vieraskielinen tarjonta suomenkielisessä
koulutuksessa
 • Opintopisteet, kpl
710 903
 • Toteutukset, kpl
128 185

Kysy lisää!

Xamkin vastuullisuus

Olli Ervaala, opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja
044 702 8507, olli.ervaala@xamk.fi

 

Vastuullisuusraportti 2018

Vuoden 2018 raporttia koskevat kysymykset voi lähettää toimitukselle osoitteeseen viestinta@xamk.fi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastuullisuusraportti 2018 on julkaistu 8.11.2019 pelkästään sähköisenä tällä sivulla. Raportti julkaistaan vuosittain.