Xamk sitoutui ensimmäisenä suomalaisena AMK:na YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, joka edistää vastuullista ja kestävää toimintaa kaikkialla maailmassa.

Huipputuloksia 2020

Xamkin avoin AMK teki jälleen huikean tuloksen tuplaten opintosuoritusten määrän  yli 91 000 opintopisteen. Xamkin avoin AMK:n toiminta on jo usean vuoden ajan ollut Suomen laajinta.

Xamkin TKI-toiminta jatkoi ammattikorkeakoulukentällä Suomen suurimpana toimijana 15,7 miljoonan euron ulkoisella rahoituksella.

Vastuullisia tekoja huomista varten

Loppuvuodesta 2020 Xamk sitoutui ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää toimintaa kaikkialla maailmassa. Global Compactin tavoitteita on jo päivitetty myös Xamkin omaan vastuullisuusohjelmaan, ja tätä työtä jatkamme strategisilla valinnoillamme ja arjen toiminnassa.

Sitoutumalla Global Compactiin Xamk on mukana edistämässä YK:n tavoitteita, julistuksia ja sopimuksia. Global Compactiin sitoutuneet yritykset tekevät lupauksen vastuullisuudesta työntekijöille, asiakkaille ja omistajille sekä antavat esimerkkiä kanssatoimijoille ja koko yhteiskunnalle siitä, miltä tulevaisuuden liiketoiminta näyttää.

Global Compact on osa laajempaa YK:n järjestelmää ja pohjautuu YK:n yleismaailmallisiin periaatteisiin, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen ja YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Keskeisimpiä YK:n tavoitteita on kestävän kehityksen Agenda 2030.

Xamk on vahvasti mukana myös Ammattikorkeakoulujen yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa, jonka tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman ytimessä ovat ammattikorkeakoulujen hiilikädenjäljen vahvistaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

Ammattikorkeakouluna tehtävänämme on koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) avulla edistää etenkin toiminta-alueemme elinvoimaa ja hyvinvointia. Toimintamme tulokset ovat kehittyneet edelleen varsin suotuisasti, vaikka alkuvuodesta 2020 alkoikin globaali koronapandemia.

Hyviä tuloksia koronasta huolimatta

Toimimme omalta osaltamme vastuullisesti mutta mahdollistaen opiskelun ja TKI-toiminnan mm. kehittämällä hybridimalleja, joissa yhdistyvät erilaiset toteutustavat kulloisenkin pandemiatilanteen mukaisesti. Pandemian poikkeusaika näkyy myös vastuullisuusraportin toiminnan arvioissa, vaikka pandemia näyttää yllättävän vähän vaikuttaneenkin tuloksiin.

Ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja opiskelijamme suorittivat yhteensä 1 785, joka on vain kolmisenkymmentä tutkintoa vähemmän kuin edellisen vuoden ennätystulos. Jatkuva oppiminen jatkoi kasvuaan ja tuplasi edellisen vuoden ennätyksensä. Opintosuorituksia kertyi huikeat 91 000 opintopistettä.

Myös Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta jatkoi ammattikorkeakoulukentällä Suomen suurimpana toimijana 15,7 miljoonan euron ulkoisella rahoituksella. TKI-toiminnallamme on keskeinen rooli Kymenlaakson ja Etelä-Savon elinvoiman kehittämisessä.

Nyt käsillä olevassa Xamkin vuoden 2020 vastuullisuusraportissa on aiempien vakiintuneiden raportointikohteiden lisäksi otettu tarkasteluun mukaan Global Compact -tavoitteiden tilannearviointeja. Yritysvastuun periaatteiden raportoinnin kehitystyö jatkuu edelleen osana vastuullisuus- ja tulosraportoinnin kehittämistä.

Mielenkiintoisia tehtäviä, haasteita ja mahdollisuuksia riittää. Kiitos henkilökunnalle ja opiskelijoille erinomaisista vastuullisuusohjelman tuloksista.

Heikki Saastamoinen
toimitusjohtaja, rehtori

Raportointia ohjaa Global Compact

Vuosi 2020 oli ensimmäinen koronapandemian vuosi. Pandemia näkyy vahvasti myös vastuullisuusraportoinnissa.

Ensinnäkin raportin valmistuminen siirtyi  loppuvuoteen, koska poikkeusvuosi pakotti priorisoimaan tehtäviä, jotka olivat välttämättömiä pandemiaolosuhteissa pärjäämiseksi. Raportonti yhdistettiin myös positiiviseen muutokseen, kun Xamk sitoutui Global Compact -aloitteeseen, jossa  raportoinnin aikataulu määräytyi liittymisajan perusteella marraskuulle. Sitoutuminen on edellyttänyt perehtymistä sekä toimintatavan uudistamista, joka jatkuu edelleen.

Toiseksi poikkeusvuosi näkyy eri tavoin kaikissa tämän vastuullisuusraportin artikkeleissa. Osassa tunnuslukuja pandemia ei juurikaan näy, esimerkiksi sähkön kulutuksessa. Joissakin näkyy positiivisia vaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeen vaikuttavassa matkakustannusten säästöissä. Useissa tapauksissa suurimmat vaikutukset näkyvät monenlaisina äkillisinä toimintatapojen muutoksina.

Kolmanneksi monet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehityskulut tapahtuvat jatkumoina useiden vuosien aikana ja monet poikkeusvuonna aloitetut kehittämiskohteet, kokeilut ja uudistukset jatkuvat edelleen vuonna 2021 ja jopa 2022. Vuositason tarkastelu kertoo tilanteen tarkasteluajankohtana ja vertailuna aiempiin vuosiin, jos mittaritietoa on saatavilla. Kaikissa tilanteissa vertailut eivät ole mahdollisia tai ne ovat uusia. Erityisesti hiilikädenjäljen mukaiset tarkastelut ovat uusia ja pohjatiedotkin puuttuvat tai ovat vielä kehitteillä.

Ammattikorkeakoulut ovat alueidensa vetureina keskeisiä elinvoimaisuuden osatekijöitä. Siksi TKI-toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista on pitkään keskusteltu  ja etsitty ratkaisuja, joilla vaikuttavuutta voitaisiin mitata ja todentaa. Tämä keskustelu on avannut mahdollisuuksia analysoida muidenkin toimintojen vaikuttavuutta. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat läpäisevät Xamkin toiminnan kaikki osa-alueet.

Vuoden 2020 vastuullisuusraportin toimittamista ovat ohjanneet Global Compact -periaatteet; mukana on pohdintaa ihmisoikeuksita, korruption torjumisesta ja hiilijalan- ja hiilikädenjäljen laskennasta. Uusi avaus on myös ilmastonmuutostarkastelu kirjastotoimessa. Aiempaan tapaan mukana on koulutuksen, TKI:n, talouden ja hyvinvoinnin vastuullisuuden tuloksia.

Vastuullisuutta on edistetty niin poikkeusajan uusin toimintatavoin, hybriditoiminnan kehittämisen kuin erilaisten läsnä- ja etäyhteiskehittämisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Olemme oppineet paljon uutta ja ennen kaikkea olemme oppineet näkemään ja kokeilemaan sekä arvioimaan ketterästi uusia toimintatapoja. Siksi voimme toiveikkaasti ennakoida elinvoimaisten ja vaikuttavien ratkaisujen löytämistä yhdessä vastuulliseen ja kestävään kehitykseen alueellisesti ja kansainvälisesti.

Olli Ervaala
opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
yliopettaja

Vastuullisuuden viitekehykset

Vastuullisuuslupaukset

Vastuullisuus on linjattu Xamkin strategiassa, jossa profiloidumme vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi.

Vastuullisuusohjelmassa annamme vastuullisuuslupaukset, jotka ovat samalla Xamkin arvoja.

 • Vastuullisuus on osa arkeamme.
 • Pidämme huolta.
 • Teemme työtä huomisen hyväksi.

Vastuullisuutta linjaavat

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Xamkissa ja korkeakouluissa

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat luontevia toimintoja korkeakouluille. Edelläkävijyys, suunnannäyttö niin koulutuksessa kuin tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, on sisään rakennettu korkeakoulujen toimintaan. Korkeakoulut eivät toki aivan itsenäisesti voi asioita viedä eteenpäin. Tarvitaan paljon yhteistyötä, verkostoja, hallinnollisia linjauksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Tarkastelen seuraavassa korkeakoulujen viitekehystä ja toimintaympäristöä vastuullisuusasioissa. 

Vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala kertoo artikkelissaan Xamkin ja korkeakoulujen vastuullisuustyöstä ja viitekehyksistä. Lue artikkeli!

Vastuullisuuden tulokset 2020

Yhteenveto Xamkin tuloksista Global Compact -periaatteittain on koottu alle. Sen alapuolelle on ryhmitelty vastuullisuusraportin artikkelit vastuullisuuslupauksittain. Raportteihin pääset myös näistä linkeistä: Communication on Progress Xamk 2020 / Xamkin vastuullisuusraportti 2020

Global Compact: periaatteet ja tulokset Xamkissa

 

Periaate 1 Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2 Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

 

Xamkin arvot sisältävät ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun lupauksen. Opiskelijoille ja henkilökunnalle tehdään vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt.

Vuonna 2020 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn vastasi 443 opiskelijaa. Heistä 6,8 % on kokenut eriarvoista ja syrjivää kohtelua opintojensa aikana. Kokemukset liittyvät ryhmätöihin, opintojaksoihin liittyviin tehtäviin, työmäärän jakaantumiseen ja myös ohjaukseen.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia oli 20 opiskelijalla (4,5 %). Kokonaisuutena opiskelijoiden kokemukset tasa-arvon toteutumisesta ovat hieman parantuneet vuoteen 2019 verrattuna, kun taas häirintää kokeneiden määrässä on tapahtunut lievää kasvua.

Työntekijöistä 543 vastasi kyselyyn.  Vastausten mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Xamkissa verrattain hyvällä tasolla ja suunta on positiivinen. Naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu työpaikalla hyvin -väittämään vastanneista 57 % (naisista 46 % ja miehistä 79 %) oli täysin samaa mieltä, ja tulos parantui edellisestä vuodesta 6 %. Eriarvoisen ja syrjivän kohtelun kokemukset olivat vähentyneet 4 % edellisvuodesta. Myös häirintää ja epäasiallista kohtelua kokeneiden määrä laski 4 %; vuonna 2020 luku oli 6 % ja edellisvuonna 10 %.

Ihmisoikeuksien tai tasa-arvoisen kohtelun poikkeamien sekä häirintäilmoitusten tekemiseen Xamkissa on käytössä sähköinen raportointikanava INCY ja erillinen ilmoittajan anonymiteetin turvaava Whistleblower-ilmoituskanava.

 

Periaate 3 Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4 Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5 Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6 Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

 

Xamkissa periaate 3 toteutuu lähtökohtaisesti. Periaatteet 4 ja 5 koskettavat Xamkia vain välillisesti, eikä niistä ole raportoitu.

Periaatteeseen 6 liittyen palkkausperusteet ovat yhdenvertaiset, selkeät ja perustuvat työehtosopimukseen. Samanlaisesta työstä maksetaan sama palkka. Xamkissa tehdään vuosittain palkkakartoitus, jonka tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta vaatimuksiltaan saman tasoisissa tehtävissä.

Naisten ja miesten palkkausta ei koettu täysin oikeudenmukaisena, minkä arvioitiin osittain johtuvan siitä, että asiasta ei ole tarpeeksi tietoa. Tietoisuuden lisäämiseksi asiaa käsiteltiin luottamusmiesten palavereissa, henkilöstölle suunnatuissa XPress-verkkoinfossa sekä työyhteisöneuvottelukunnassa.

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat Xamkin tavoitteiden saavuttamisen avaintekijöitä. Osaamisen johtamisella huolehditaan, että henkilöstöllä on tarvittavat kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Henkilöstön osaamisen kehittämisen työkaluksi otettiin käyttöön Skillhive-järjestelmä.

Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi tarjottiin monia erilaisia tukikeinoja.

 

Periaate 7 Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8 Yritysten tulee tukea aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9 Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

 

Hankinnat

Vuoden 2020 aikana otettiin käyttöön toimintamalli, jossa vastuullisuusasioiden sitoumus liitettiin tarjouspyyntöaineistoon Xamkin tavoitteisiin muokattuna. Mallia sovellettiin tietokoneiden hankinnassa ja kalustehankintaprojekteissa.

Työasemahankinnassa ja kalustehankinnoissa toimittajat sitoutuvat siihen, että ne noudattavat itse ja huolehtivat siitä, että sen alihankkijat ja tavarantoimittajat noudattavat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimusten sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määräyksiä tarjottavia laitteita/kalusteita valmistettaessa.

Lisäksi toimittajilla tuli olla voimassa oleva ympäristöjärjestelmä sekä kuvaus hankinnan kohteen ympäristöystävällisyydestä ja kestävän kehityksen periaatteista.

Tutkitussa aineistossa vuodelta 2020 oli ympäristöasiat huomioitu jo 84 %:ssa hankinnoista.

Ravintolat

Seurantakohteina ravintoloiden vastuullisuudessa ovat Joutsen merkki -kriteerit, kotimaisuus, lähiruoka ja Portaat Luomuun -ohjelma.

JAMIX-keittiöjärjestelmän CO2-laskuri ja ruokalajikohtainen palaute otettiin käyttöön osana JAMIX keittiöjärjestelmän laajennusta Xamkin ravintoloissa vuonna 2020.

Luomutuotteet Xamkin kaikissa ravintoloissa 2020

 • Luomuporras-tuotteita 13–23 kpl/ravintola riippuen ravintolan porrastasosta
 • yksittäisiä luomutuotteita käytössä noin 30 erilaista
 • elintarvikkeiden kotimaisuusaste noin 70 % tavarantoimittajien ostotilastojen mukaan.

Green Office

Green Office -ympäristöjärjestelmässä Xamk on valinnut seurattaviksi kohteiksi energiankulutuksen, veden ja paperin käytön sekä jätteiden lajittelun.

Vuoden aikana kerätyt tiedot raportoidaan WWF:n ilmastolaskuriin, joka muuntaa kulutustiedot päästöiksi.

 • Sähköä kulutettiin 8 433 MWh. Xamkin käyttämän sähkön tuotannosta ei synny päästöjä.
 • Kiinteistöjen lämmitykseen käytettiin 11 150 MWh.
 • Vettä kulutettiin Xamkin kampuksilla 15 178 kuutiota.
 • Kokonaistulostemäärä Xamkissa oli noin 780 000 arkkia.
 • Vuonna 2020 jätteiden kokonaismäärä on arviolta 107 tonnia.

Kulutustapamittari on WWF:n työkalu, jonka avulla voi mitata omien toimintatapojensa ympäristöystävällisyyttä. Kulutustapamittarin kysymyksiin vastaavat niin henkilökunta kuin opiskelijatkin.

Henkilökunnalle jaettiin WWF:n etätyöohjeita, joissa kiinnitetään huomiota erityisesti etätoimiston sähkön, lämmön ja veden kulutuksen vähentämiseen sekä jätteiden määrän vähentämiseen ja lajitteluun.

Kaikille kampuksille on hankittu sähköpyörä.

 

Periaate 10 Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

 

Korruptiota torjutaan Xamkissa tehokkaan sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintatyön kautta. Xamkin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseja on kehitetty pitkäjänteisesti, joskin kehitystyö seisahtui pandemian takia vuonna 2020.

Xamkissa valmistellaan riskienhallintatyötä tukevan tietojärjestelmän käyttönottoa vuoden 2022 alussa.

EU:n lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi tekee epäiltyjen väärinkäytösten ilmoitus- eli whistleblower-kanavan pakolliseksi.

Vuonna 2020 Xamkissa valmisteltiin direktiivin asettamat anonymiteetin turvaamiseksi määritetyt vaatimukset täyttävän ilmoituskanavan hankintaa.

Vastuullisuus on osa arkeamme

Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa

Karoliina Saure, opintopsykologi
Jussi Jokivaara, turvallisuuspäällikkö

Lue lisää

Green Office -vuosiraportti 2020

Olli Ervaala, vastuullisuusjohtaja
Karoliina Saure, Green Office -yhteyshenkilö

Lue lisää

Auditointi kirkasti yhteisiä tavoitteita, toimintatapoja ja kehittämiskohteita

Marjaana Kivelä, laatupäällikkö

Lue lisää

Toiminnan taloudelliset tulokset 2020

Satu Rask, talouspäällikkö

Lue lisää

Vastuulliset ja kestävät hankinnat

Satu Sirkiä, hankintapäällikkö

Lue lisää

Korruptiota torjutaan avoimuutta kehittämällä

Jussi Jokivaara, turvallisuuspäällikkö

Lue lisää

Muutoksiin mukautuvat kampukset

Tuomo Kotola, kiinteistöpäällikkö

Lue lisää

Hyvinvointia, opiskelukykyä ja vastuullisia valintoja Xamkin ravintoloissa

Minna-Mari Mentula, palvelupäällikkö

Lue lisää

Pidämme huolta

Ihmisoikeuksien toteutuminen ja seuranta

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, yliopettaja
Jussi Jokivaara, turvallisuuspäällikkö

Lue lisää

Työssä on hyvä olla

Riitta Vehmassalmi, henkilöstöpäällikkö
Virve Kiviranta, työhyvinvointikoordinaattori

Lue lisää

Kriisijohtamisen vuosi 2020

Jussi Jokivaara, turvallisuuspäällikkö

Lue lisää

Teemme työtä huomisen hyväksi

Xamk vastuullisena aluevaikuttajana

Stina Westman, kehityspäällikkö

Lue lisää

Vastuullista aluevaikuttavuutta - vaikuttavuusmalli tuo työn näkyväksi

Markus Häkkinen, projektipäällikkö

Lue lisää

Koulutus kestävän kehityksen edistäjänä

Eeva Kuoppala,opetuksen hallintojohtaja
Petteri Ikonen, koulutusalajohtaja
Mika Ruponen, koulutusalajohtaja
Katri Ryttyläinen-Korhonen, koulutusalajohtaja
Pia-Mariana Toukkari, jatkuvan oppimisen johtaja

Lue lisää

Vastuullisuus hyvinvoinnin koulutusalalla

Katri Ryttyläinen-Korhonen, koulutusalajohtaja

Lue lisää

Vastuullista ja ilmastoystävällistä tietoa kirjastosta

Pekka Uotila, päällikkö, tieto- ja julkaisupalvelut

Lue lisää

Lisätiedot

Xamkin vastuullisuus

Olli Ervaala
opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja
044 702 8507, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Julkaisu

Vvastuullisuusraportti 2020
Olli Ervaala & Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala (toim.)
ISBN: 978-952-344-392-1 (PDF)
ISSN: 2489-3102 (verkko)

Julkaistu 11.2021

Global Compact -raportti

Communication on Progress Xamk 2020

Julkaistu 11.2021