Miten Xamkissa tehtävä työ vaikuttaa Kotkassa?

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo) ja sillä on hyvä maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Yhtälailla Xamkin olemassaolo voidaan nähdä alueen ilmapiiriä piristävänä.

Kotkan alueelle kohdistuvia suoria elinvoimavaikutuksia puolestaan ovat mm. Xamkin työllistävä vaikutus eli tasaisesti kasvava henkilöstön määrä sekä maksetut verotulot. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on välillinen vaikutus Kotkan alueen työllisyyteen. Kerrannaisvaikutus näkyy välillisesti työllistyneiden kasvaneessa ostovoimassa.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta voidaan arvioida myös sen tarjoamien tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen sekä elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta.

Tutustu Xamkin Kotkan kampukseen >>

Xamkin Kotkan aluevaikutuksen one pager (tulostettava pdf) >>

Xamkin suora elinvoimavaikutus Kotkassa

 

 

 

Korkeakoulu Kotkan vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Kotkassa on ensisijaisia hakijoita vuosittain kaikkiaan yli 2300 joista Xamkin toiminta-alueelta tulee n. 41 % ja sen ulkopuolelta 59 %. 

Tutkintokoulutukset tuovat Kotkaan vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson.

Kotkan kampus

 

 

Alueen elinkeinoelämä uudistuu koulutuksen myötä

Xamkilla on tiiviit yhteydet Kymenlaakson merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton. 

Kotkassa Xamkista valmistuu vuosittain reilut 500 uutta osaajaa eri aloille ja valmistuneiden työllistymisaste on erittäin hyvä. 

Kotkaan työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita tietotekniikan insinöörejä, sosionomeja ja sairaanhoitajia, mutta myös tradenomeja ja rakennustekniikan insinöörejä. Tutkinnot vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja opinnoissa voi myös valita yrittäjyyspolun.

Uusia koulutuksia Kotkassa ovat englanninkielinen Sairaanhoitajakoulutus sekä AMK-tutkintoon johtava Robotiikka- ja tekoälykoulutus.

Koulutukset ja tutkinnot Kotkassa 2021 
AMK-tutkintoon johtavat koulutukset 11 
YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset 7 
Suoritetut tutkinnot 512, joista AMK-tutkintoja 458 ja YAMK-tutkintoja 55.

Koulutusalat Kotkassa

 

 

TKI-osaaminen suuntautuu soveltavaan kehittämiseen

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Kotkan alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Kotkassa: 
KymiLabs Päästömittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalvelut 
NELINorth European Logistics Institute 
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

TKI-toiminta Kotkassa

 

 

Uusi kampus ja satamalogistiikan turvapuisto rakenteilla Kotkaan 

Kotkan Kantasatamaan rakentuva uusi kampus parantaa koulutuksen, TKI-toiminnan ja yritysyhteistyön edellytyksiä. Erityisenä kehittämiskohteena on Euroopan ensimmäinen satamalogistiikan työturvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, joka valmistuu vuoden 2023 loppupuolella. Turvapuisto mahdollistaa harjoittelun sekä todellisissa että virtuaalitodellisissa ympäristöissä. Aluetta kanssamme kehittää Kotkan kaupunki, alueen yritykset, järjestöt sekä viranomaistahot.

Kotkaan valmistuu Euroopan ensimmäinen satamalogistiikan työturvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö

Edistämme vihreää siirtymää betonirakentamista ja päästömittauksia kehittämällä 

Kotkan KymiLabs edistää rakentamisen kiertotaloutta erityisesti betonitutkimuksen avulla. FINASin akkreditoiman betonitestaus- ja päästömittauslaboratorion erikoisosaamista ovat betonin lujuus- ja pakkasenkestävyystestit sekä teollisuuden ja laivojen päästömittaukset. Asiakaskuntaan kuuluvat Suomen merkittävimmät betonin- ja sementinvalmistajat, monet prosessiteollisuuden yritykset, useat voima- ja kaukolämpöyhtiöt sekä varustamot. 

Rakentamisen kiertotalousosaamista Kotkassa

Tutkimustoimintamme siivittää tulevaisuuden ilmaliikennettä 

Kotkan kampuksella toimivan NELIn tutkimustoiminnan ytimessä on tulevaisuuden ilmaliikenne. Tutkimusalueisiin kuuluvat mm. ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka sekä ilmatilanhallinta. Yhteistyö alueen lentokenttien, valtion tutkimuslaitosten sekä muiden korkeakoulujen kanssa on tiiviistä. Yksikön tutkimusalueisiin kuuluvat myös veneilymatkailu ja pienvenesatamien energiatehokkuus. Poikkileikkaavana teemana on vähäpäästöisyys.

NELIn tutkimustoiminnan ytimessä ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka sekä ilmatilanhallinta

Xamk tukee yrittäjyyttä koulutusta ja asiantuntijapalveluita tarjoamalla 

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre kasvattaa alueellista elinvoimaa tarjoten yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä. Kasvuyrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan edistäminen on toiminnan ytimessä. 

Sivulla käytetyt lähteet: Timo Aro  (Aluekehittämisen Konsulttitoimisto MDI), Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen, Tilastokeskus Sijoittumispalvelu-tietokanta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (Talouspalvelun tilastot, Henkilöstöhallinnon tilastot, Hakijatilastot, Opiskelijatilastot, TKI ja palvelut)

Xentre tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä

Kouvola

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kouvolassa.

Mikkeli

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Mikkelissä.

Savonlinna

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Savonlinnassa.

Artikkelisarja alkaa

Miten Xamk toiminnallaan edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta? Julkaisemme aiheesta 1-3 artikkelia kuukausittain.