Xamkin vaikutus Kotkan elinvoimaan

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo). Ammattikorkeakoululla on erinomainen maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Xamk piristää omalla olemassaolollaan alueen ilmapiiriä tuomalla opiskelijaelämää kampuskaupunkeihin.

Kotkan alueelle kohdistuu suoria elinvoimavaikutuksia muun muassa Xamkin työllistävän vaikutuksen eli tasaisesti kasvavan henkilöstön määrän sekä maksettujen verotulojen muodossa. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on valtava välillinen vaikutus Kotkan alueen työllisyyteen sekä työllistyneiden ostovoimaan.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta arvioidaan myös tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen, elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio toiminnan kannalta.

 

 

 

Korkeakoulu Kotkan vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Kotkassa on ensisijaisia hakijoita vuodessa lähes 2 500, joista Xamkin toiminta-alueelta tulee 47 % ja sen ulkopuolelta 53 % (2022).

Tutkintokoulutukset tuovat Kotkaan vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson.

Tutkintokoulutukset tuovat Kotkaan vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Kymenlaakson.

Koulutukset Kotkassa 2022

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset 16
YAMK-tutkinoon johtavat koulutukset 6
Suoritetut tutkinnot 483, josta AMK-tutkintoja 403 ja YAMK-tutkintoja 80

 

 

Koulutus uudistaa alueen elinkeinoelämää

Xamkilla on tiiviit yhteydet Kymenlaakson merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton.

Kotkassa Xamkista valmistuu vuosittain reilut 380 uutta osaajaa eri aloille ja valmistuneiden työllistymisaste on erittäin hyvä.

Kotkaan työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita tietotekniikan insinöörejä, sosionomeja ja sairaanhoitajia, mutta myös tradenomeja ja rakennustekniikan insinöörejä. Tutkinnot vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja opinnoissa voi myös valita yrittäjyyspolun.

Kotkassa alkaa vuonna 2024 uusia, ylempään amk-tutkintoon johtavia koulutuksia, joiden opetus järjestetään Kotkassa, mutta itse koulutus toteutetaan verkossa: prosessiautomaation projektitoiminta sekä kriisinkestävä sosiaali -ja terveydenhuolto.

Koulutusalat Kotkassa

  • Merenkulku ja logistiikka
  • Matkailu- ja ravitsemisala (koulutus verkossa)
  • Peliala ja ICT
  • Sosiaaliala
  • Tekniikka
  • Terveys ja kuntoutus

Soveltavaa kehittämistä TKI-osaamisella

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen.

TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Kotkan alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Kotkassa

KymiLabs Päästömittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalvelut 
NELINorth European Logistics Institute 
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

 

 

Uusi kampus ja satamalogistiikan turvapuisto

Kotkan Kantasatamaan rakentuva uusi kampus parantaa koulutuksen, TKI-toiminnan ja yritysyhteistyön edellytyksiä. Erityisenä kehittämiskohteena on Euroopan ensimmäinen satamalogistiikan työturvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, joka valmistuu vuoden 2023 loppupuolella. Turvapuisto mahdollistaa harjoittelun sekä todellisissa että virtuaalitodellisissa ympäristöissä. Aluetta kanssamme kehittää Kotkan kaupunki, alueen yritykset, järjestöt sekä viranomaistahot.

Kotkaan valmistuu Euroopan ensimmäinen satamalogistiikan työturvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö.

Betonirakentamista ja päästömittauksia kehittämällä edistetään vihreää siirtymää

Kotkan KymiLabs edistää rakentamisen kiertotaloutta erityisesti betonitutkimuksen avulla. Betonitestaus- ja päästömittauslaboratorion erikoisosaamista ovat betonin lujuus- ja pakkasenkestävyystestit sekä teollisuuden ja laivojen päästömittaukset. Asiakaskuntaan kuuluvat Suomen merkittävimmät betonin- ja sementinvalmistajat, monet prosessiteollisuuden yritykset, useat voima- ja kaukolämpöyhtiöt sekä varustamot.

Rakentamisen kiertotalousosaamista Kotkassa

Tutkimustoiminta siivittää tulevaisuuden ilmaliikennettä 

Kotkan kampuksella toimivan logistiikan tutkimusinstituutti NELIn toiminnan ytimessä on tulevaisuuden ilmaliikenne. Tutkimusalueisiin kuuluvat mm. ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka sekä ilmatilanhallinta. Yhteistyö alueen lentokenttien, valtion tutkimuslaitosten sekä muiden korkeakoulujen kanssa on tiiviistä. Yksikön tutkimusalueisiin kuuluvat myös venematkailu ja pienvenesatamien energiatehokkuus. Poikkileikkaavana teemana on vähäpäästöisyys.

NELIn tutkimustoiminnan ytimessä ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka sekä ilmatilanhallinta

Koulutuksella ja asiantuntijapalveluilla tukea yrittäjyyteen

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre kasvattaa alueellista elinvoimaa tarjoten yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä. Kasvuyrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan edistäminen on toimintamme ytimessä.

 

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Xamkin hakija-, opiskelija-, henkilöstö-, talous- ja TKI-palvelut

Xentre tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä.

Kouvola

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kouvolassa.

Mikkeli

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Mikkelissä.

Savonlinna

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Savonlinnassa.

Miten Xamk edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta?

Tutustu vaikuttavuusartikkeleihimme!