Miten Xamkissa tehtävä työ vaikuttaa Mikkelissä?

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo) ja sillä on hyvä maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Yhtälailla Xamkin olemassaolo voidaan nähdä alueen ilmapiiriä piristävänä.

Mikkelin alueelle kohdistuvia suoria elinvoimavaikutuksia puolestaan ovat mm. Xamkin työllistävä vaikutus eli tasaisesti kasvava henkilöstön määrä sekä maksetut verotulot. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on välillinen vaikutus Mikkelin alueen työllisyyteen. Kerrannaisvaikutus näkyy välillisesti työllistyneiden kasvaneessa ostovoimassa.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta voidaan arvioida myös sen tarjoamien tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen sekä elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta.

Tutustu Xamkin Mikkelin kampukseen >>

Xamkin Mikkelin aluevaikutuksen one pager (tulostettava pdf) >>

Xamkin elinvoimavaikutus Mikkelissä

 

Korkeakoulu Mikkelin vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Mikkelissä on ensisijaisia hakijoita vuosittain kaikkiaan yli 3000, joista Xamkin toiminta-alueelta tulee n. 25 % ja sen ulkopuolelta 75 %. Tutkintokoulutukset tuovat Mikkeliin vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Etelä-Savon.

Koulutukset Mikkelissä 2021 
AMK-tutkintoon johtavat koulutukset 13
YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset 11 

Suoritetut tutkinnot 856, josta AMK-tutkintoja 672 ja YAMK-tutkintoja 184. 

Mikkelin kampus

Alueen elinkeinoelämä uudistuu koulutuksen myötä

Xamkilla on tiiviit yhteydet Etelä-Savon merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton.

Mikkelissä Xamkista valmistuu vuosittain reilut 850 uutta osaajaa eri aloille ja valmistuneiden työllistymisaste on erittäin hyvä. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Etelä-Savon. Mikkeliin työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita ympäristötekniikan insinöörejä, yhteisöpedagogeja ja terveydenhoitajia, mutta myös sosionomeja, tradenomeja ja sairaanhoitajia.

Mikkelissä uutena 2022 alkaa Digimarkkinoinnin johtamisen YAMK-koulutusKestävän kehityksen teknologiat sekä Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen AMK-koulutus.

Tutkinnot vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja opinnoissa voi myös valita yrittäjyyspolun.

Koulutusalat Mikkelissä

TKI-osaaminen suuntautuu soveltavaan kehittämiseen

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Mikkelin alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Mikkelissä: 
Active Life LabDataan perustuvat hyvinvointipalvelut 
DigitaliaDigitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus  
Juvenia Nuorisoalan tutkimus ja kehityskeskus 
Mikpolis TKI-osaamista materiaali- ja valmistustekniikassa 
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

TKI-toiminta Mikkelissä

Uutta luovaa ympäristöalan yhteistyötä EcoSairilassa

Ympäristöturvallisuuden TKI-osaamisella edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä, yritysten ympäristöystävällisyyttä ja puhtaan elinympäristön turvaamista. Kehitystyön tavoitteita ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä älykkäät monitorointimenetelmät.

Ympäristöalalla on käynnissä 7 miljoonan euron edestä tutkimushankkeita (2022), joista neljännes kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Xamk tekee Mikkelin EcoSairilan alueella yhteistyötä mm. kehitysyhtiö Miksein, Mikkelin vesilaitoksen, Metsäsairilan, BioSairilan sekä LUT-yliopiston kanssa.  

Ympäristöturvallisuuden edelläkävijyyttä Mikkelissä 

Dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden osaamista

Mikkelin Kalevankangas on kaupunkilaisten vapaa-ajan keidas sekä hyvinvointipalveluiden tutkimuksen ja liiketoiminnan keskittymä, jota Xamk toiminnallaan aktiivisesti edistää. Xamkin tutkimus- ja kehittämisyksikkö Active Life Lab tukee alueen yrityksiä matkalla kohti hyvinvoinnin liiketoiminnan kasvua. Hyvinvointialalla on käynnissä noin 3 miljoonan euron edestä tutkimushankkeita (2022).

Kalevankangas hyvinvoinnin ja yritysten kasvualustana

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia

Digitaalisten aineistojen saatavuus ruokkii uutta tutkimusta ja siihen perustuvaa yritystoimintaa. Mikkelissä sijaitseva Xamkin, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuskeskus Digitalia varmistaa käyttämämme tiedon luotettavuuden ja säilymisen pitkälle tulevaisuuteen. Käynnissä on noin miljoonan euron edestä tutkimushankkeita (2022).

Arkistokaupunki Mikkeli matkalla digitalisaation kärkeen

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Juvenia on kansallisesti arvostettu nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka vie uutta ja vaikuttavaa tietoa nopeasti nuorten palveluja koskevaan kehittämiseen päätöksentekoon ja käytäntöihin.ynnissä on 9 miljoonan euron edestä tutkimus– ja kehittämishankkeita (2022). Toimintaa rahoittavat mm. ELY-keskukset, Kela, OKM, OPH, Suomen Akatemia ja Ympäristöministeriö.

Nuorten hyvinvointia edistetään uutta tutkimustietoa tuottamalla

Älykkäät ruokapalvelut hyödyttävät koko maakuntaa

Ruokapalveluiden kehittäminen Xamkissa keskittyy vastuullisiin prosesseihin, kuten ruokahävikin pienentämiseen sekä alueellisen ruokajärjestelmän luomiseen Etelä-Savossa. Maakunnan ruoka-alan kehittäjillä on yli 20 vuoden yhteistyötausta, jota laajennetaan julkista sektoria, yrityksiä ja kehittäjiä yhdistäväksi klusteriksi. Älykkäiden ruokapalveluiden tutkimusvolyymi on noin miljoona euroa (2022).

 

Sivulla käytetyt lähteet: Timo Aro  (Aluekehittämisen Konsulttitoimisto MDI), Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen, Tilastokeskus Sijoittumispalvelu-tietokanta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (Talouspalvelun tilastot, Henkilöstöhallinnon tilastot, Hakijatilastot, Opiskelijatilastot, TKI ja palvelut)

Ravitsemisala suuntaa vastuullisuuden kehittämiseen

Kouvola

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kouvolassa.

Kotka

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kotkassa.

Savonlinna

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Savonlinnassa.

Artikkelisarja alkaa

Miten Xamk toiminnallaan edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta? Julkaisemme aiheesta 1-3 artikkelia kuukausittain.