Xamkin vaikutus Mikkelin elinvoimaisuuteen

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo). Ammattikorkeakoululla on erinomainen maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Xamk piristää omalla olemassaolollaan alueen ilmapiiriä tuomalla opiskelijaelämää kampuskaupunkeihin.

Mikkelin alueelle kohdistuu suoria elinvoimavaikutuksia muun muassa Xamkin työllistävän vaikutuksen eli tasaisesti kasvavan henkilöstön määrän sekä maksettujen verotulojen muodossa. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on valtava välillinen vaikutus Mikkelin alueen työllisyyteen sekä työllistyneiden ostovoimaan.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta arvioidaan myös tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen, elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio toiminnan kannalta.

Korkeakoulu Mikkelin vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Mikkelissä on ensisijaisia hakijoita vuodessa noin 2700. Näistä hakijoista Kaakkois-Suomen alueelta tulee 36 % ja sen ulkopuolelta 64 % (2002). Tutkintokoulutukset tuovat Mikkeliin vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja merkittävä osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen.

Koulutukset Mikkelissä 2022 

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset 16
YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset 6
Suoritetut tutkinnot 856, josta AMK-tutkintoja 672 ja YAMK-tutkintoja 184. 

Koulutus uudistaa alueen elinkeinoelämää

Xamkilla on tiiviit yhteydet Etelä-Savon merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton.

Mikkelissä Xamkista valmistuu vuosittain reilut 850 uutta osaajaa eri aloille. ja valmistuneiden työllistymisaste on erinomainen. Mikkeliin työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita ympäristötekniikan insinöörejä, yhteisöpedagogeja ja terveydenhoitajia, mutta myös sosionomeja, tradenomeja ja sairaanhoitajia.

Tutkinnot vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja opinnoissa voi myös valita yrittäjyyspolun.

Mikkelissä alkaa vuonna 2024 uusi seksuaaliterveyden asiantuntijan koulutus, joka johtaa ylempään amk-tutkintoon.

Koulutusalat Mikkelissä

  • Liiketalous
  • Matkailu ja ravitsemisala
  • ICT-ala
  • Sosiaaliala ja nuorisokasvatus
  • Terveys ja kuntoutus
  • Tekniikka ja metsätalous

Soveltavaa kehittämistä TKI-osaamisella

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Mikkelin alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Mikkelissä

Active Life LabDataan perustuvat hyvinvointipalvelut 
DigitaliaDigitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus  
Juvenia Nuorisoalan tutkimus ja kehityskeskus 
Mikpolis TKI-osaamista materiaali- ja valmistustekniikassa 
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

Uutta luovaa ympäristöalan yhteistyötä EcoSairilassa

Ympäristöturvallisuuden TKI-osaamisella edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä, yritysten ympäristöystävällisyyttä ja puhtaan elinympäristön turvaamista. Kehitystyön tavoitteita ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä älykkäät monitorointimenetelmät..

Ympäristöalalla on käynnissä 7 miljoonan euron edestä tutkimushankkeita (2022), joista neljännes kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Xamk tekee Mikkelin EcoSairilan alueella yhteistyötä muun muassa kehitysyhtiö Miksein, Mikkelin vesilaitoksen, Metsäsairilan, BioSairilan sekä LUT-yliopiston kanssa.  

Ympäristöturvallisuuden edelläkävijyyttä Mikkelissä 

Hyvinvointipalveluiden erityisosaamista

Mikkelin Kalevankangas on kaupunkilaisten vapaa-ajan keidas sekä hyvinvointipalveluiden tutkimuksen ja liiketoiminnan keskittymä, jota Xamk toiminnallaan aktiivisesti edistää. Xamkin tutkimus- ja kehittämisyksikkö Active Life Lab tukee alueen yrityksiä matkalla kohti hyvinvoinnin liiketoiminnan kasvua. Hyvinvointialalla on käynnissä noin 3 miljoonan euron edestä tutkimushankkeita (2022).

Kalevankangas hyvinvoinnin ja yritysten kasvualustana

Arkistokaupunki digitalisaation kärkeen

Digitaalisten aineistojen helppo saatavuus ruokkii uutta tutkimusta ja siihen perustuvaa yritystoimintaa. Xamkin, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus Digitalia kehittää digitaalisen tiedonhallinnan ratkaisuja, jotka varmistavat käytetyn tiedon luotettavuuden ja säilymisen pitkälle tulevaisuuteen.

Arkistokaupunki Mikkeli matkalla digitalisaation kärkeen

Nuorisoalan tutkimusta ja kehittämistyötä

Juvenia on kansallisesti arvostettu nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Se vie uutta ja vaikuttavaa tietoa nopeasti nuorten palveluja koskevaan kehittämiseen, päätöksentekoon ja käytäntöihin. Toimintaa rahoittavat muun muassa ELY-keskukset, Kela, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomen Akatemia ja Ympäristöministeriö.

Nuorten hyvinvointia edistetään uutta tutkimustietoa tuottamalla.

Ravitsemusalalla vastuullista kehittämistä

Ravitsemuspalveluita kehittämällä Xamk panostaa ruokahävikin pienentämiseen sekä alueellisen ruokajärjestelmän luomiseen koko Etelä-Savon alueella. Yhteistyötä maakunnassa laajennetaan julkista sektoria, yrityksiä ja kehittäjiä yhdistäväksi klusteriksi. Älykkäiden ruokapalveluiden tutkimusvolyymi on noin miljoona euroa (2022).

 

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Xamkin hakija-, opiskelija-, henkilöstö-, talous- ja TKI-palvelut

Ravitsemisala suuntaa vastuullisuuden kehittämiseen

Kouvola

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kouvolassa.

Kotka

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kotkassa.

Savonlinna

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Savonlinnassa.

Artikkelisarja alkaa

Miten Xamk toiminnallaan edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta? Julkaisemme aiheesta 1-3 artikkelia kuukausittain.