Miten Xamkissa tehtävä työ vaikuttaa Savonlinnassa?

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo) ja sillä on hyvä maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Yhtälailla Xamkin olemassaolo voidaan nähdä alueen ilmapiiriä piristävänä.

Savonlinnan alueelle kohdistuvia suoria elinvoimavaikutuksia puolestaan ovat mm. Xamkin työllistävä vaikutus eli tasaisesti kasvava henkilöstön määrä sekä maksetut verotulot. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on välillinen vaikutus Savonlinnan alueen työllisyyteen. Kerrannaisvaikutus näkyy välillisesti työllistyneiden kasvaneessa ostovoimassa.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta voidaan arvioida myös sen tarjoamien tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen sekä elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta.

Tutustu Xamkin Savonlinnan kampukseen >>

Xamkin Savonlinnan aluevaikutuksen one pager (tulostettava pdf) >>

Xamkin elinvoimavaikutus Savonlinnassa

Korkeakoulu Savonlinnan vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Savonlinnassa on ensisijaisia hakijoita vuosittain kaikkiaan yli 620, joista Xamkin toiminta-alueelta tulee n. 25 % ja sen ulkopuolelta 75 %. 

Tutkintokoulutukset tuovat Savonlinnaan vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Etelä-Savon.

Koulutukset Savonlinnassa 2021 
AMK-tutkintoon johtavat koulutukset 9
YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset 2 

Suoritetut tutkinnot 149, josta AMK-tutkintoja 124 ja YAMK-tutkintoja 25.

"

Savonlinnan kampus

Alueen elinkeinoelämä uudistuu koulutuksen myötä

Xamkilla on tiiviit yhteydet Etelä-Savon merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton. 

Savonlinnassa Xamkista valmistuu vuosittain reilut 150 uutta osaajaa eri aloille ja valmistuneiden työllistymisaste on erittäin hyvä. 

Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Etelä-Savon. Savonlinnaan työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita sairaanhoitajia ja matkailun restonomeja, mutta myös terveydenhoitajia sekä tradenomeja.

Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla on Savonlinnassa uusi YAMK-avaus, joka vastaa digitalisaation osaamisvaatimuksiin.

Koulutukset Savonlinnassa

TKI-osaaminen suuntautuu soveltavaan kehittämiseen

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Savonlinnan alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Savonlinnassa: 
Kuitulaboratorio Biotuotetekniikan innovaatiokeskus 
Elektroniikan 3K-tehdas Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

TKI-toiminta Savonlinnassa

Puu- ja tekstiilikuitujen kiertotalousosaaminen luo uutta liiketoimintaa

Xamkin Kuitulaboratoriossa Savonlinnassa kehitetään puukuidun resurssitehokkaita käsittelyprosesseja, uusia tuotteita sekä liiketoimintaa. Tutkimuksen kohteena ovat myös metsäteollisuuden vedenpuhdistusprosessit sekä sivuvirtojen hyödyntämisen teknologiaratkaisut. Uutena avauksena on kansainvälinen yhteistyö tekstiilijätteen kierrätyksessä.

Kuitulaboratorion toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja vaikutus yhteistyöyritysten liikevaihtoon on jopa 200 M€. Vuonna 2023 valmistuu uusi teollisen puurakentamisen laboratorio teknologiapuisto Nohevan yhteyteen.

"/

Savonlinnassa kehitetään puukuidun resurssitehokkaita käsittelyprosesseja

Elektroniikan kärkiosaamista yritysten tarpeisiin 

Elektroniikan 3K-tehtaan tavoitteena on tukea alueellisen elektroniikkateollisuuden kasvua. 3K-tehdas mahdollistaa tuotteiden valmistuksen prototyypeistä sarjavalmistukseen ja testaukseen saakka. Yksikkö tarjoaa yrityksille elektroniikan tutkimus-, tuotekehitys-, valmistus- ja koulutuspalveluja sekä olosuhdetestauksia, röntgentarkastuksia ja muita elektroniikan testauspalveluita. Yhteistyössä on mukana vuosittain noin 50-70 yritystä. 

Elektroniikan 3K-tehdas tukee alueellisen elektroniikkateollisuuden kasvua

Xamk tukee yrittäjyyttä koulutusta ja asiantuntijapalveluita tarjoamalla

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre kasvattaa alueellista elinvoimaa tarjoten yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä. Kasvuyrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan edistäminen on toiminnan ytimessä.

Sivulla käytetyt lähteet: Timo Aro  (Aluekehittämisen Konsulttitoimisto MDI), Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen, Tilastokeskus Sijoittumispalvelu-tietokanta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (Talouspalvelun tilastot, Henkilöstöhallinnon tilastot, Hakijatilastot, Opiskelijatilastot, TKI ja palvelut)

Xentre tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä

Kouvola

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kouvolassa.

Kotka

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kotkassa.

Mikkeli

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Mikkelissä.

Artikkelisarja alkaa

Miten Xamk toiminnallaan edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta? Julkaisemme aiheesta 1-3 artikkelia kuukausittain.