Xamkin vaikutus Savonlinnan elinvoimaan

Useana vuonna peräkkäin Xamk on valittu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi (OKM:n mittaristo). Ammattikorkeakoululla on erinomainen maine, joka tukee paitsi sen kampuskaupunkien myös koko alueen mainetta. Xamk piristää omalla olemassaolollaan alueen ilmapiiriä tuomalla opiskelijaelämää kampuskaupunkeihin.

Savonlinnan alueelle kohdistuu suoria elinvoimavaikutuksia muun muassa Xamkin työllistävän vaikutuksen eli tasaisesti kasvavan henkilöstön määrän sekä maksettujen verotulojen muodossa. Tämän lisäksi Xamkin tekemillä ostoilla ja investoinneilla on valtava välillinen vaikutus Savonlinnan alueen työllisyyteen sekä työllistyneiden ostovoimaan.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta arvioidaan myös tutkintokoulutusten vetovoiman, koulutuksen työllistymistä edistävän vaikutuksen, elinkeinoelämää uudistavan koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio toiminnan kannalta.

Korkeakoulu Savonlinnan vetovoimatekijänä

Tutkintokoulutuksiin Savonlinnassa on ensisijaisia hakijoita vuodessa yli 600, joista Xamkin toiminta-alueelta tulee 40 % ja sen ulkopuolelta 60 % (2022). 

Tutkintokoulutukset tuovat Savonlinnaan vuosittain runsaan määrän uusia opiskelijoita ja osa heistä jää alueelle valmistumisen jälkeen. Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Etelä-Savon.

Koulutukset Savonlinnassa 2022

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset 8
YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset 3
Suoritetut tutkinnot 149, josta AMK-tutkintoja 143 ja YAMK-tutkintoja 19

"

Alueen elinkeinoelämä uudistuu koulutuksen myötä

Xamkilla on tiiviit yhteydet Etelä-Savon merkittäviin työnantajiin ja sen merkitys ammattikorkeakoulutetun työvoiman lähteenä alueella on kiistaton. 

Savonlinnassa Xamkista valmistuu vuosittain reilut 150 uutta osaajaa eri aloille ja valmistuneiden työllistymisaste on erittäin hyvä. 

Vuosi valmistumisen jälkeen yli puolet tutkinnon suorittaneista ilmoittaa asuinpaikakseen Etelä-Savon. Savonlinnaan työllistyy runsaasti Xamkista valmistuneita sairaanhoitajia ja matkailun restonomeja, mutta myös terveydenhoitajia sekä tradenomeja.

Koulutusalat Savonlinnassa

  • Sosiaaliala
  • Tekniikka
  • Terveys, kuntoutus ja liikunta
  • Turvallisuusala
Soveltavaa kehittämistä TKI-osaamisella

Xamkin soveltava tutkimus- ja kehittämistyö on Suomen ammattikorkeakouluista monialaisinta ja laajinta. Tutkimus suuntautuu suoraan alueella toimivien yritysten ja julkisten organisaatioiden ongelmien ratkomiseen sekä toiminnan kehittämiseen. TKI-toiminnallaan Xamk rakentaa alueen tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukee vihreää siirtymää. Yhteistyö tuottaa Savonlinnan alueelle työpaikkoja, innovaatioita ja uutta yrittäjyyttä.

Tutkimusyksiköt Savonlinnassa

Kuitulaboratorio Biotuotetekniikan innovaatiokeskus 
Elektroniikan 3K-tehdas Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja
Teollisen puurakentamisen laboratorio – Puurakenteiden kehittäminen, testaus ja pilotointi
XentreYrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö

Uutta liiketoimintaa kiertotalousosaamisesta

Kuitulaboratoriossa kehitetään ja luodaan uusia puukuidun käyttötapoja, sen tehokkaampia käsittelyprosesseja sekä uusia tuotteita ja liiketoimintaa. Tutkimuksen kohteena ovat myös metsäteollisuuden vedenpuhdistusprosessit sekä sivuvirtojen hyödyntämisen teknologiaratkaisut. Uutena avauksena on kansainvälinen yhteistyö tekstiilijätteen kierrätyksessä.

Toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja vaikutus yhteistyöyritysten liikevaihtoon on jopa 200 M€.

"/

Savonlinnassa kehitetään puukuidun resurssitehokkaita käsittelyprosesseja.

Puurakenteiden kehittämistä ja testausta teollisessa mittakaavassa

Yritysten tarpeita varten suunniteltu  teollisen puurakentamisen laboratorio tarjoaa käyttöön ensiluokkaisen laitekannan, pilotointiympäristön ja asiantuntevan palvelun. Vuonna 2023 valmistunut laboratorio toimii teknologiapuisto Nohevan yhteydessä ja on osa Kuitulaboratorion toimintaa.

Laboratorio mahdollistaa puurakenteiden kehittämisen ja testaamisen todellisessa mittakaavassa. Tekninen suorituskyky voidaan määrittää kokonaisuudelle, jolloin on mahdollista optimoida materiaalinkäyttöä ja parantaa rakentamisen tehokkuutta.

 

Teollisen puurakentamisen laboratorio on suunniteltu palvelemaan yrityksiä!

Elektroniikan kärkiosaamista yritysten tarpeisiin

Elektroniikan 3K-tehtaan tavoitteena on tukea alueellisen elektroniikkateollisuuden kasvua. 3K-tehdas mahdollistaa tuotteiden valmistuksen prototyypeistä sarjavalmistukseen ja testaukseen saakka. Yksikkö tarjoaa yrityksille elektroniikan tutkimus-, tuotekehitys-, valmistus- ja koulutuspalveluja sekä olosuhdetestauksia, röntgentarkastuksia ja muita elektroniikan testauspalveluita. Yhteistyössä on mukana vuosittain noin 50–70 yritystä.

Elektroniikan 3K-tehdas tukee alueellisen elektroniikkateollisuuden kasvua.

Koulutuksella ja asiantuntijapalveluilla tukea yrittäjyyteen

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre kasvattaa alueellista elinvoimaa tarjoten yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä. Kasvuyrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan edistäminen on toimintamme ytimessä.

Lähteet: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Xamkin hakija-, opiskelija-, henkilöstö-, talous- ja TKI-palvelut

Xentre tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä.

Kouvola

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kouvolassa.

Kotka

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Kotkassa.

Mikkeli

Tutustu Xamkin aluevaikutukseen Mikkelissä.

Miten Xamk edistää alueellista elinvoimaa ja vastuullisuutta?

Tutustu vaikuttavuusartikkeleihimme!