Jenni Pulkkinen aloitti  julkishallintoon ja juridiikkaan suuntautuvat tradenomin opinnot Xamkin Kouvolan kampuksella syksyllä 2018. Nyt oikeustradenomin opinnot ovat loppusuoralla. Seuraavassa haastattelussa Jenni kertoo opiskelustaan ja erityisesti harjoittelusta ja sen kautta saadusta työstä käräjäsihteerinä. 

 

Miksi valitsit liiketalouden opinnot ja Xamkin opiskelupaikaksi?

Liiketaloutta halusin opiskella, koska olen aiemmin työskennellyt muun muassa kaupoissa ja ravintoloissa noin 8 vuoden ajan. Halusin päästä syventämään työkokemuksen kautta saamaani osaamista liiketaloudessa.

Opiskelupaikaksi valitsin Xamkin, koska Xamkin liiketalouden tradenomin koulutuksessa pystyy suuntautumaan oikeustradenomiksi. Oikeustradenomin opintoja pystyy suorittamaan aika harvoissa ammattikorkeakouluissa tällä hetkellä. Olen halunnut perehtyä siihen, miten lakeja sovelletaan käytännössä eri asioissa. 

Oikeustradenomin opinnot lisäävät mielestäni mahdollisuuksia työllistyä tehtäviin, joissa käsitellään juridisia asioista, kuten esimerkiksi työsuhde-, insolvenssi-, perhe- ja perintö-, kiinteistö-, tai rikosasioita.

Millaista on opiskella julkishallintoa ja juridiikkaa ?

Julkishallinnon ja juridiikan opiskelu on ollut mielenkiintoista. Olen oppinut todella paljon uutta.

Juridiikan kursseilla käsiteltäviin asioihin on täytynyt paneutua, koska juridiikka on hyvin tarkkaa. Näissä opinnoissa ei voi soveltaa juurikaan omaa tietoa, vaan kaiken tulee pohjautua eri lakeihin ja oikeuslähteisiin.

Opinnoissa pääsee kuitenkin pohtimaan paljon sitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon tai mitä lakia sovelletaan missäkin tilanteessa. Meillä on paljon erilaisia case-tapauksia eli perehdytään asioihin oikeiden esimerkkitapausten pohjalta.

Omaa osaamista voi syventää esimerkiksi harjoittelupaikkavalinnoilla ja opinnäytetyöllä. Itse olen kiinnostunut tällä hetkellä rikosoikeudesta, joten valitsin harjoittelupaikaksi poliisilaitoksen. Tulevan opinnäytetyön aiheen valitsin myös rikos- ja rikosprosessioikeuteen viittaavaksi.

Mikä opiskelussa on yllättänyt sinut eniten?

Positiivisesti yllättävää on ollut, kuinka paljon omaa opintosuunnitelmaa pystyy muokkaamaan kiinnostusten mukaan. Kurssitarjonta on Xamkissa hyvin laaja. Täällä voi valita opintoja myös muiden alojen opintotarjonnasta. Opintoja voi myös ottaa päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoina.

Tiimityöskentelyn paljous yllätti alussa. Toisaalta tämä on hyvä, sillä tiimityöskentelytaitoja tarvitaan myös nykyisissä työtehtävissä enenevissä määrin.

Miten valitsit harjoittelupaikkasi?

Alussa työharjoittelupaikkaa miettiessä olin aivan hukassa, että minne haluaisin. Olin kiinnostunut hyvin laajasti eri oikeudenaloista, joten harkitsin alussa esimerkiksi aluehallintovirastoa, maanmittauslaitosta, patentti- ja rekisterihallitusta, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusta, käräjäoikeutta ja poliisia.

Kuitenkin harjoittelun lähestyttyä ja opintojen edetessä minulle vahvistui tunne, että haluaisin syventää osaamistani rikosoikeuden puolelle ja mielestäni poliisilaitos vaikutti hyvältä vaihtoehdolta harjoittelupaikaksi.

Työharjoittelun pääsin suorittamaan Itä-Suomen pääpoliisiasemalle Kuopioon esikäsittely-yksikköön. Esikäsittely oli juuri minulle sopiva harjoittelupaikka, sillä siellä pääsin perehtymään rikosprosessin alkutoimenpiteisiin ja näkemään, mistä rikosprosessi lähtee käyntiin.

Millaisia työtehtävät harjoittelussa olivat?

Pääsin perehtymään moniin eri asioihin kolme kuukautta kestäneen harjoittelun aikana. Pääasialliset tehtäväni olivat ilmoitusten kirjaamiset poliisin tietojärjestelmiin ja näiden esikäsittely eli mm. lisäselvitysten teko ja tietojen tarkastus. Lisäksi tein paljon tutkintapäätösten valmistelua eli sain tutkia ja tulkita eri lakeja ja muodostaa näistä erilaisia tutkinnan päätöksiä. Näiden lisäksi hoidin tutkintasihteerille kuuluvia asioita, kuten postitus, omaisuuden luovutuksia, arkistointia ja poliisilakiperusteisten tiedustelujen tekoa.

Harjoittelun aikana opin paljon uutta ja soveltamaan jo koulusta saamaani tietoa työtehtäviin konkreettisesti. Juridiikan opintojen kautta tiesin eri lakien pääsisällöt ja osasin lähteä tarvittaessa etsimään lisää tietoa laista.  Rikoslain soveltaminen tuli hyvin tutuksi. Esimerkiksi mikä ero on näpistyksellä ja varkaudella, koska lakihan ei määritä konkreettisia rajoja, vaan nämä tiedot lakien soveltamisesta tulee enemmän käytännön kokemuksen ja muiden oikeuslähteiden kautta.

Harjoittelu poliisilaitoksella oli todella mielenkiintoista ja haluaisin tulevaisuudessa päästä tekemään samankaltaisia työtehtäviä.

Kerro nykyisestä työstäsi käräjäsihteerinä?

Harjoittelun päätyttyä pääsin suoraan töihin Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjäsihteeriksi. Lyhyessä ajassa olen jo päässyt tekemään monipuolisia työtehtäviä, kuten käsittelemään erilaisia hakemus ja rikosasioita. Omat työtehtäväni käräjäoikeudessa painottuvat ns. nopeiden asioiden käsittelyyn rikos-, riita-, ja hakemusasioissa, joita käräjänotaarit käsittelevät.

Konkreettisesti työ on sisältänyt mm.

  • Yhteistyötä notaareiden kanssa
  • Yhteydenpitoa asiakkaisiin
  • Riidattomien avioerojen ratkaisua
  • Haasteiden ja kutsujen laatimista
  • Päätöspohjien luontia
  • Otteiden, jäljennösten ja todistuksien antamista
  • Istuntopöytäkirjan pitämistä
  • Arkistointia

Miten juridiikan opinnoista on ollut hyötyä käräjäoikeudessa?

Käräjäsihteerin työtehtävissä on ollut hyötyä lähes jokaisesta juridiikan opintojaksosta, koska käräjäoikeudessa käsitellään asioita laajasti. Näin alkuvaiheessa olen huomannut, että julkisuusasiat ovat ainakin tärkeä osata käräjäoikeuden puolella sekä eri asioiden määräaikojen määrittelyt, kuten tiedoksiantoajat ja asioiden vanhentumisajat sekä näihin liittyvät toimenpiteet. Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano on myös suuressa osassa käräjäsihteerin työtehtäviä.

Kenelle suosittelisit oikeustradenomiopintoja? 

Mielestäni oikeustradenomin opinnot sopii alasta kiinnostuneille. On hyvä, jos on myös kiinnostunut perehtymään ja tulkitsemaan eri tietolähteitä, sillä tätä taitoa tarvitaan opinnoissa sekä lain parissa työskennellessä. Kuitenkin kaikki tarvittavat taidot on opittavissa opiskelun aikana, joten opiskelemaan voi lähteä avoimin mielin.

Mitä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Tällä hetkellä olen siis opiskelujen ohessa töissä käräjäoikeudessa käräjäsihteerinä. Olen pitänyt työstäni ja aion pysyä alalla jatkossakin, koska se tuntuu minulle sopivalle. Tunnen tekeväni merkityksellistä työtä. Mahdollisesti tulevaisuudessa voisin täsmäkouluttautua lisää esimerkiksi rikosasioiden tiimoilta.

Opintojen myötä olen päässyt perehtymään rikosoikeuteen ja unelma-ammattini liittyy vahvasti rikosoikeutta käsitteleville aloille.

 

Voit myös kuunnella osan Jennin haastattelusta podcastista:

Jenni Pulkkinen
Tradenomi (AMK), liiketalous: julkishallinto ja juridiikka

Kirjoita kommentti

*